การรถไฟแห่งประเทศไทย
รายงานประกาศประจำวันแขวงสารวัตรรถจักรแก่งคอย
วันศุกร์ที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ.  2558
  ขบวน สถานี - สถานี ชื่อ พขร. ชื่อ ชค. หมายเหตุ
  ช่วยธุรการ 07.00 - 16.00 น. สุดมานะ วิทูร     
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 00.00 - 08.00 น. ( ช.ธิติสรรค์ )    
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 16.00 - 24.00 น. ( ช.อดุลย์ )    
  เลื่อนรถ 07.00 - 16.00 น. นิศิษฐ์  สุนทรี  
  สับเปลี่ยน 08.00 - 16.00 น. ครองชัย ศักดิ์ชัย  
1 ข.638 กค.- ฉท. - ฉบ. ฉัตรชัย  ป. กรุณา  กค.ออก 09.09 น.
1 ข.637 ฉบ. - ฉท. - กค. สมชาย  ก.  ภาราดร  
1 ดท.439  (  รับ ข.533 ) กค. - จต. เกษม  พ. บุญโฮม   
1 ข.533 จต. - วญ. วิทษณุ  วิสันต์   จต.ออก 06.34 น.
1 ข.534 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. พงษ์ศักดิ์ จันทร์เทพ วญ.ออก 00.35 น.
1 ข.78 / ดท.145  กค. - กท. - กค. สุธีพัทธ์ สันติ กค.ออก 02.22 น. // กท. ถึง 05.00 น.กม.11 / รงรถจักร บซ.
2 ข.540 / พ.เปล่า    ( จาก ข.656 ) กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 02.21 น.
2 พ.เปล่า / ข.539 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ( งดเดิน )   ศช.ออก 12.12 น.
2 ข.643 กค.  - ภช. - ลบ. สมโภชน์ นรธิป กค.ออก 03.15 น.
2 ข.644 ลบ. - ภช. - กค. เฉลิมชัย  ทนงศักดิ์  
2 ข.644  - กค. กฤตศักย์ วิเทศ  
2 ข.233 กค. - รส. *มานพ  ส.  ณัฐฑวุฒิ กค.ออก 14.06 น. // รส. ถึง 16.50 น.
2 ข.234 รส. - กค. ถนอม  *สุระสิทธิ์  รส.ออก 08.22 น. // กค. ถึง 11.35 น.
3 พ.เปล่า / ข.535 กค. - ปป. - ลา. ชาญ  ส. ชูวงษ์  กค.ออก 16.00 น. // ปป. ออก 17.00 น.
3 ข.536  /พ.เปล่า ลา. - ปป. - กค. เชิด ชาญชัย  
3 พ.เปล่า  - กค. ธนสาร   ณรงค์ฤทธิ์   
           
3 ดท.439 ( รับ ข.75 ) กค. - วญ. อารมณ์ สหรัฐ กค.ออก 11.45 น.
3 ข.75 วญ. - นค. ธวัชชัย  กิตติพงศ์  ศ. วญ.ออก 14.14 น. //  นค. ถึง 17.45 น.
3 ข.76 / ดท.70 นค. - วญ. - กค. สนั่น  ถวิล  ชัย นค.ออก 07.00 น. //  วญ. ถึง 10.35 น.
4 พ.เปล่า / ข.537 กค. - ปป. - ลา. ( งดเดิน )   กค.ออก 13.20 น.
4 ดท.433 / ข.539 กค. - จต. - ฉม. ( งดเดิน )   จต. ออก 23.57 น.
4 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. ( งดเดิน )   วญ. ออก 18.58 น. // ลา. ถึง 23.15 น.
4 พ.เปล่า / ข.595 / พ.เปล่า กค. - หล. - ปช. - หล. ( งดเดิน )   กค.ออก 17.52 น.
4 ดท.234 หล. - กค. ธนู    ศตวรรษ  
4 ข.433 กค. - วญ. ศราวุธ  อ. *สุระชัย  ป.  กค.ออก 05.30 น .// วญ. ถึง 10.15 น.
4 ข.440  วญ. - กค. สุรินทร์ วสันต์  พ. วญ.ออก 05.50 น . // กค. ถึง 10.40 น.
5 ข.570 / 569 กค. - คป. - ฉท.  ชัยวัฒน์ *อนุสรณ์ กค. ออก 12.02 น.
5 ข.569 / พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. อมร   อภิสิทธิ์  สุ.   ฉท. ออก 17.15 น.
5 ดท.433 / ข.536 กค. - วญ. - ลา. สุทัย มานพ ร.  วญ.ออก 17.10 น .
5 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. **สุภาชัย   **คำฝน   
5 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 16.00 - 24.00 น. สาคร ภาสุ  
6 ข.564 / 565   กค. - คป. - ฉท. อนนท์   สำราญ  จ. กค. ออก 04.57 น.
6 ข.565 / พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. สนธยา สัมพันธ์ ฉท. ออก 10.24 น.
6 ข.652 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ปิยะพงศ์  สุรชัย  จ.   กค.ออก 17.52 น. ( เวลาใหม่ )
6 ดีเปล่า / ข.651 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. *มานิต  ม. ศิริชัย  
6 ข.437 กค. - ลา. พงศกร สุริยัน กค.ออก 16.55 น. // ลา. ถึง 18.30 น.
6 ข.438 ลา. - กค. ถาวร ปัญญา  ลา.ออก 06.05 น. // กค. ถึง 07.40 น.
7 ดท.431 / ข.595 กค. - หล. - ปช. ( งดเดิน )   หล.ออก 22.53 น.
7 ข.595 ปช. - รส. อดิศักดิ์  ท.  ไพฑูรย์    
7 ข.596 รส. - กค. ( งดเดิน )    
           
7 ข.532 /พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ - ศช. บดินทร์  มังกร   กค.ออก 00.05 น.
7 พ.เปล่า / 531 ศช. - มุ. -  ฉท. - กท. - กค. วันชัย  จ. วัฒนา ศช.ออก 09.55 น.   ( เวลาใหม่ )
8 ดท.433 / ข.535 กค. - ลา. - นเ. สมภพ ธนิต ลา.ออก 20.39 น .
8 ข.535 / ดท.70 นเ. - วญ. - าจ. สัญชัย  ส.  อนุชา     
8 ดท.70 / ข.534 / 533 าจ. - กค. - ฉท. - กค. อดูล  ณัฐวุฒิ กค.ออก 07.30 น.
8 ข.533  - กค. เอกลักษณ์  วุฒิพงษ์    
8 ข.431  กค. - รส. *การุณ วรพันธ์  กค.ออก 05.00 น. // รส. ถึง 7.47 น.
8 ข.432 รส. - กค. ปราโมทย์   บัณฑิต รส.ออก 17.40 น. // กค. ถึง 20.20 น.
9 ข.636 กค. - ฉท. - ฉบ. วิรัตน์  ก. มนตรี  .      กค.ออก 02.23 น.
9 ข.635 ฉบ. - ฉท. - กค. โกศล  ศ.  ธนะรัชต์    
9 ข.531  กค. - จต. นเรษ ฉัตรชัย  ปล. กค.ออก 16.05 น. 
9 ดท.440 / ข.532 จต. - ลา. - กค. เกษม  จ.    ชนะพล  
9 ข.145 กค. - รส. สมเจต   สุรศักดิ์   พ.  กค.ออก 18.15 น. // รส. ถึง 21.15 น.
9 ข.146 รส. - กค. สุดใจ สุพราช  รส.ออก 14.54 น.  // กค. ถึง 17.48 น.
10 ข.645 กค. - ลบ. ( งดเดิน )   กค.ออก 11.00 น.
10 ข.646  ลบ. - ภช.  ( งดเดิน )   ลบ. ออก 22.14 น.
10 ข.646 ภช.  - กค. ( งดเดิน )    
10 ข.541 กค. - รส. ( งดเดิน )   กค.ออก 02.30 น. // รส. ถึง 06.41 น.
10 ข.542 รส. - กค. ( งดเดิน )   รส.ออก 03.43 น. // กค. ถึง 08.27 น.
10 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 00.00 - 08.00 น. กิตติพงศ์  ว.  *ฉัตรชัย  ว.  
11 ดท.433/ ข.531 กค. - จต. - วญ. สัจจา   ประจบ จต.ออก 21.21 น. // วญ. ถึง 21.19 น.
11 ข.532 วญ. - ลา. ณัฐพล ปรีชาลักษณ์ วญ. ออก 15.06 น. 
11 ดท.438 / สำรอง 16.00 น.- 24.00 น. ลา. - กค. **คำรณ   **สุรพัฒน์     
11 ข.2243 / 502 กค. - ซม. - กค.  -  - กค.ออก 10.30 น. // ปช. ออก 12.59 น.
           
11 ข.75  กค. -  วญ. มนตรี   คำ. ไพริน กค.ออก 10.30 น. // วญ. ถึง 14.04 น.
11 ข.434 วญ. - กค. วิทยา   สุพัฒน์ วญ.ออก 12.20 น. //  กค. ถึง 17.40 น.
12 ข.656 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 00.58 น.
12 พ.เปล่า / ข.655 ศช. - มุ. - ฉท.  ( งดเดิน )    
12 ข.655 ฉท. - กค. อาคม  ว. สมเกียรติ   
12 ตกค้าง 00.00 น. - 08.00 น. กค. - ปช. - กค. *สมพงษ์ สยาม  
12 ข.439  กค. - วญ. ไชยยา ธวัชชัย  ด. กค.ออก 11.45 น. // วญ. ถึง 16.40 น.
12 ข.76 วญ. - กค. ปรีชา  ภ. ปฏิยุทธ์  วญ.ออก 10.45 น. // กค. ถึง14.42 น.
13 ข.591 / พ.เปล่า  /ดท.146 กค. - หล. - ปช. - หล. - กค. *สมยงค์ ชัยภูมิ  กค.ออก 00.15 น.
13 ข.533 / ดท.434 กค. - จต. - ลา. อภิสิทธิ์  สุข.  คำหมื่น กค.ออก 00.28 น 
13 ข.534 ลา. - กค. โกศล  ป.  บัญชา ลา.ออก 05.08 น.
  ข.555 กค. -  ะน. ( งดเดิน )   กค. ออก 22.57 น.
  ข.555 / ดท.434 ะน. - จต. - ลา. ไชยพร   ทศพล  ะน. ออก 00.41 น.
  ข.556 ลา. - กค. ( งดเดิน )    
  ดท.439 ( รับ ข.555 ) กค. - จต. ( งดเดิน )    
  ข.555 จต. - วญ. ภานพ  พิชิต        จต. ออก 04.08 น.
  ข.556 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. ( งดเดิน )    
  ข.555 ฉท. - กค. ( งดเดิน )   กค. ออก 07.25 น. // ฉท. ออก 19.56 น.
  พ.เปล่า / ข.564 กค. - หล. - กค. *ถวัลย์  ชิน. ศรัณยพงศ์ กค.ออก 02.00 น.// หล.ออก 04.17 น.
  ข.565 / 570 กค. - หล. - กค. สุคนธ์  ค. *ไกรมาศ  
  สำรองรอทำ ข.642 ลบ. เจนจัด    วิชาญ   
  เวรปลุก / เลื่อนรถ  00.00 - 08.00 น. เกษม  ส.  โชตินัย  กค. ออก 07.00 น.
  เวรปลุก / เลื่อนรถ  16.00 - 24.00 น. ฉัตรชัย  ดม.   บุญชัย  
  ช่วยงานฯ     ( 01 มี.ค.56 ) สรจ.รส. มงคล  ส.   -  
  ปฏิบัติหน้าที่ นตก. สรพ.กค.  - กรกฤช     /    วุฒิชัย  
           
  ข.พิเศษชำรุด( ความเร็ว 20 กม./ชม.) กค. - ชต. - กค. อดิศักดิ์  ส. *จักรกริช กค. ออก 09.00 น.
  ดท.135 / สำรอง 16.00-24.00 น. บซ. - กค. **สมชาย  ศ. **ศุภร  
           
  สำรอง 00.00 - 08.00 น.   เอกพล   /   *สามารถ   /  เกรียงศักดิ์  ต.  ภูวนัย    /    ทวีชัย   /  *ทวีศักดิ์  ม. สัปดาห์นั้นไม่สามารถจัดให้
          หยุดได้เนื่องจากพนักงานตึงตัว
  สำรอง 08.00 - 16.00 น.   นิรัญ  ค.   /  *ธีรพร  /  *อรุณ วัยวุธ  /    ชัยวัฒน์  ย.  /   *เกษม  อ. พนักงานที่ทำขบวนรถข้ามศูนย์
      อาคม  อ.   /  สงวน   /   วิสงค์  จารึก   /  ชาญ  ค.   /   คุณากร มาถึง กค. แล้ว ถ้าไม่แจ้ง ช.7
      *ศักดา  /     *ยุทธนา   ถือว่าปฏิบัติงานตามประกาศ
          ในวันรุ่งขึ้น
  สำรอง 16.00 - 24.00 น.   เดช    /    *สัมฤทธิ์     /    พิศิษฐ์  วิเชียร  /  *ประภาพันธ์  / *ทรงศักดิ์  พนักงานที่ทางการจัดให้ทำวันที่ 7
      **คำรณ  / **สุภาชัย   /  **สมชาย  ศ. **สุรพัฒน์   /  **คำฝน  /  **ศุภร ถ้าไม่ขอหยุดกับ ม.ประกาศ หรือ
          ช.7 ถือว่าทำงานตามประกาศ
  พักผ่อนประจำสัปดาห์   วิวัฒน์   /   นรินทร์ บรรเจิด  
          พขร. 106 คน
  พักผ่อนประจำปี   สุรศักดิ์  บ.   31 กค. - 1 สค.58 นริศ            28 - 31   ชค.    85   คน
      ทิพย์            30 - 31  กค.58 เสถียร        30  - 31 รวม  191  คน
      สมหวัง        30 กค.- 2 สค.58 สาโรจน์     30 กค.- 2 สค.58  
      สายเพ็ชร     29  - 31 กค.58 อภิชาต       29 กค. - 3 สค.58  
      ยาซีน          31 กค. - 1 สค.58   ( นายธีรยุทธ  ขุนขำ )
      สรายุช         28 กค. - 1 สค.58   ช.สรพ.กค.
          30 ก.ค. 2558
  ลากิจ   สมบัติ  พ.   30 กค. - 1 สค.58 สัญชัย  บ.   30 กค. - 1 สค.58    
           
  หยุดวันเข้าพรรษา   ปรีชา  ค.    /     สำราญ  ม.   พัฒนพงษ์  /    สายัณห์   /   พรชัย