การรถไฟแห่งประเทศไทย
รายงานประกาศประจำวันแขวงสารวัตรรถจักรแก่งคอย
วันพฤหัสบดีที่   05  มีนาคม   พ.ศ.     2558
  ขบวน สถานี - สถานี ชื่อ พขร. ชื่อ ชค. หมายเหตุ
  ช่วยธุรการ 07.00 - 16.00 น. สำราญ  ม.  สายัณห์  /  พัฒนพงษ์   
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 00.00 - 08.00 น. ( ช.อดุลย์ )    
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 16.00 - 24.00 น. ( ช.ธิติสรรค์ )    
  เลื่อนรถ 07.00 - 16.00 น. นิศิษฐ์ *ประจบ   
  สับเปลี่ยน 08.00 - 16.00 น. ครองชัย ศักดิ์ชัย   
1 ข.638 กค. - ฉท. - ฉบ. สัญชัย  ส. บัณฑิต  กค.ออก 09.09 น.
1 ข.637 ฉบ. - ฉท. - กค. ณัฐวุฒิ มังกร   
1 ดท.439  (  รับ ข.533 ) กค. - จต. สุดใจ วุฒิพงษ์  
1 ข.533 จต. - วญ. ฉัตรชัย  ดม. วิเทศ  จต.ออก 06.34 น.
1 ข.534 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. ถนอม   วิเชียร  วญ.ออก 01.05 น.
1 ข.78 / ดท.145  กค. - กท. - กค. *สมภพ สุรพัฒน์  กค. ออก 02.22 น.( เมื่อถึง  กท.แล้วให้เปลี่ยนห้องขับและติดต่อเลื่อนรถช่อง5 )
2 ข.540 / พ.ปล่า  กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 02.21 น.
2 พ.เปล่า / ข.539 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ( งดเดิน )   ศช.ออก 12.12 น.
2 ข.643 กค.  - ภช. - ลบ. กฤตศักย์ คำหมื่น กค.ออก 03.15 น.
2 ข.644 ลบ. - ภช. - กค. สมโภชน์ สุพัฒน์  
2 ข.644  - กค. เฉลิมชัย ประภาพันธ์  
2 ข.233 กค. - รส. สมเจต ยุทธนา กค.ออก 14.05 น.
2 ข.234 รส. - กค. อารมณ์   ชาญ  ค.   
3 พ.เปล่า / ข.535 กค. - ปป. - ลา. สมบัติ  พ. กิตติพงศ์  ศ.  กค.ออก 16.00 น.
3 ข.536 ลา. - ชต. สาคร วรพันธ์  
3 ข.536 / พ.เปล่า ชต. - ปป. - กค. เอกลักษณ์ คำฝน   
           
3 ดท.439 ( รับ ข.75 ) กค. - วญ. สมชาย  ศ.  จันทร์เทพ กค.ออก 11.45 น.
3 ข.75 วญ. - รด. ธวัชชัย วสันต์  พ.  วญ.ออก 14.48 น.
3 ดท.77 / ข.76 / ดท.70 รด. - นค. - วญ. -กค. มานิต  ม. ไกรมาศ นค.ออก 06.00 น.
4 ข.538 / พ.เปล่า ลา. - ปป. - กค. ( งดเดิน )   ลา. ออก 18.28 น.
4 ดท.433 / ข.539 กค. - จต. - ฉม. ( งดเดิน )   จต. ออก 23.57 น.
4 ข.539 / ข.540  ฉม. - วญ. - ลา. ( งดเดิน )   วญ. ออก 18.58 น. // ลา. ถึง 23.15 น.
4 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา - กค. ( งดเดิน )    
4 พ.เปล่า / ข.595 / พ.เปล่า กค. - หล. - ปช. - หล. วิสงค์ ศตวรรษ กค.ออก 17.52 น.
4 ดท.234 หล. - กค. ( งดเดิน )    
4 ข.433 กค. - วญ. วิทยา ถวิล  ชัย.  กค.ออก 05.28 น .
4 ข.440  วญ. - กค. อรุณ เกษม  วญ.ออก 05.52 น .
5 ข.570 / ข.569 กค. - คป. - ฉท. ธนสาร สาโรจน์ กค. ออก 12.02 น.
5 ข.569 / พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. อาคม  ว.  สมเกียรติ   ฉท. ออก 17.15 น.
5 ดท.433 / ข.536 กค. - วญ. - ลา. สนั่น ศรัณยพงศ์ วญ.ออก 17.40 น .
5 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. **ปรีชา  ภ.  **ปฎิยุทธ์    
5 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 16.00 - 24.00 น. ศุภร  *ชัยภูมิ  
6 ข.564 / 565  กค. - คป. - ฉท. วิรัตน์  ก. พรชัย กค. ออก 04.57 น.
6 ข.565 / พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. วิวัฒน์ บัญชา ฉท. ออก 10.24 น.
6 ข.652 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. สุทัย มานพ  ร. กค.ออก 17.52 น. ( เวลาใหม่ )
6 ดีเปล่า / ข.651 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. กิตติพงศ์  ว. วิชาญ   
6 ข.437 กค. - ลา. อาคม  อ. บรรเจิด กค.ออก 17.00 น.
6 ข.438 ลา. - กค. นรินทร์  *กรุณา ลา.ออก 06.07 น.
7 ดท.233 / ข.595 กค. - หล. - ปช. สันติ นรธิป หล.ออก 22.53 น.
7 ข.595 ปช. - รส. ( งดเดิน )    
7 ข.596 รส. - กค. ( งดเดิน )    
           
7 ข.532 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. วันชัย  จ. *มนตรี   ศ. กค.ออก 00.05 น.
7 พ.เปล่า / ข.531 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. พงศกร  สุพราช   ศช.ออก 09.55 น.   ( เวลาใหม่ )
8 ดท.433 / ข.535 กค. - ลา. - งว. สมชาย  ก. ภาราดร ลา.ออก 20.39 น .
8 ข.535 / ดท.70 งว. - วญ. - าจ. เกษม  พ. บุญโฮม   
8 ดท.70 / ข.534 / ข.533  าจ. - กค. - ฉท. - กค. วิทษณุ วิสันต์  กค.ออก 07.30 น.
8 ข.533  - กค. พิศิษฐ์  อนุชา   
8 ข..431 กค. - รส. สุธีพัทธ์ สุรศักดิ์  พ.  กค.ออก 05.00 น.
8 ข.432 รส. - กค. การุณ ณัฐพล  
9 ข.636 กค. - ฉท. - ฉบ. เกรียงศักดิ์  ต.  สัมพันธ์ กค.ออก 02.23 น.
9 ข.635 ฉบ. - ฉท. - กค. ปิยะพงศ์ สุรชัย  จ.    
9 ข.531 กค. - จต. มนตรี  คำ. ศิริชัย กค.ออก 17.53 น.
9 ดท.440 / 532 จต. - ลา. - กค. พงษ์ศักดิ์  นริศ   
9 ข.145 กค. - รส. ปราโมทย์ จารึก กค.ออก 18.15 น.
9 ข.146 รส. - กค. ถวัลย์  ชิน พิชิต  
10 ข.645 กค. - ภช. - ลบ. ( งดเดิน )   กค. ออก 11.00 น.
10 ข.646 ลบ. - ภช. ( งดเดิน )   ลบ. ออก 22.14 น.
10 ข.646 ภช  - กค. ( งดเดิน )    
11 ข.541 กค. - รส. ( งดเดิน )   กค.ออก 02.38 น.
10 ข.542  - กค. *สงวน สุระสิทธิ์ รส.ออก 00.22 น.
10 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 00.00 - 08.00 น. มานพ  ส. อภิชาต   
11 ดท.433 / ข.531 กค. - จต. - วญ. วัฒนา สหรัฐ     จต.ออก 21.21 น.
11 ข.532 วญ. - ลา. เดช ธวัชชัย  ด.  
11 ดท.438 / สำรอง 16.00 น.- 24.00 น. ลา. - กค. **ธนู **ภาสุ  
11 ข.2243 / 502 กค. - ซม. - กค.  -  - กค.ออก 10.30 น.
           
           
11 ข.75  กค. - วญ. ไชยพร  สุระชัย  ป. กค.ออก 10.30 น.
11 ข.434 วญ. - กค. โกศล  ป. จักรกริช  วญ.ออก 12.22 น.
12 ข.656 / พ.เปล่า กค. -ฉท. - มุ. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 00.58 น.
12 พ.เปล่า / ข.655 ศช. - มุ. - ฉท. ชาญ  ส.  คุณากร  
12 ข.655 ฉท . - กค. ( งดเดิน )    
12 ตกค้าง 00.00 น. - 08.00 น. กค. - ปช. - กค. อภิสิทธิ์  สุข. สมหวัง   
12 ข.439  กค. - วญ. เกษม  จ. ชนะพล กค.ออก 11.45 น.
12 ข.76 วญ. - กค. สามารถ  ทรงศักดิ์  วญ.ออก 10.15 น.
13 ข.591 / พ.เปล่า  /ดท.146 กค. - หล. - ปช. - หล. - กค. สนธยา สัญชัย  บ.  กค.ออก 03.40 น.
13 ข.533 / ดท.434 กค. - จต. - ลา. นเรษ ณรงค์ฤทธิ์ กค.ออก 01.50 น
13 ข.534 ลา. - กค. นิรัญ  ค.  ทศพล  ป.  
           
  พ.เปล่า / ข.564 กค. - หล. - กค. ศักดา ทนงศักดิ์ กค.ออก 02.00 น.// หล.ออก 04.17 น.
  ข.565/570 กค. - หล. - กค. สุคนธ์ สำราญ  หาก ข.570 บรรทุกช้า ไม่ต้องรับ ข.565
  พ.เปล่า / ข.1091 / พ.เปล่า กค. - วแ. - สเ. - ฉท. อมร อภิสิทธิ์  สุ.  กค. ออก 12.50 น.  
  พ.เปล่า / ข.1092 / พเปล่า ฉท. - สเ. - วแ . - กค. อดิศักดิ์  ส.   เสถียร ฉท. ออก 07.15 น.
  สำรองรอทำข.642 ลบ. สรายุช วุฒิชัย   
  ประชุมฯ สร.รฟท. เจนจัด  -  
  ดท.433 / ตรวจร่วมฯ แบ. - ลา. อดูล   -  
  ดท.433 / ตรวจประแจฯ แบ. - ลา. ปรีชา ค.    -  
  เวรปลุก / เลื่อนรถ  00.00 - 08.00 น. โชตินัย   -  
  เวรปลุก  16.00 - 24.00 น. สุภาชัย   -  
  เลื่อนรถ สรพ.กค. 16.00 - 24.00 น. ณัฐฑวุฒิ ไพริน  
           
           
           
  ช่วยงานฯ     ( 01 มี.ค.56 ) สรจ.รส. มงคล  ส.   -  
  ปฏิบัติหน้าที่ นตก. สรพ.กค.  - กรกฤช  
           
  สำรอง 00.00 - 08.00 น.   อดิศักดิ์  ท.  /  ทิพย์  /  โกศล  ศ. ไพฑูรย์  /  วิทูร  /  ธนะรัชต์  บางครั้งการขอหยุดวันที่หกของ
          สัปดาห์นั้นไม่สามารถจัดให้
  สำรอง 08.00 - 16.00 น.   สายเพ็ชร  /  ศราวุธ  อ.  /  เกษม  ส.  ปรีชาลักษณ์  /  วัยวุธ  /  สุริยัน หยุดได้เนื่องจากพนักงานตึงตัว
      สมยงค์  /  คำรณ  /  ภานพ  /  สมพงษ์ สยาม พนักงานที่ทำขบวนรถข้ามศูนย์
          มาถึง กค. แล้ว ถ้าไม่แจ้ง ช.7
  สำรอง 16.00 - 24.00 น.   สัมฤทธิ์  /  ถาวร  /  เชิด   ฉัตรชัย  ว.  /  ปัญญา  /  **ปฎิยุทธ์   ถือว่าปฏิบัติงานตามประกาศ
      **ปรีชา  ภ.  /  **ธนู **ภาสุ ในวันรุ่งขึ้น
          พนักงานที่ทางการจัดให้ทำวันที่ 7
  พักผ่อนประจำสัปดาห์   ธีรพร  /  สุนทรี  /  ไชยยา   /  เอกพล ทวีศักดิ์  ม.  /  ทวีชัย  /  ชูวงษ์  /  ธนิต ถ้าไม่ขอหยุดกับ ม.ประกาศ หรือ
      ฉัตรชัย  ป.  /  บดินทร์  /  บุญชัย  ชัยวัฒน์  ย.  /  ชาญชัย  /  อนุสรณ์ ช.7 ถือว่าทำงานตามประกาศ
      อนนท์  /  ชัยวัฒน์  /  สุรศักดิ์  บ.     
      สุรินทร์  /  สัจจา   พขร. 106 คน
          ชค.    85   คน
  พักผ่อนประจำปี   ยาซีน   4 - 5  /  สุดมานะ  5 ฉัตรชัย  ปล.  4 - 6 รวม  191  คน
           
  ลากิจ    -    ภูวนัย   4 - 8  
          (  นายอาวุธ  จันทร์พูล  )
          สรพ.กค.
          04 มี.ค. 2558
  ลาป่วย    -