การรถไฟแห่งประเทศไทย
รายงานประกาศประจำวันแขวงสารวัตรรถจักรแก่งคอย
วันพฤหัสบดีที่     28   สิงหาคม   พ.ศ.     2557
ขบวน สถานี - สถานี ชื่อ พขร. ชื่อ ชค. หมายเหตุ
ช่วยธุรการ 07.00 - 16.00 น. สุดมานะ  /  สำราญ  ม. สายัณห์  /  สุริยัน  
ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 00.00 - 08.00 น. ปรีชา  ค.    
ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 16.00 - 24.00 น. ( ช.ธิติสรรค์ )    
เลื่อนรถ 07.00 - 16.00 น. นิศิษฐ์ สุนทรี  
สับเปลี่ยน 08.00 - 16.00 น. ครองชัย ฉัตรชัย  ป.  
ข.638 กค. - ฉท. - ฉบ. ( งดเดิน )   กค.ออก 09.09 น.
ข.635 ฉบ. - ฉท. - กค. ( งดเดิน )    
ดท.439  (  รับ ข.533 ) กค. - จต. โกศล  ป. ไพริน  
ข.533 จต. - วญ. คำรณ เสถียร จต.ออก 06.34 น.
ข.534 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. วิศิษฐ์ วสันต์  พ. วญ.ออก 01.05 น.
ข.78/ดท.145  กค. - กท. - กค. อรุณ ประภาพันธ์ กค. ออก 02.22 น.
ดท.433 / ข.537 กค.- ลา. - วญ. ( งดเดิน )    
ข.540 / พ.ปล่า ( จาก ข.656 ) กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 02.21 น.
เปล่า / ข.539 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ( งดเดิน )   ศช.ออก 12.12 น.
ข.643 กค.  - ภช. - ลบ. ทิพย์ วิทูร กค.ออก 03.15 น.
ข.644 ลบ. - ภช. - กค. ถาวร วิเทศ  
ข.644  - กค. ถนอม  วิเชียร   
ข.233 กค. - รส. สัจจา ฉัตรชัย  ว.   //     พิชิต  กค.ออก 14.05 น.
ข.234 รส. - กค. สุดใจ ทวีชัย  
พ.เปล่า / ข.535 กค. - ปป. - ลา. อมร กิตติพงศ์  ศ. กค.ออก 16.00 น.
ข.536 ลา. - ชต. สนั่น ฉัตรชัย  ปล.  
ข.536 / พ.เปล่า ชต. - ปป. - กค. สมบัติ  พ.  สุพัฒน์  
         
ดท.439 ( รับ ข.75 ) กค. - วญ. ธวัชชัย สุรศักดิ์  พ. กค.ออก 11.45 น.
ข.75 วญ. - รด. มานิต  ม. มนัสชัย วญ.ออก 14.48 น.
ดท.77/ข.76/ดท.70 รด. - นค. - วญ. -กค. ภานพ อนุสรณ์  นค.ออก 06.00 น.
พ.เปล่า / ข. 537 กค. - ปป. - ลา. ( งดเดิน )   กค.ออก 13.20 น.
ข.538 / พ.เปล่า ลา. - ปป. - กค. ( งดเดิน )   ลา.ออก 18.28 น.
ดท.433 / ข.539 กค. - จต. - ฉม. ( งดเดิน )   จต. ออก 23.57 น.
ข.539 / ข.540  ฉม. - วญ. - ลา. สาคร  วรพันธ์ วญ. ออก 18.58 น. // ลา ถึง 23.15 น.
ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา - กค. ( งดเดิน )    
พ.เปล่า/ข.595/พ.เปล่า กค. - หล. - ปช. - หล. สัญชัย  ส. คำฝน กค.ออก 17.52 น.
ดท.234 หล. - กค. ( งดเดิน )    
ข.433 กค. - วญ. สามารถ ทศพล  ป. กค.ออก 05.28 น .
ข.440  วญ. - กค. สัมฤทธิ์ จักรกริช    //   สุรพัฒน์   วญ.ออก 05.52 น .
พ.เปล่า / ข.641 กค. - ปป. - ภช. - ลบ. ( งดเดิน )   กค.ออก 01.49 น.
สำรองรอทำ ข.642 ลบ. ( งดเดิน )    
ข.642 ลบ. - ภช. - กค. ( งดเดิน )    
ดท.433 / ข.536 กค. - วญ. - ลา. สายเพ็ชร ณัฐฑวุฒิ วญ.ออก 17.40 น .
ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. **วิทยา **สมภพ  
สับเปลี่ยน / ตกค้าง 16.00 - 24.00 น. ยุทธนา เกษม  อ.   
ข.564/565 กค. - คป. - ฉท. วัฒนา ชัยภูมิ กค. ออก 04.57 น.
ข.565/พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. อาคม  ว. สมเกียรติ ฉท. ออก 10.24 น.
ข.652/พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ฉัตรชัย  ดม.  สยาม กค.ออก 17.52 น. ( เวลาใหม่ )
ดีเปล่า / ข.651 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. วันชัย  จ.  ศรัณยพงศ์    
ข.437 กค. - ลา. บดินทร์  เสรี กค.ออก 17.00 น.
ข.438 ลา. - กค. ธีรพร สุระสิทธิ์ ลา.ออก 06.07 น.
         
         
ดท.233 / ข.595 กค. - หล. - ปช. สมเจต วุฒิพงษ์ หล.ออก 22.53 น.
ข.595 ปช. - รส. ( งดเดิน )    
ข.596 รส. - กค. ( งดเดิน )    
ข.532 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. นเรษ ประมุข กค.ออก 00.05 น.
พ.เปล่า / ข.531 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. อาคม  อ. บรรเจิด ศช.ออก 09.55 น.   ( เวลาใหม่ )
ดท.433 / ข.535 กค. - ลา. - งว. สันติ นรธิป ลา.ออก 20.39 น .
ข.535 / ดท.70 งว. - วญ. - าจ. ศุภร บัณฑิต  
ดท.70 / ข.534 / ข.533 าจ. - กค. - ฉท. - กค. อภิสิทธิ์   สุข.  สุรชัย  จ. กค.ออก 07.30 น.
ข.533  - กค. สงวน ทนงศักดิ์  
ข.431 กค. - รส. พงศกร สุพราช  กค.ออก 05.00 น.
ข.432 รส. - กค. ศักดา *มนตรี  ศ.   
ข.636 กค. - ฉท. - ฉบ สมชาย  ก. ภาราดร  //   ธนิต  กค.ออก 02.23 น.
ข.633 ฉบ. - ฉท. - กค. วิวัฒน์  บุญโฮม  
ข.531 กค. - จต. ไชยยา วิสันต์ กค.ออก 17.53 น.
ดท.440 / 532 จต. - ลา. - กค. วิรัตน์  ก. จันทร์เทพ  
ข.145 กค. - รส. สุธีพัทธ์ เอกพล    //   ภาสุ กค.ออก 18.15 น.
ข.146 รส. - กค. วระชัย สุระชัย  ป.  
ข.645    (  ไทยเบฟฯ   ) กค . - ภช. - ลบ. เกรียงศักดิ์  ต.  สัมพันธ์  กค.ออก 21.23 น.
ข.646 ภช. - กค. ( งดเดิน )    
ข.541 กค. - รส. ( งดเดิน )   กค.ออก 02.38 น.
ข.542 รส. - กค. ( งดเดิน )   รส.ออก 00.22 น.
สับเปลี่ยน / ตกค้าง 00.00 - 08.00 น. ถวัลย์  ชิน. ชนะพล   
ดท.433 / ข.531 กค. - จต. - วญ. เชิด คำหมื่น จต.ออก 21.21 น.
ข.532 วญ. - ลา. ณัฐวุฒิ  อนุชา  
ดท.438 / สำรอง 16.00 น.- 24.00 น. ลา. - กค. **โกศล  ศ. **ธนะรัชต์  
         
         
ข.2243/502 กค. - ซม. - กค. นิรัญ  ค.  ชาญ  ค. กค.ออก 10.30 น.
ข.75  กค. -  รส. - วญ. ปราโมทย์  นริศ    //     ชัยวัฒน์  ย.  กค.ออก 10.30 น.
ข.434 วญ. - กค. มานพ  ส. อภิชาติ    //  ศตวรรษ วญ.ออก 12.22 น.
ข.539 กค. - จต ( งดเดิน )   กค. ออก 19.30 น.
ดท.440 จต. - ลา. เดช ธวัชชัย  ด.  
ข.540 ลา. - กค. ( งดเดิน )   ลา. ออก 00.41 น.
ตกค้าง 00.00 น. - 08.00 น. กค. - ปช. - กค. ศราวุธ  อ. วัยวุธ  
พหุ ข.541 /พ.เปล่า กค. - ปช. - กค. ( งดเดิน )   กค.ออก 02.38 น.
ข.439  กค. - วญ. อารมณ์ จารึก กค.ออก 11.45 น.
ข.76 วญ. - รส. - กค. สุทัย ทรงศักดิ์   //   ภูวนัย วญ.ออก 10.15 น.
ข.591/พ.เปล่า/ดท.146 กค. - หล. - ปช. - หล. - กค. อาทร อภิสิทธิ์  สุ. กค.ออก 03.40 น.
ข.533 / ดท.434 กค. - จต. - ลา. ชาญ  ส. คุณากร กค.ออก 01.50 น
ข.534 ลา. - กค. สมพงษ์  สำราญ  จ.  ลา.ออก 05.08 น.
พ.เปล่า/1249   ( หิน ) กค. - วแ. - กค. ( งดเดิน )   กค. ออก 04.30 น.
ดท.439 ( รับ ข.1250 ) กค. - จต. อดิศักดิ์  ท.  ไพฑูรย์   
 ดท.433   ( รับ ข.1249/50 ) ลา. - จต. เกษม  จ. ธนสาร  
ข.1250 ลา. - กค. ( งดเดิน )   ลา. ออก 14.04 น.
ข.1250 / พ.เปล่า  กค. - วแ. - กค. ( งดเดิน )   กค. ออก 15.00 น.
ข.1243 ( ราง ) กค. - ภช. - ลบ. กฤตศักย์ ปรีชาลักษณ์ กค.ออก 15.00 น.
นำทาง ข.78/ดท.145 กค. - กท. - กค. ไชยพร  - กค. ออก 02.22 น.
พ.เปล่า/ข.564 กค. - หล. - กค. มนตรี  คำ. บุญชัย กค.ออก 02.00 น.// หล.ออก 04.17 น.
ปฏิบัติหน้าที่ นตก. สรพ.กค.  - กรกฤช  
ช่วยงานฯ สรจ.รส. มงคล  ส. 01 มี.ค.56   -  
         
         
อบรมหลักสูตรรถเลื่อนไหล สบซ.บซ. ศักดิ์ชัย  - 27 - 29 ส.ค. 57
สัมมนาฯ สร.รฟท. สุคนธ์  /  อดูล  /  สมหวัง  /  เจนจัด พรชัย  /  บัญชา 27 - 29 ส.ค. 57
อบรมฯ ( KM ) อพ. ปิยะพงศ์  /  พงษ์ศักดิ์ มังกร  /  กรุณา 27 - 29 ส.ค. 57
เวรปลุก / เลื่อนรถ  00.00 - 08.00 น. เกษม พ.  -  
เวรปลุก / เลื่อนรถ  16.00 - 24.00 น. สุภาชัย  -  
เลื่อนรถ สรพ.กค. 16.00 - 24.00 น. สรายุช ชูวงษ์  
         
สำรอง 00.00 - 08.00 น.   สนธยา  /  สมโภชน์  /  สุรศักดิ์  บ. ปฏิยุทธ์  /  มานพ  ร.  /  สหรัฐ บางครั้งการขอหยุดวันที่หกของ
    สมชาย  ศ. ณรงค์ฤทธิ์ สัปดาห์นั้นไม่สามารถจัดให้
        หยุดได้เนื่องจากพนักงานตึงตัว
สำรอง 08.00 - 16.00 น.   โชตินัย   /  อนนท์  /  ยาซีน สาโรจน์   /  ประจบ   /   ชาญชัย พนักงานที่ทำขบวนรถข้ามศูนย์
    ชัยวัฒน์   /    สมยงค์  /  ปรีชา  ภ.      ศิริชัย    /   วุฒิชัย  /  วิชาญ   มาถึง กค. แล้ว ถ้าไม่แจ้ง ช.7
    สุรินทร์   /  เฉลิมชัย  /  อดิศักดิ์  ส.   ถือว่าปฏิบัติงานตามประกาศ
        ในวันรุ่งขึ้น
        พนักงานที่ทางการจัดให้ทำวันที่ 7
สำรอง 16.00 - 24.00 น.   ธนู  /  นรินทร์  /  เกษม  ส.   ถวิล  ชัย.   /  ทวีศักดิ์  ม.  /  **สมภพ ถ้าไม่ขอหยุดกับ ม.ประกาศ หรือ
    **วิทยา  /  **โกศล  ศ. **ธนะรัชต์ ช.7 ถือว่าทำงานตามประกาศ
        พขร. 107 คน
พักผ่อนประจำสัปดาห์    - ไกรมาศ ชค.    88   คน
        รวม  195  คน
พักผ่อนประจำปี   กิตติพงศ์  ว.  28 - 31  /  วิสงค์  28 - 30 สัญชัย  บ.  28 - 30  
    วิทษณุ  28 - 30  /  ณัฐพล   28 ปัญญา  28 - 30  
        (  นายธีรยุทธ    ขุนขำ  )
ลากิจ   สมชาย  ว.  28 - 30  - ช.สรพ.กค.
ลาป่วย    -  พัฒนพงษ์  27 - 02 กย. 27 ส.ค. 2557