การรถไฟแห่งประเทศไทย
รายงานประกาศประจำวันแขวงสารวัตรรถจักรแก่งคอย
วันอาทิตย์ที่   05  กรกฏาคม  พ.ศ.  2558
  ขบวน สถานี - สถานี ชื่อ พขร. ชื่อ ชค. หมายเหตุ
  ช่วยธุรการ 07.00 - 16.00 น. **สำราญ  ม. สายัณห์    /     วิทูร  
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 00.00 - 08.00 น. ( ช.อดุลย์ )    
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 16.00 - 24.00 น. ( ช.ธิติสรรค์ )    
  เลื่อนรถ 07.00 - 16.00 น. สุนทรี *สุริยัน    
  สับเปลี่ยน 08.00 - 16.00 น. ครองชัย   สุคนธ์   ค.   
1 ข.638 กค.- ฉท. - ฉบ. ไชยพร สำราญ  จ. กค.ออก 09.09 น.
1 ข.637   ฉบ. - ฉท. - กค. วิวัฒน์   ทรงศักดิ์   
1 ดท.439  (  รับ ข.533 ) กค. - จต. ชัยวัฒน์   ไกรมาศ   
1 ข.533 จต. - วญ. สนธยา  อภิสิทธิ์  สุ. จต.ออก 06.34 น.
1 ข.534 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. บดินทร์  *วัยวุธ วญ.ออก 01.05 น.
1 ข.78 / ดท.145  กค. - กท. - กค. **สุธีพัทธ์ พิชิต กค.ออก 02.22 น.หยุด กม.11 / โรงรถจักร บซ.
2 ข.540/พ.เปล่า   ( จากข.656 ) กค. - ฉท. - มุ. - ศช. *ณัฐพล  นริศ กค. ออก 02.21 น.
2 พ.เปล่า / ข.539 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ( งดเดิน )   ศช.ออก 12.12 น.
2 ข.643 กค.  - ภช. - ลบ. กิตติพงศ์  ว.  วิเชียร กค.ออก 03.15 น.
2 ข.644 ลบ. - ภช. - กค. อาคม  อ. คำหมื่น    
2 ข.644  - กค. ธนู  **สรายุช    
2 ข.233 กค. - รส. มานพ  ส.  สุระสิทธิ์  กค.ออก 14.05 น.
2 ข.234 รส. - กค. *สมเจต  *สุรศักดิ์   พ.   
3 พ.เปล่า / ข.535 กค. - ปป. - ลา. ถาวร  ปัญญา   กค.ออก 16.00 น.
3 ข.536 ลา. - ชต. ( งดเดิน )    
3 ข.536 / พ.เปล่า ชต. - ปป. - กค. สงวน    ชาญชัย   
           
3 ดท.439 ( รับ ข.75 ) กค. - วญ. อดิศักดิ์  ท. ไพฑูรย์   กค.ออก 11.45 น.
3 ข.75 วญ. - นค. ยาซีน ภูวนัย วญ.ออก 14.14 น. //  นค. ถึง 17.45 น.
3 ข.76 / ดท.70 นค. - วญ. -กค. สมบัติ  พ.  สยาม    นค.ออก 07.00 น. //  วญ. ถึง 10.35 น.
4 พ.เปล่า / ข.537 กค. - ปป. - ลา. ( งดเดิน )   กค.ออก 13.20 น.
4 ดท.433 / ข.539 กค. - จต. - ฉม. ( งดเดิน )   จต. ออก 23.57 น.
4 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. ( งดเดิน )   วญ. ออก 18.58 น. // ลา. ถึง 23.15 น.
4 พ.เปล่า / ข.595 / พ.เปล่า กค. - หล. - ปช. - หล. ( งดเดิน )   กค.ออก 17.52 น.
4 ดท.234 หล. - กค. ( งดเดิน )    
4 ข.433 กค. - วญ. สายเพ็ชร บุญโฮม  กค.ออก 05.28 น .
4 ข.440  วญ. - กค. **เอกลักษณ์ คำฝน วญ.ออก 05.52 น .
5 ข.570 / 569 กค. - คป. - ฉท.  ( งดเดิน )   กค. ออก 12.02 น.
5 ดท.287 / 233 ฉท. - กท. - กค. ( งดเดิน )   ฉท. ออก 17.15 น.
5 ดท.433 / ข.536 กค. - วญ. - ลา. ( งดเดิน )   วญ.ออก 17.40 น .
5 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. **สมยงค์   **ฉัตรชัย  ปล.  
5 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 16.00 - 24.00 น. เกษม  จ. ชนะพล    
6 ข.564 / 565   กค. - คป. - ฉท. สุดใจ  มานพ  ร.  กค. ออก 04.57 น.
6 ข.565 / พ.เปล่า ฉท. - กค. สมพงษ์  อนุสรณ์   ฉท. ออก 10.24 น.
6 ข.652 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. สุรินทร์ วัฒนา   กค.ออก 17.52 น. ( เวลาใหม่ )
6 ดีเปล่า / ข.651 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. อดูล สาโรจน์  
6 ข.437 กค. - ลา. ศุภร วรพันธ์   กค.ออก 17.00 น.
6 ข.438 ลา. - กค. สุภาชัย มังกร ลา.ออก 06.07 น.
7 ดท.431 / ข.595 กค. - หล. - ปช. ( งดเดิน )   หล.ออก 22.53 น.
7 ข.595 ปช. - รส. ( งดเดิน )    
7 ข.596 รส. - กค. สัจจา สาคร     
           
7 ข.532 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. โกศล ศ.  ธวัชชัย  ด.  กค.ออก 00.05 น.
7 พ.เปล่า / ข.531 ศช. - มุ. - ศช. - ฉท. - กค. ปิยะพงศ์ สุรพัฒน์   ศช.ออก 09.55 น.   ( เวลาใหม่ )
8 ดท.433 / ข.535 กค. - ลา. - งว. วิทยา   สุพัฒน์  ลา.ออก 20.39 น .
8 ข.535 / ดท.70 งว. - วญ. - าจ. ( งดเดิน )    
8 ดท.70 / ข.534/ 533 าจ. - กค. - ฉท. - กค. ไชยยา  ประจบ กค.ออก 07.30 น.
8 ข.533  - กค. อภิสิทธิ์  สุข. พรชัย  
8 ข.431  กค. - รส. ชาญ  ส.   สมเกียรติ   กค.ออก 05.00น.
8 ข.432 รส. - กค. คำรณ   วุฒิพงษ์  
9 ข.636 กค. - ฉท. - ฉบ. พิศิษฐ์ ปฏิยุทธ์ กค.ออก 02.23 น.
9 ข.635 ฉบ. - ฉท. - กค. **พงษ์ศักด์ ธีรพร   
9 ข.531 กค. - จต. วิรัตน์  ก. ชัยภูมิ  กค.ออก 17.53 น.
9 ดท.440 / ข.532   จต. - ลา. - กค. อมร  นรธิป  
9 ข.145 กค. - รส. อนนท์ บัญชา    กค.ออก 18.15 น.
9 ข.146 รส. - กค. **ฉัตรชัย  ดม.   ภาราดร   
10 ข.645 กค. - ลบ. ( งดเดิน )   กค.ออก 11.00 น.
10 สำรองรอทำ ข.646  ลบ.  เอกพล บรรเจิด ลบ. ออก 22.14 น.
10 ข.646 ภช.  - กค. ( งดเดิน )  -  
10 ข.541 กค. - รส. สันติ   ณรงค์ฤทธิ์ กค.ออก 02.38 น.
10 ข.542 รส. - กค. ( งดเดิน )   รส.ออก 00.22 น.
10 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 00.00 - 08.00 น. อารมณ์ สุรชัย  จ.  
11 ดท.433 /  ข.531 กค. - จต. - วญ. พงศกร สุพราช จต.ออก 21.21 น.
11 ข.532   วญ. - ลา. มานิต  ม.  ทวีศักดิ์  ม.  
11 ดท.438 / สำรอง 16.00 น.- 24.00 น. ลา. - กค. **ฉัตรชัย  ป. **กรุณา   
11 ข.2243 / 502 กค. - ซม. - กค. สมชาย  ก.  *ชาญ  ค.   กค.ออก 10.30 น.
           
11 ข.75  กค. -  วญ. สนั่น  จักรกริช  กค.ออก 10.28 น.
11 ข.434 วญ. - กค. **วิทษณุ  วิสันต์ วญ.ออก 12.22 น.
12 ข.656 / พ.เปล่า  กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 00.58 น.
12 พ.เปล่า / ข.655 ศช. - มุ. - ฉท. ( งดเดิน )    
12 ข.655 ฉท. - กค. ( งดเดิน )    
12 ตกค้าง 00.00 น. - 08.00 น. กค. - ปช. - กค. เกรียงศักดิ์  ต.  สัมพันธ์   
12 ข.439  กค. - วญ. ณัฐวุฒิ สุระชัย  ป. กค.ออก 11.45 น.
12 ข.76 วญ. - กค. นเรษ ศิริชัย วญ.ออก 10.15 น.
13 ข.591 / พ.เปล่า  /ดท.146 กค. - หล. - ปช. - หล. - กค. ปราโมทย์  จารึก  กค.ออก 03.40 น.
13 ข.533 / ดท.434 กค. - จต. - ลา. สามารถ ชัยวัฒน์  ย.    กค.ออก 01.50 น
13 ข.534 ลา. - กค. ยุทธนา  ชูวงษ์  ลา.ออก 05.08 น.
  ข.555 / ดท.434 ะน. - จต. - ลา. สัมฤทธิ์  เดช  ะน. ออก 00.41 น.
  ข.555 จต. - วญ. ธนสาร ทศพล  ป.    จต. ออก 04.08 น.
  ข.555  - กค. ศักดา ฉัตรชัย  ว.  กค. ออก 07.25 น. // ฉท. ออก 19.56 น.
  พ.เปล่า / 541 กค. - ปป. - กค. **มนตรี   คำ. **นิรัญ  ค.  
  พ.เปล่า / ข.564 กค. - หล. - กค. **เจนจัด  **วิสงค์  กค.ออก 02.00 น.// หล.ออก 04.17 น.
  ข.642 / พ.เปล่า ลบ. - ภช. - ปป - กค. สมโภชน์   ประภาพันธ์  
  พหุ ข.541 / พ.เปล่า กค. - ปช. - กค. เกษม  พ.   ธนะรัชต์     
  ข.2101 / 2102 กค. - หล. - กค. **บุญชัย **สมหวัง  กค. ออก 00.30 น.
  ดท.145 ( อบรม TPM ) กค. - บซ. **เจนจัด  -  
  ดท.145 ( อบรมฯ ) กค. - ปช. **มนตรี   คำ.   /  **พงษ์ศักด์   /   **นิรัญ  ค.   **วิสงค์  /    **สรายุช  /  **บุญชัย  
      **ฉัตรชัย  ดม.  /  **สำราญ  ม.  /  ปรีชา  ค.  **สมหวัง   /    **วิทษณุ   
      **สุธีพัทธ์  /  **เอกลักษณ์  /  **ฉัตรชัย  ป.    
           
  เวรปลุก / เลื่อนรถ  00.00 - 08.00 น. โชตินัย   - บางครั้งการขอหยุดวันที่หกของ
  เวรปลุก  16.00 - 24.00 น. เกษม  ส.   - สัปดาห์นั้นไม่สามารถจัดให้
  เลื่อนรถ สรพ.กค. 16.00 - 24.00 น. สุทัย  *ทนงศักดิ์.   หยุดได้เนื่องจากพนักงานตึงตัว
  ช่วยงานฯ     ( 01 มี.ค.56 ) สรจ.รส. มงคล  ส.   - พนักงานที่ทำขบวนรถข้ามศูนย์
  ปฏิบัติหน้าที่ นตก. สรพ.กค.  - กรกฤช     มาถึง กค. แล้ว ถ้าไม่แจ้ง ช.7
          ถือว่าปฏิบัติงานตามประกาศ
  สำรอง 00.00 - 08.00 น.   เชิด    /     อรุณ    /    ศักดิ์ชัย ถวิล  ชัย.    /   ทวีชัย   /  เกษม  อ. ในวันรุ่งขึ้น
          พนักงานที่ทางการจัดให้ทำวันที่ 7
  สำรอง 08.00 - 16.00 น.   อาคม  ว.    /   ถนอม   /   สัญชัย   ส.  บัณฑิต  /  ศตวรรษ  /   สัญชัย  บ. ถ้าไม่ขอหยุดกับ ม.ประกาศ หรือ
      ณัฐฑวุฒิ   สหรัฐ / ภาสุ  /   วสันต์  พ. ช.7 ถือว่าทำงานตามประกาศ
          พขร. 106 คน
  สำรอง 16.00 - 24.00 น.   สมภพ    /     โกศล   ป.  มนตรี  ศ.    /     ธนิต      ชค.    85   คน
      **สมยงค์ **กรุณา    /   **ฉัตรชัย  ปล. รวม  191  คน
           
  พักผ่อนประจำสัปดาห์   สมชาย  ศ.  /    อดิศักดิ์  ส.  /    ทิพย์  อนุชา    /    วิเทศ     /    เสถียร    
      ศราวุธ  อ.  /    กฤตศักย์    /   วันชัย  จ.   จันทร์เทพ     /      ศรัณยพงศ์   ( นายธีรยุทธ  ขุนขำ )
      ธวัชชัย  /    นิศิษฐ์   /    ภานพ พัฒนพงษ์    /   วุฒิชัย  ช.สรพ.กค.
          04 ก.ค. 2558
  พักผ่อนประจำปี   การุณ   5   /  ปรีชา  ภ.  5 - 6 ไพริน      4 - 5  
      นรินทร์  4 - 5  /  ถวัลย์  ชิน  4 - 9 คุณากร     4 - 5  
      สุดมานะ   30 มิย. -  7 กค. วิชาญ       5 - 7  
      เฉลิมชัย  5        
  ลากิจ   สุรศักดิ์  บ.   3 -  6 อภิชาต  4 - 9  /  ปรีชาลักษณ์  4 - 6   
           
  หยุดชดเชย อบรม    - กิตติพงศ์  ศ.  4 - 5