การรถไฟแห่งประเทศไทย
รายงานประกาศประจำวันแขวงสารวัตรรถจักรแก่งคอย
วันพุธที่     22   ตุลาคม   พ.ศ.     2557
ขบวน สถานี - สถานี ชื่อ พขร. ชื่อ ชค. หมายเหตุ
ช่วยธุรการ 07.00 - 16.00 น. สุดมานะ  /  สำราญ  ม. สายัณห์   
ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 00.00 - 08.00 น. ปรีชา  ค.    
ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 16.00 - 24.00 น. ( ช.ธิติสรรค์ )    
เลื่อนรถ 07.00 - 16.00 น. นิศิษฐ์ สุนทรี  
สับเปลี่ยน 08.00 - 16.00 น. ครองชัย *สัญชัย  บ.  
ข.638 กค. - ฉท. - ฉบ. โกศล  ป. บัญชา  กค.ออก 09.09 น.
ข.635 ฉบ. - ฉท. - กค. สุทัย  มานพ  ร.   
ดท.439  (  รับ ข.533 ) กค. - จต. พงษ์ศักดิ์ วิทูร  
ข.533 จต. - วญ. อาคม  อ. บรรเจิด จต.ออก 06.34 น.
ข.534 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. สามารถ จักรกริช วญ.ออก 01.05 น.
ข.78/ดท.145  กค. - กท. - กค. เอกพล ชูวงษ์ กค. ออก 02.22 น.
ดท.433 / ข.537 กค.- ลา. - วญ. ( งดเดิน )    
ข.540 / พ.ปล่า ( จาก ข.656 ) กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 02.21 น.
พ.เปล่า / ข.539 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ( งดเดิน )   ศช.ออก 12.12 น.
ข.643 กค.  - ภช. - ลบ. เฉลิมชัย   วุฒิชัย กค.ออก 03.15 น.
ข.644 ลบ. - ภช. - กค. พงศกร สุพราช   
ข.644  - กค. กฤตศักย์ วิชาญ  
ข.233 กค. - รส. ณัฐฑวุฒิ *กิตติพงศ์  ศ.  กค.ออก 14.05 น.
ข.234 รส. - กค. ณัฐพล กรุณา   
พ.เปล่า / ข.535 กค. - ปป. - ลา. สนั่น บุญโฮม กค.ออก 16.00 น.
ข.536 ลา. - ชต. มานพ  ส. วิสันต์  
ข.536 / พ.เปล่า ชต. - ปป. - กค. ( งดเดิน )    
         
ดท.439 ( รับ ข.75 ) กค. - วญ. สุธีพัทธ์ ศักดา กค.ออก 11.45 น.
ข.75 วญ. - รด. วระชัย  สุระชัย  ป. วญ.ออก 14.48 น.
ดท.77/ข.76/ดท.70 รด. - นค. - วญ. -กค. ธวัชชัย ทวีชัย นค.ออก 06.00 น.
พ.เปล่า / ข. 537 กค. - ปป. - ลา. ( งดเดิน )   กค.ออก 13.20 น.
ดท.433 / ข.539 กค. - จต. - ฉม. ( งดเดิน )   จต. ออก 23.57 น.
ข.539 / ข.540  ฉม. - วญ. - ลา. ( งดเดิน )   วญ. ออก 18.58 น. // ลา. ถึง 23.15 น.
ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา - กค. **บดินทร์  **ทนงศักดิ์  
พ.เปล่า/ข.595/พ.เปล่า กค. - หล. - ปช. - หล. ( งดเดิน )   กค.ออก 17.52 น.
ดท.234 หล. - กค. กิตติพงศ์  ว.   จารึก  
ข.433 กค. - วญ. นเรษ  วสันต์  พ.  กค.ออก 05.28 น .
ข.440  วญ. - กค. *วัฒนา *ณรงค์ฤทธิ์  วญ.ออก 05.52 น .
ข.570/569 กค. - คป. - ฉท.  ธนสาร  คุณากร กค. ออก 12.02 น.
ข.569/พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. โกศล  ศ. ธนะรัชต์  ฉท. ออก 17.15 น.
ดท.433 / ข.536 กค. - วญ. - ลา. ศุภร  บัณฑิต   วญ.ออก 17.40 น .
ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. ( งดเดิน )    
สับเปลี่ยน / ตกค้าง 16.00 - 24.00 น. สรายุช    อภิชาติ  
ข.564/565 กค. - คป. - ฉท. เดช  ธวัชชัย  ด. กค. ออก 04.57 น.
ข.565/พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. วันชัย  จ.  ภาสุ ฉท. ออก 10.24 น.
ข.652/พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ศราวุธ  อ. วัยวุธ   กค.ออก 17.52 น. ( เวลาใหม่ )
ดีเปล่า / ข.651 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ไชยพร ประมุข  
ข.437 กค. - ลา. อนนท์ ทรงศักดิ์ กค.ออก 17.00 น.
ข.438 ลา. - กค. ชัยวัฒน์  สหรัฐ ลา.ออก 06.07 น.
ดท.233 / ข.595 กค. - หล. - ปช. ( งดเดิน )   หล.ออก 22.53 น.
ข.595 ปช. - รส. ยุทธนา พิชิต  
ข.596 รส. - กค. ( งดเดิน )    
         
ข.532 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. วิวัฒน์ สำราญ  จ. กค.ออก 00.05 น.
พ.เปล่า / ข.531 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. *สมชาย  ก.  นริศ  ศช.ออก 09.55 น.   ( เวลาใหม่ )
ดท.433 / ข.535 กค. - ลา. - งว. *อมร  *คำหมื่น ลา.ออก 20.39 น .
ข.535 / ดท.70 งว. - วญ. - าจ. ชาญ  ส. ทศพล  ป.  
ดท.70 / ข.534 / ข.533 าจ. - กค. - ฉท. - กค. ธีรพร สุระสิทธิ์ กค.ออก 07.30 น.
ข.533  - กค. ถาวร ชัยภูมิ  
ข.431 กค. - รส. สมยงค์ คำฝน กค.ออก 05.00 น.
ข.432 รส. - กค. สงวน ชาญชัย  
ข.636 กค. - ฉท. - ฉบ ยาซีน ภูวนัย กค.ออก 02.23 น.
ข.633 ฉบ. - ฉท. - กค. ปิยะพงศ์  สยาม  
ข.531 กค. - จต. อดิศักดิ์  ส. เสถียร กค.ออก 17.53 น.
ดท.440 / 532 จต. - ลา. - กค. *วิรัตน์  ก. *พรชัย  
ข.145 กค. - รส. มานิต  ม.  **สุรศักดิ์  พ. กค.ออก 18.15 น.
ข.146 รส. - กค. สมภพ ธนิต  
ข.645 กค. - ภช. - ลบ. ( งดเดิน )   กค. ออก 11.00 น.
ข.646 ลบ. - ภช. ( งดเดิน )    
ข.646 ภช  - กค. ( งดเดิน )    
ข.541 กค. - รส. ( งดเดิน )   กค.ออก 02.38 น.
ข.542 รส. - กค. ( งดเดิน )   รส.ออก 00.22 น.
สับเปลี่ยน / ตกค้าง 00.00 - 08.00 น. ไชยยา อารมณ์  
ดท.433 / ข.531 กค. - จต. - วญ. เกษม พ. ฉัตรชัย  ปล.  จต.ออก 21.21 น.
ข.532 วญ. - ลา. เกษม  จ. ชนะพล  
ดท.438 / สำรอง 16.00 น.- 24.00 น. ลา. - กค. **สมเจต **สุรศักดิ์  พ.  
ข.2243/502 กค. - ซม. - กค. สุดใจ  มนัสชัย กค.ออก 10.30 น.
         
         
ข.75  กค. -  รส. - วญ. สมบัติ  พ. อนุสรณ์ กค.ออก 10.30 น.
ข.434 วญ. - กค. สุรินทร์ จันทร์เทพ  วญ.ออก 12.22 น.
ข.539 กค. - จต. ( งดเดิน )   กค. ออก 19.30 น.
ดท.440 จต. - ลา. ( งดเดิน )   กค. ออก 02.58 น.
ข.540 ลา. - กค. สุรศักดิ์  บ. วิเทศ  ลา. ออก 00.41 น.
ข.656/พ.เปล่า  ( จาก ข.5440 ) กค. - ฉท. - มุ. - ศช. สาคร วรพันธ์   
ตกค้าง 00.00 น. - 08.00 น. กค. - ปช. - กค. ฉัตรชัย  ป. ประจบ  
ข.439  กค. - วญ. สัมฤทธิ์   ไกรมาศ กค.ออก 11.45 น.
ข.76 วญ. - รส. - กค. สัจจา มนตรี  ศ. วญ.ออก 10.15 น.
ข.591/พ.เปล่า/ดท.146 กค. - หล. - ปช. - หล. - กค. คำรณ  สุรพัฒน์ กค.ออก 03.40 น.
ข.533 / ดท.434 กค. - จต. - ลา. วิสงค์  ศตวรรษ กค.ออก 01.50 น
ข.534 ลา. - กค. มนตรี  คำ. ไพริน  
         
ข.565 / 570 กค. - หล. - กค. เจนจัด *สนธยา หาก ข.570 บรรทุกช้า ไม่ต้องรับ ข.565
พ.เปล่า/ข.564 กค. - หล. - กค. สุคนธ์  ปัญญา กค.ออก 02.00 น.// หล.ออก 04.17 น.
พหุ ข.1271/พ.เปล่า กค. - ปช. - กค. ฉัตรชัย  ดม.   *ภาราดร  กค. ออก 06.00 น.
ข.1271/ดท.432  ( เที่ยว 1 ) กค. - ปช. - กค. สมชาย  ว. วุฒิพงษ์  กค. ออก 06.00 น.
ดท.431/1272 กค. - ปช. - กค. *เชิด  ปราโมทย์  
ข.1271/1272      ( เที่ยว 2 ) กค. - มล. - กค. ณัฐวุฒิ อนุชา  กค. ออก 13.00 น.
นำทาง ข.78 / ดท.145 กค. - กท. - กค. *อดิศักดิ์  ท.  - กค. ออก 02.22 น.
         
เวรปลุก / เลื่อนรถ  00.00 - 08.00 น. สุภาชัย  -  
เวรปลุก  16.00 - 24.00 น. วิทษณุ  -  
         
         
         
เลื่อนรถ สรพ.กค. 16.00 - 24.00 น. ปรีชา  ภ.  ถวิล  ชัย.  
ช่วยงานฯ     ( 01 มี.ค.56 ) สรจ.รส. มงคล  ส.   -  
ปฏิบัติหน้าที่ นตก. สรพ.กค.  - กรกฤช  
         
สำรอง 00.00 - 08.00 น.   อาคม  ว.   /  วิทยา  /   สมโภชน์ สมเกียรติ  /  สุรชัย  จ.  /  สุพัฒน์ บางครั้งการขอหยุดวันที่หกของ
        สัปดาห์นั้นไม่สามารถจัดให้
สำรอง 08.00 - 16.00 น.   นรินทร์   /  สมพงษ์  /   เกษม  ส.  ศิริชัย  /  ฉัตรชัย  ว. /  ศรัณยพงศ์  หยุดได้เนื่องจากพนักงานตึงตัว
    ภานพ  /  ถวัลย์  ชิน.  /  นิรัญ  ค. ชาญ  ค.  /   พัฒนพงษ์  พนักงานที่ทำขบวนรถข้ามศูนย์
        มาถึง กค. แล้ว ถ้าไม่แจ้ง ช.7
สำรอง 16.00 - 24.00 น.   ถนอม  /  อภิสิทธิ์   สุข.  /   อรุณ  ทวีศักดิ์   ม.   /   ประภาพันธ์    ถือว่าปฏิบัติงานตามประกาศ
    **บดินทร์ วิเชียร  /  **ทนงศักดิ์ ในวันรุ่งขึ้น
        พนักงานที่ทางการจัดให้ทำวันที่ 7
พักผ่อนประจำสัปดาห์   อดูล  /  อาทร  /  สัญชัย  ส.  สาโรจน์  /  ชัยวัฒน์  ย.  /  ไพฑูรย์ ถ้าไม่ขอหยุดกับ ม.ประกาศ หรือ
    เกรียงศักดิ์  ต. /  สันติ  ปฏิยุทธ์  /  อภิสิทธิ์  สุ.   ช.7 ถือว่าทำงานตามประกาศ
    โชตินัย  /  สมหวัง สัมพันธ์  /  นรธิป  /   ปรีชาลักษณ์  
        พขร. 107 คน
พักผ่อนประจำปี   บุญชัย  15 - 23  /  ศักดิ์ชัย  22 - 25 สุริยัน  21  -  28 ชค.    87   คน
    วิศิษฐ์  19 - 22  /  ธนู  21 - 25 เกษม  อ.  21 - 22 รวม  194  คน
    สมชาย  ศ. 20 - 22  /  สายเพ็ชร 22 - 25    
     ทิพย์  22    
        ( นายธีรยุทธ  ขุนขำ )
ลาป่วย    - มังกร  21 - ช.สรพ.กค.
        21 ต.ค. 2557