การรถไฟแห่งประเทศไทย
รายงานประกาศประจำวันแขวงสารวัตรรถจักรแก่งคอย
วันพฤหัสบดีที่     26    พฤศจิกายน   พ.ศ.  2558
  ขบวน สถานี - สถานี ชื่อ พขร. ชื่อ ชค. หมายเหตุ
  ช่วยธุรการ 07.00 - 16.00 น. สุดมานะ   /   สำราญ  ม. สายัณห์  /   พัฒนพงษ์  /  วิทูร   
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 00.00 - 08.00 น. ( ช.ธิติสรรค์ )  -  
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 16.00 - 24.00 น. เกษม  ส.   -  
  เลื่อนรถ 08.00 - 16.00 น. นิศิษฐ์ ภาราดร  
  สับเปลี่ยน 08.00 - 16.00 น. ชัยวัฒน์  ญ.  สุริยัน    
1 ดท.142/283/รถยนต์ กค. - กท. -  ฉท. - ฉบ. สุทัย  พรชัย   กค.ออก 09.09 น.
1 ข.637 ฉบ. - ฉท. - กค. ( งดเดิน )    
1 ดท.439  (  รับ ข.533 ) กค. - จต. ( งดเดิน )    
1 ข.533 จต. - วญ. ( งดเดิน )   จต.ออก 06.34 น.
1 ข.534 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. ( งดเดิน )   วญ.ออก 00.35 น.
1 ข.78 / ดท.145  กค. - กท. - กค. สุดใจ ธีรพร   กค.ออก 02.22 น. //  หยุด  กม.11 /โรงรถจักร บซ.
2 ข.540 / พ.เปล่า   ( จาก ข.656 ) กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 02.21 น.
2 พ.เปล่า / ข.539 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ( งดเดิน )    
2 ข.643 กค.  - ภช. - ลบ. สมโภชน์  มานพ  ร.  กค.ออก 03.15 น.
2 ข.644 ลบ. - ภช. - กค. ปรีชา  ภ.  สรายุช   
2 ข.644  - กค. เฉลิมชัย     ประภาพันธ์    
2 ข.233 กค. - รส. อาคม  อ. ปัญญา  กค.ออก 14.06 น. // รส. ถึง 16.50 น.
2 ข.234 รส. - กค. สงวน ชาญ  ส.  รส.ออก 08.22 น. // กค. ถึง 11.35 น.
3 พ.เปล่า / ข.535 กค. - ปป. - ลา. สันติ นรธิป  กค.ออก 16.00 น. // ปป. ออก 17.00 น.
3 ข.536  /พ.เปล่า ลา. - ปป. - กค. ( งดเดิน )    
3 พ.เปล่า  - กค. สมบัติ  พ. สยาม     
      ( งดเดิน )    
           
3 ดท.439 ( รับ ข.75 ) กค. - วญ. ธวัชชัย วัยวุธ กค.ออก 11.45 น.
3 ข.75 วญ. - นค. พงศกร  สุพราช วญ.ออก 14.14 น. //  นค. ถึง 17.45 น.
3 ข.76 / ดท.70 นค. - วญ. - กค. มานิต  ม.  ชนะพล  นค.ออก 07.00 น. //  วญ. ถึง 10.35 น.
4 พ.เปล่า / ข.537 กค. - ปป. - ลา. ( งดเดิน )   กค.ออก 13.20 น.
4 ดท.433/ ข.539 กค. - จต. - ฉม. ( งดเดิน )   จต. ออก 23.57 น.
4 ข.539 / 540 ฉม. - วญ. - ลา. ( งดเดิน )   วญ. ออก 18.58 น. // ลา. ถึง 23.15 น.
4 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. ( งดเดิน )    
4 พ.เปล่า / ข.595 / พ.เปล่า กค. - หล. - ปช. - หล. ( งดเดิน )   กค.ออก 17.52 น.
4 ดท.234 หล. - กค. ( งดเดิน )    
4 ข.433 กค. - วญ. สุธีพัทธ์ สุระชัย  ป. กค.ออก 05.30 น .// วญ. ถึง 10.15 น.
4 ข.440  วญ. - กค. ไชยยา  บุญโฮม   วญ.ออก 05.50 น . // กค. ถึง 10.40 น.
5 ข.570 / 569 กค. - คป. - ฉท.  ( งดเดิน )   กค. ออก 12.02 น.
5 ดท.278 / 233 ฉท. - กท. - กค. ( งดเดิน )   ฉท. ออก 17.15 น.
5 ดท.433 / ข.536 กค. - วญ. - ลา. ( งดเดิน )   วญ.ออก 17.10 น .
5 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. **สายเพ็ชร  **จารึก  
5 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 16.00 - 24.00 น. ณัฐพล  ชาญชัย   
6 ข.564 / 565   กค. - คป. - ฉท. เชิด   คำหมื่น กค. ออก 04.57 น.
6 ข.565 / พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. ธนสาร สมพงษ์  ก.  ฉท. ออก 10.24 น.
6 ข.652 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. อารมณ์ สหรัฐ กค.ออก 17.52 น. ( เวลาใหม่ )
6 พ.เปล่า / ข.651 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. วันชัย  จ. ชาญ  ค.  
6 ข.437 กค. - ลา. สามารถ  ถวิล  ชัย. กค.ออก 16.55 น. // ลา. ถึง 18.30 น.
6 ข.438 ลา. - กค. อภิสิทธิ์  สุข.  อภิชาต  ลา.ออก 06.05 น. // กค. ถึง 07.40 น.
7 ดท.431 / ข.595 กค. - หล. - ปช. ( งดเดิน )   หล.ออก 22.53 น.
7 ข.595 ปช. - รส. ( งดเดิน )    
7 ข.596  รส. - กค. ยุทธนา   สาคร  
           
           
7 ข.532 /พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ - ศช. ศราวุธ  อ. ณรงค์ฤทธิ์  กค.ออก 00.05 น.
7 พ.เปล่า / 531 ศช. - มุ. -  ฉท. - กท. - กค. ไชยพร ไพริน  ศช.ออก 09.55 น.   ( เวลาใหม่ )
8 ดท.433 / ข.535 กค. - ลา. - นเ. อมร  อภิสิทธิ์  สุ. ลา.ออก 20.39 น .
8 ข.535 / ดท.70 นเ. - วญ. - าจ. ( งดเดิน )    
8 ดท.70 / ส.08.00 น. - 16.00 น. าจ. - กค. ภานพ คุณากร กค.ออก 07.30 น.
8 ข.533  - กค. ( งดเดิน )    
8 ข.431  กค. - รส. ปราโมทย์ จันทร์เทพ กค.ออก 05.00 น. // รส. ถึง 7.47 น.
8 ข.432 รส. - กค. มานพ  ส. ศิริชัย  รส.ออก 17.40 น. // กค. ถึง 20.20 น.
9 ข.636 กค. - ฉท. - ฉบ. สนธยา  ฤทธิชัย   กค.ออก 02.23 น.
9 ข.635   ฉบ. - ฉท. - กค. วิรัตน์  ก.  ไตรศักดิ์   
9 ข.531  กค. - จต. นเรษ  สัญชัย  บ. กค.ออก 16.05 น. 
9 ดท.440 / ข.532 จต. - ลา. - กค. พงษ์ศักดิ์ สุรชัย  จ.   
9 ข.145 กค. - รส. นรินทร์ สุรพัฒน์ กค.ออก 18.15 น. // รส. ถึง 21.15 น.
9 ข.146 รส. - กค. เดช  ศักดา   รส.ออก 14.54 น.  // กค. ถึง 17.48 น.
10 ข.645 กค. - ลบ. ( งดเดิน )   กค.ออก 21.23 น.
10 ข.646 ลบ. - ภช. ( งดเดิน )   ลบ. ออก 22.14 น.
10 ข.646 ภช.  - กค. กฤตศักย์  เสถียร  
10 ข.541 กค. - รส. การุณ  ณัฐฑวุฒิ  กค.ออก 02.30 น. // รส. ถึง 06.41 น.
10 ข.542 รส. - กค. ( งดเดิน )   รส.ออก 03.43 น. // กค. ถึง 08.27 น.
10 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 00.00 - 08.00 น. บดินทร์   บรรเจิด    
11 ดท.433/ ข.531 กค. - จต. - วญ. สัญชัย  ส.  ทศพล  ป. จต.ออก 21.21 น. // วญ. ถึง 21.19 น.
11 ข.532 วญ. - ลา. ณัฐวุฒิ ปฏิยุทธ์  วญ. ออก 15.06 น. 
11 ดท.438 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. **เอกลักษณ์ **วุฒิพงษ์   
11 ข.2243 / 502 กค. - ซม. - กค. ฉัตรชัย  ดม. วิเทศ กค.ออก 10.30 น. // ปช. ออก 12.59 น.
11 ข.75  กค. -  วญ. ถนอม   วิเชียร กค.ออก 10.30 น. // วญ. ถึง 14.04 น.
11 ข.434 วญ. - กค. สนั่น   ธวัชชัย  ด.    วญ.ออก 12.20 น. //  กค. ถึง 17.40 น.
           
12 ดท.142/283 ( ข.655 ) กค. - กท. - ศช.  โกศล  ศ. ธนะรัชต์  กค. ออก 00.58 น.
12 ดท.286 / 67 ศช. - ฉท. - กท. - กค. อดิศักดิ์  ท.   สำราญ  จ.   
12 ข.655 ฉท. - กค. ธนู  ทนงศักดิ์    
12 ตกค้าง 00.00 น. - 08.00 น. กค. - ปช. - กค. สมเจต ประจบ  
12 ข.439  กค. - วญ. ถาวร ฉัตรชัย  ปล. กค.ออก 11.45 น. // วญ. ถึง 16.40 น.
12 ข.76 วญ. - กค. สมพงษ์ วสันต์  พ. วญ.ออก 10.45 น. // กค. ถึง14.42 น.
13 ข.591 / พ.เปล่า  /ดท.146 กค. - หล. - ปช. - หล. - กค. สุรินทร์ สาโรจน์ กค.ออก 00.15 น.
  ข.555 กค. -  ะน. ( งดเดิน )   กค. ออก 22.57 น.
  ข.555 / ดท.434 ะน. - จต. - ลา. ยาซีน   ภูวนัย ะน. ออก 00.41 น.
  ข.556 ลา. - กค. ( งดเดิน )    
  ดท.439 ( รับ ข.555 ) กค. - จต. ( งดเดิน )    
  ข.555 จต. - วญ. กิตติพงศ์  ว.  โกศล  ป.   จต. ออก 04.08 น.
  ข.556 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. ( งดเดิน )    
  ข.555   -  กค. วัฒนา บัญชา กค. ออก 07.25 น. // ฉท. ออก 19.56 น.
  พ.เปล่า / ข.564 กค. - หล. - กค. ฉัตรชัย  ป.  กรุณา กค.ออก 02.00 น.// หล.ออก 04.17 น.
  ข.1184 กค. - ฉท. - ศช. สมยงค์ เกษม  อ. กค. ออก 01.50 น.  //  ศช. ถึง 05.38 น.
  ข.1183 ศช. - ฉท. - กค. วิวัฒน์   อดิศักดิ์   ธิ.  ศช. ออก 13.37 น.  //  กค. ถึง 17.28 น.
  พ.เปล่า / 1249  กค. - วแ. - ลา. อาคม  ว.  ศรัณยพงศ์ กค. ออก 04.30 น. // ลา. ถึง.08.32 น.
  ข.1249 / 1250 ลา. - าจ. - ลา. เกษม  จ.   ไกรมาศ ลา. ออก 09.06 น. // ลา. ถึง 15.03 น.
  ข.1250 / พ.เปล่า  ลา. - วแ. - กค. สมชาย  ก.  สมเกียรติ  ลา.ออก 15.04 น. // กค. ถึง 18.30 น.
  ข.1250  - กค. สัมฤทธิ์ สุระสิทธิ์   
  ข.1204 / 1205  ( หิน )  ( 1 ) กค. - ภช. - กค. สัจจา  ศุภชัย  กค.ออก 08.00 น.  
  ข.1204 / 1205  ( หิน )  ( 2 ) กค. - ภช. - กค. ถวัลย์  ชิน. มังกร   กค. ออก 11.00 น.
  ข.642 / พ.เปล่า ลบ. - ภช. - ปป. - กค. ทิพย์  วิชาญ   ลบ. ออก 09.02 น.
  ดท.135 บซ. - กค. สุภาชัย   /   สมชาย  ศ.   /   ศุภร      -  
  พหุ ข.541 / พ.เปล่า กค. - ปช. - กค. อนนท์   มนตรี  ศ.  กค.ออก 02.30 น.
           
  เวรปลุก / เลื่อนรถ  00.00 - 08.00 น. พิศิษฐ์ วิสงค์  
  เวรปลุก / เลื่อนรถ  16.00 - 24.00 น. เกษม  พ. ฉัตรชัย  ว.  
  ช่วยงานฯ     ( 01 มี.ค.56 ) สรจ.รส. มงคล  ส.   -  
  ปฏิบัติหน้าที่ นตก. สรพ.กค.  -  กรกฤช     /     วุฒิชัย   
          บางครั้งการขอหยุดวันที่หกของ
  สำรอง 00.00 - 08.00 น.   โชตินัย    /   นิรัญ  ค.  /   สมภพ   ปรีชาลักษณ์    /    กิตติพงศ์  ศ.   /   กฤษฎา   สัปดาห์นั้นไม่สามารถจัดให้
          หยุดได้เนื่องจากพนักงานตึงตัว
  สำรอง 08.00 - 16.00 น.   เกรียงศักดิ์  ต.  /  วิทษณุ   /  วิทยา  อนุชา   /  ทวีศักดิ์  ม.   /  สัมพันธ์    พนักงานที่ทำขบวนรถข้ามศูนย์
      มนตรี  คำ.   /   สุรศักดิ์  บ. สุพัฒน์   /  ชูวงษ์ มาถึง กค. แล้ว ถ้าไม่แจ้ง ช.7
          ถือว่าปฏิบัติงานตามประกาศ
  สำรอง 16.00 - 24.00 น.   อรุณ    /   ปิยะพงศ์   ไพฑูรย์    /  ทรงศักดิ์   /  ภาสุ    ในวันรุ่งขึ้น
      **เอกลักษณ์   /   **สายเพ็ชร **วุฒิพงษ์   /   **จารึก พนักงานที่ทางการจัดให้ทำวันที่ 7
          ถ้าไม่ขอหยุดกับ ม.ประกาศ หรือ
  พักผ่อนประจำสัปดาห์   บุญชัย   /   เอกพล  ธนิต  /  ทวีชัย  /  ชัยวัฒน์  ย. /   ชัยภูมิ ช.7 ถือว่าทำงานตามประกาศ
        รัฐพงษ์   /  อนุสรณ์  /   จักรกริช    
          พขร. 105 คน
  พักผ่อนประจำปี    ปรีชา  ค. 23 - 27   /  สมหวัง  26 - 28 สุรศักดิ์  พ.  23 - 27  /   พิชิต  26 - 29 ชค.    90  คน
        คำฝน 24 -  27  /    ศตวรรษ  26 - 28 รวม  195 คน
  ลาดูแลบุตรฯ   เจนจัด  13 - 27  -  
  ลากิจ   ช.กิตติศักดิ์   26   บัณฑิต  25 - 30   /    วรพันธ์  25 - 29   ( นายวิชัย  วงษ์กระสันต์ ) 
        วิสันต์  25 - 30 ช.สรพ.กค.
  ลาป่วย   สุนทรี  25 กย. - 4 ธ.ค.58    - 25 พ.ย.58
  ตรวจประแจฯ กค. - ลา. อดิศักดิ์  ส.   -  
  คณะกรรมการฯ ( ยกเลิกทางปิด ) นสน.คก. ครองชัย  -  
  ประชุมฯ กค. อดูล  /   สุคนธ์  ค.  /   ศักดิ์ชัย  -