การรถไฟแห่งประเทศไทย
รายงานประกาศประจำวันแขวงสารวัตรรถจักรแก่งคอย
วันพุธที่     24   กันยายน   พ.ศ.     2557
ขบวน สถานี - สถานี ชื่อ พขร. ชื่อ ชค. หมายเหตุ
ช่วยธุรการ 07.00 - 16.00 น. สุดมานะ   /    สำราญ  ม.  สายัณห์   /   สุริยัน  
ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 00.00 - 08.00 น. ปรีชา  ค.     
ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 16.00 - 24.00 น. วิทษณุ    
เลื่อนรถ 07.00 - 16.00 น. นิศิษฐ์ สุนทรี  
สับเปลี่ยน 08.00 - 16.00 น. ครองชัย  ศักดิ์ชัย  
ข.638 กค. - ฉท. - ฉบ. ธนสาร ศิริชัย  กค.ออก 09.09 น.
ข.635 ฉบ. - ฉท. - กค. ธนู ธนะรัชต์  
ดท.439  (  รับ ข.533 ) กค. - จต. นิรัญ  ค. ชาญ  ค.    
ข.533 จต. - วญ. ถวัลย์  ชิน. ประมุข จต.ออก 06.34 น.
ข.534 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. สามารถ อภิชาติ   วญ.ออก 01.05 น.
ข.78/ดท.145  กค. - กท. - กค. บุญชัย   ชนะพล กค. ออก 02.22 น.
ดท.433 / ข.537 กค.- ลา. - วญ. ( งดเดิน )    
ข.540 / พ.ปล่า ( จาก ข.656 ) กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 02.21 น.
เปล่า / ข.539 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ( งดเดิน )   ศช.ออก 12.12 น.
ข.643 กค.  - ภช. - ลบ. ถาวร  วัยวุธ  กค.ออก 03.15 น.
ข.644 ลบ. - ภช. - กค. เกษม  ส.  ชูวงษ์   
ข.644  - กค. กฤตศักย์ ทรงศักดิ์  
ข.233 กค. - รส. สมชาย  ว. สหรัฐ กค.ออก 14.05 น.
ข.234 รส. - กค. วระชัย สุรศักดิ์  พ.  
พ.เปล่า / ข.535 กค. - ปป. - ลา. ชาญ  ส. คุณากร  กค.ออก 16.00 น.
ข.536 ลา. - ชต. ( งดเดิน )    
ข.536 / พ.เปล่า ชต. - ปป. - กค. ณัฐพล ทศพล  ป.   
         
ดท.439 ( รับ ข.75 ) กค. - วญ.  สนั่น นริศ กค.ออก 11.45 น.
ข.75 วญ. - รด. ภานพ จักรกริช วญ.ออก 14.48 น.
ดท.77/ข.76/ดท.70 รด. - นค. - วญ. -กค. สมบัติ  พ. ปรีชาลักษณ์  นค.ออก 06.00 น.
พ.เปล่า / ข. 537 กค. - ปป. - ลา. ( งดเดิน )   กค.ออก 13.20 น.
ข.538 / พ.เปล่า ลา. - ปป. - กค. ( งดเดิน )   ลา.ออก 18.28 น.
ดท.433 / ข.539 กค. - จต. - ฉม. ( งดเดิน )   จต. ออก 23.57 น.
ข.539 / ข.540  ฉม. - วญ. - ลา. ( งดเดิน )   วญ. ออก 18.58 น. // ลา. ถึง 23.15 น.
ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา - กค. ( งดเดิน )    
พ.เปล่า/ข.595/พ.เปล่า กค. - หล. - ปช. - หล.  เฉลิมชัย พิชิต   กค.ออก 17.52 น.
ดท.234 หล. - กค. ( งดเดิน )    
ข.433 กค. - วญ. สมยงค์   ชัยภูมิ กค.ออก 05.28 น .
ข.440  วญ. - กค. อภิสิทธิ์   สุข. ชาญชัย  วญ.ออก 05.52 น .
ข.570/569 กค. - คป. - ฉท. นเรษ ภูวนัย  กค. ออก 12.02 น.
ข.569/พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. วิวัฒน์  ภาสุ   ฉท. ออก 17.15 น.
ดท.433 / ข.536 กค. - วญ. - ลา. ( งดเดิน )   วญ.ออก 17.40 น .
ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. **ยุทธนา สนั่น  
สับเปลี่ยน / ตกค้าง 16.00 - 24.00 น. บดินทร์  สาโรจน์  
ข.564/565 กค. - คป. - ฉท. ณัฐวุฒิ อนุชา  กค. ออก 04.57 น.
ข.565/พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. ศุภร วุฒิพงษ์ ฉท. ออก 10.24 น.
ข.652/พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. มนตรี  คำ. วิเทศ กค.ออก 17.52 น. ( เวลาใหม่ )
ดีเปล่า / ข.651 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ถนอม วิเชียร   
ข.437 กค. - ลา. สัมฤทธิ์ ฉัตรชัย  ว.  กค.ออก 17.00 น.
ข.438 ลา. - กค. สุรศักดิ์  บ.  ประภาพันธ์ ลา.ออก 06.07 น.
         
         
ดท.233 / ข.595 กค. - หล. - ปช. ปราโมทย์ สยาม หล.ออก 22.53 น.
ข.595 ปช. - รส. ( งดเดิน )    
ข.596 รส. - กค. ( งดเดิน )    
ข.532 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. สุดใจ มนัสชัย กค.ออก 00.05 น.
พ.เปล่า / ข.531 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. สมพงษ์ อนุสรณ์ ศช.ออก 09.55 น.   ( เวลาใหม่ )
ดท.433 / ข.535 กค. - ลา. - งว. สาคร   วรพันธ์ ลา.ออก 20.39 น .
ข.535 / ดท.70 งว. - วญ. - าจ. ( งดเดิน )    
ดท.70 / ข.534 / ข.533 าจ. - กค. - ฉท. - กค. สมชาย  ศ. วสันต์  พ. กค.ออก 07.30 น.
ข.533  - กค. อารมณ์ วิชาญ  
ข.431 กค. - รส. ศักดา ไกรมาศ กค.ออก 05.00 น.
ข.432 รส. - กค. สัจจา บัณฑิต    
ข.636 กค. - ฉท. - ฉบ คำรณ  สุรพัฒน์  กค.ออก 02.23 น.
ข.633 ฉบ. - ฉท. - กค. พงษ์ศักดิ์ ศตวรรษ  
ข.531 กค. - จต. ปิยะพงศ์ ไพริน กค.ออก 17.53 น.
ดท.440 / 532 จต. - ลา. - กค. วิทยา สุพัฒน์  
ข.145 กค. - รส. อรุณ  เกษม  อ.  กค.ออก 18.15 น.
ข.146 รส. - กค. สนธยา ประจบ  
ข.645 กค. - ภช. - ลบ. ( งดเดิน )   กค. ออก 12.00 น.
ข.646 ภช. - กค. กิตติพงศ์  ว.  จารึก   
ข.541 กค. - รส. ( งดเดิน )   กค.ออก 02.38 น.
ข.542 รส. - กค. ณัฐฑวุฒิ  สุระสิทธิ์ รส.ออก 00.22 น.
สับเปลี่ยน / ตกค้าง 00.00 - 08.00 น. ฉัตรชัย  ป.  ศรัณยพงศ์   
ดท.433 / ข.531 กค. - จต. - วญ. โกศล  ป. บัญชา  จต.ออก 21.21 น.
ข.532 วญ. - ลา. สุทัย มานพ  ร.  
ดท.438 / สำรอง 16.00 น.- 24.00 น. ลา. - กค. **ธวัชชัย **วิทูร  
         
         
ข.2243/502 กค. - ซม. - กค. อาคม  อ. บรรเจิด กค.ออก 10.30 น.
ข.75  กค. -  รส. - วญ. นรินทร์ มนตรี  ศ. กค.ออก 10.30 น.
ข.434 วญ. - กค. เอกพล  สุระชัย  ป. วญ.ออก 12.22 น.
ข.656 / พ.เปล่า ( จาก ข.540 ) กค. - มุ. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 19.30 น.
พ.เปล่า/ข.655 ศช. - มุ. - ฉท. ( งดเดิน )    
ข.655 ฉท. - กค. วันชัย  จ. ทวีชัย  
ตกค้าง 00.00 น. - 08.00 น. กค. - ปช. - กค. เจนจัด สมหวัง  
ข.439  กค. - วญ. มานิต  ม. ทวีศักดิ์   ม. กค.ออก 11.45 น.
ข.76 วญ. - รส. - กค. มานพ  ส. กรุณา วญ.ออก 10.15 น.
ข.591/พ.เปล่า/ดท.146 กค. - หล. - ปช. - หล. - กค. เกษม พ.  บุญโฮม กค.ออก 03.40 น.
ข.533 / ดท.434 กค. - จต. - ลา. ศราวุธ  อ.  วิสันต์ กค.ออก 01.50 น
ข.534 ลา. - กค. เกษม  จ. จันทร์เทพ  ลา.ออก 05.08 น.
         
ข.565 / 570 กค. - หล. - กค. วิสงค์ วุฒิชัย  หาก ข.570 บรรทุกช้า ไม่ต้องรับ ข.565
พ.เปล่า/ข.564 กค. - หล. - กค. สุคนธ์ ปัญญา กค.ออก 02.00 น.// หล.ออก 04.17 น.
นำทาง ข.78 / ดท.145 กค. - กท. - กค. ไชยพร   - กค. ออก 02.22 น.
สำรองรอทำ ข.1246 ลบ. สมโภชน์ ยาซีน  กค. ออก 15.53 น.
         
ช่วยงานฯ     ( 01 มี.ค.56 ) สรจ.รส. มงคล  ส.   -  
ปฏิบัติหน้าที่ นตก. สรพ.กค.  - กรกฤช  
         
เวรปลุก / เลื่อนรถ  00.00 - 08.00 น. สุภาชัย  -  
เวรปลุก  16.00 - 24.00 น. สมชาย  ก.  -  
เลื่อนรถ สรพ.กค. 16.00 - 24.00 น. สมภพ ธนิต    
         
         
สำรอง 00.00 - 08.00 น.   สายเพ็ชร  /  สุธีพัทธ์  /  ธีรพร พรชัย   /  ไพฑูรย์  /  สมเกียรติ บางครั้งการขอหยุดวันที่หกของ
        สัปดาห์นั้นไม่สามารถจัดให้
สำรอง 08.00 - 16.00 น.   อาคม  ว.   /  วิศิษฐ์   /  สรายุช สุรชัย  จ.  /  คำฝน  /   ภาราดร หยุดได้เนื่องจากพนักงานตึงตัว
    อดิศักดิ์  ส.   /  พงศกร สัญชัย  บ.  /  เสถียร  /  พัฒนพงษ์ พนักงานที่ทำขบวนรถข้ามศูนย์
        มาถึง กค. แล้ว ถ้าไม่แจ้ง ช.7
        ถือว่าปฏิบัติงานตามประกาศ
สำรอง 16.00 - 24.00 น.   สุรินทร์  /  อนนท์  /  ไชยยา ธวัชชัย  ด.  /  ทนงศักดิ์  /  ถวิล  ชัย. ในวันรุ่งขึ้น
    **ยุทธนา   /   **ธวัชชัย **วิทูร พนักงานที่ทางการจัดให้ทำวันที่ 7
        ถ้าไม่ขอหยุดกับ ม.ประกาศ หรือ
พักผ่อนประจำสัปดาห์   อดูล  /  อาทร  /  สัญชัย  ส.  ชัยวัฒน์  ย. /   ณรงค์ฤทธิ์  ช.7 ถือว่าทำงานตามประกาศ
    อดิศักดิ์  ท.  /  อมร  /  วัฒนา อภิสิทธิ์  สุ. /   คำหมื่น  /  สัมพันธ์  
    เชิด  /  เกรียงศักดิ์  ต. /  สันติ นรธิป  /  กิตติพงศ์  ศ. พขร. 107 คน
    วิรัตน์  ก.  /  โชตินัย  ปฏิยุทธ์   /  สำราญ  จ.  ชค.    87   คน
        รวม  194  คน
พักผ่อนประจำปี   ทิพย์  22 - 26  /  สงวน  19 - 25 ฉัตรชัย  ปล.  24 - 26  
    ชัยวัฒน์  20 - 24  /  เดช  24 - 27    
    ปรีชา  ภ. 24   /    สมเจต  24 - 26   ( นายวิชัย วงษ์กระสันต์ )
    ฉัตรชัย  ดม.  24   ช.สรพ.กค.
        23 ก.ย. 2557
ลากิจ   โกศล  ศ.  24 - 27 มังกร  23 - 27   /  สุพราช  24 - 25