การรถไฟแห่งประเทศไทย
รายงานประกาศประจำวันแขวงสารวัตรรถจักรแก่งคอย
วันอังคารที่     22     เมษายน   พ.ศ.     2557
  ขบวน สถานี - สถานี ชื่อ พขร. ชื่อ ชค. หมายเหตุ
  ช่วยธุรการ 07.00 - 16.00 น.  สำราญ  ม.  /   สุดมานะ สายัณห์  /  สุริยัน   
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 00.00 - 08.00 น. ปรีชา  ค.     
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 16.00 - 24.00 น. ( ช.ธิติสรรค์ )    
  เลื่อนรถ 07.00 - 16.00 น. นิศิษฐ์ *ฉัตรชัย  ปล.  
  สับเปลี่ยน 08.00 - 16.00 น. ครองชัย สุคนธ์  
1 ข.638 กค. - ฉท. - ฉบ. สมชาย  ก. ศรัณยพงศ์ กค.ออก 09.09 น.
1 ข.635 ฉบ. - ฉท. - กค. มนตรี วุฒิพงษ์  
1 ดท.439  (  รับ ข.533 ) กค. - จต. วิทยา   สมภพ   
1 ข.533 จต. - วญ. อรุณ เกษม  อ. จต.ออก 06.34 น.
1 ข.534 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. ไชยยา ฉัตรชัย  ป. วญ.ออก 01.05 น.
1 ตกค้าง ปช. 00.00 - 08.00 น. สมหวัง บดินทร์  
2 ดท.433 / ข.537 กค.- ลา. - วญ. ( งดเดิน )   ลา.ออก 17.03 น.
2 ข.540 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 02.21 น.
2 เปล่า / ข.539 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ( งดเดิน )   ศช.ออก 12.10 น.
2 ข.643 กค.  - ภช. - ลบ. ปรีชา  ภ. *สมเกียรติ กค.ออก 03.15 น.
2 ข.644 ลบ. - ภช. - กค. ถนอม  กรุณา  
2 ข.644  - กค.  -  -  
2 ข.233 กค. - รส. สงวน  จันทร์เทพ กค.ออก 14.05 น.
2 ข.234 รส. - กค. อมร กิตติพงศ์  ศ.  
2 พ.เปล่า / ข.535 กค. - ปป. - ลา. สัจจา *บัณฑิต   กค.ออก 16.00 น.
3 ข.536 ลา. - ชต. มานิต  ม. วิทูร  
3 ข.536 / พ.เปล่า ชต. - ปป. - กค. อาคม  อ. บรรเจิด   
           
           
3 ดท.439 ( รับ ข.75 ) กค. - วญ. นรินทร์    จักรกริช   กค.ออก 11.45 น.
3 ข.75 วญ. - รด. ธวัชชัย สมบัติ  พ. วญ.ออก 14.48 น.
3 ดท.77/ข.76/ดท.70 รด. - นค. - วญ. -กค. สันติ นรธิป นค.ออก 06.00 น.
3 พ.เปล่า / ข. 537 กค. - ปป. - ลา. ( งดเดิน )   กค.ออก 13.20 น.
4 ข.538 / พ.เปล่า ลา. - ปป. - กค. ( งดเดิน )   ลา.ออก 18.28 น.
4 ดท.433 / ข.539 กค. - จต. - ฉม. ( งดเดิน )   จต. ออก 23.57 น.
4 ข.539 / ข.540  ฉม. - วญ. - ลา. ( งดเดิน )   วญ. ออก 18.58 น. // ลา ถึง 23.15 น.
4 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา - กค. ( งดเดิน )    
4 พ.เปล่า/ข.595/พ.เปล่า กค. - หล. - ปช. - หล. ( งดเดิน )   กค.ออก 17.52 น.
4 ดท.234 หล. - กค. สุรินทร์ ทวีศักดิ์  ม.  
4 ข.433 กค. - วญ. สัมฤทธิ์   สุระชัย  ป. กค.ออก 05.28 น .
4 ข.440  วญ. - กค. เกษม  จ. ฉัตรชัย  ว. วญ.ออก 05.52 น .
4 พ.เปล่า / ข.641 กค. - ปป. - ภช. - ลบ. ( งดเดิน )   กค.ออก 01.49 น.
5 สำรองรอทำ ข.642 ลบ. ( งดเดิน )    
5 ข.642 / พ.เปล่า ลบ. - ภช. - กค. สุธีพัทธ์ เอกพล ลบ. ออก 12.00 น.
5 ข.1231 กค. - ภช. - ลบ. ( งดเดิน )   กค.ออก 09.25 น.
5 ข.1232 ลบ. - ภช. - กค. ( งดเดิน )   ลบ. ออก 10.08 น.
5 ดท.433 / ข.536 กค. - วญ. - ลา. วระชัย ถวิล  ชัย. วญ.ออก 17.40 น .
5 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. **ภานพ **ทศพล  ป.  
5 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 16.00 - 24.00 น. เชิด  คำหมื่น  
5 ข.564 / 565  กค. - คป. - ฉท. ณัฐฑวุฒิ วิชาญ กค. ออก 04.57 น.
6 ข.565 / พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. วันชัย จ. คำฝน ฉท. ออก 10.24 น.
6 ข.652/พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ณัฐพล ชูวงษ์ กค.ออก 17.52 น. ( เวลาใหม่ )
6 ดีเปล่า / ข.651 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. วิวัฒน์ สุพัฒน์  
           
           
           
6 ข.437 กค. - ลา. เกรียงศักดิ์  ต. สัมพันธ์  กค.ออก 17.00 น.
6 ข.438 ลา. - กค. เฉลิมชัย ธนะรัชต์   ลา.ออก 06.07 น.
6 ดท.233/ข.595 กค. - หล. - ปช. ( งดเดิน )   หล.ออก 22.53 น.
7 ข.595 ปช. - รส. นิรัญ  ค. ศักดา  
7 ข.596 รส. - กค. ( งดเดิน )    
7 ข.532  / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. วิรัตน์ ก. *ณัฐวุฒิ กค.ออก 00.05 น.
7 พ.เปล่า / ข.531 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. *โกศล  ป. ชนะพล ศช.ออก 09.55 น. ( เวลาใหม่ )
7 ดท.433 / ข.535 กค. - ลา. - งว. สมชาย  ศ. ธนสาร ลา.ออก 20.39 น .
8 ข.535 / ดท.70 งว. - วญ. - าจ. ศราวุธ  อ.  วัยวุธ  
8 ดท.70 / ข.534 / ข.533 าจ. - กค. - ฉท. - กค. ไชยพร โกศล  ศ. กค.ออก 07.30 น.
8 ข.533  - กค. สามารถ ทรงศักดิ์  
8 ข.431 กค. - รส. อนนท์ สุรศักดิ์  พ. กค.ออก 05.00 น.
8 ข.432 รส. - กค. *เดช    *คุณากร   
8 ข.636 กค. - ฉท. - ฉบ. พงษ์ศักดิ์ รังสรรค์   กค.ออก 02.23 น.
9 ข.633 ฉบ. - ฉท. - กค *นเรษ สุรชัย  จ.  
9 ข.531 กค. - จต. มานพ  ส. สัญชัย  บ. กค.ออก 17.53 น.
9 ดท.440 / 532 จต. - ลา. - กค. ถวัลย์  ชิน. พัฒนพงษ์  
9 ข.145 กค. - รส. สมเจต ปราโมทย์  กค.ออก 18.15 น.
9 ข.146 รส. - กค. อาทร ทนงศักดิ์  
10 สำรองรอทำ ข.646    (  ไทยเบฟฯ   ) ลบ. สุทัย  สรายุช  
10 ข.646 ลบ. - ภช. ( งดเดิน )    
10 ข.646 ภช. - กค. ( งดเดิน )    
10 ข.541 กค. - รส. ( งดเดิน )   กค.ออก 02.38 น.
10 ข.542 รส. - กค. ( งดเดิน )   รส.ออก 00.22 น.
10 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 00.00 - 08.00 น. อดิศักดิ์  ท. *ยาซีน จต.ออก 21.21 น.
           
           
11 ดท.433/531 กค. - จต. - วญ. ปิยะพงศ์  มังกร   
11 ข.532 วญ. - ลา. อดิศักดิ์  ส. ชาญชัย  
11 ดท.438 / สำรอง 16.00 น.- 24.00 น. ลา. - กค. วิศิษฐ์ วสันต์  พ.  
11 ข.2243/502 กค. - ซม. - กค.  -   -  กค.ออก 10.30 น.
11 ข.75  กค. -  รส. - วญ. *สายเพ็ชร วัฒนา กค.ออก 10.30 น.
11 ข.434 วญ. - กค. *สนั่น พงศกร วญ.ออก 12.22 น.
12 พหุ ข.541 /พ.เปล่า กค. - ปช. - กค. ( งดเดิน )   กค.ออก 02.38 น.
12 ข.439  กค. - วญ. สุรศักดิ์  บ. ไพฑูรย์  กค.ออก 11.45 น.
12 ข.76 วญ. - รส. - กค. อภิสิทธิ์ สนธยา วญ.ออก 10.15 น.
12 ข.591/พ.เปล่า/ดท.146 กค. - หล. - ปช. - หล. - กค. อารมณ์ ชัยภูมิ กค.ออก 03.40 น.
13 ข.533 / ดท.434 กค. - จต. - ลา. ชัยวัฒน์   สำราญ จ. กค.ออก 01.50 น
13 ข.534 ลา. - กค. สุดใจ ปรีชาลักษณ์ ลา.ออก 05.08 น.
           
  พ.เปล่า/1249 กค. - วแ. - กค. *เกษม พ. *บุญโฮม กค. ออก 06.00 น. 
  ข.1249/50 กค. - คุ. - กค. *คำรณ *ชาญ  กค. ออก 08.00 น. 
  พ.เปล่า / 564 กค. - หล. - กค. เจนจัด วุฒิชัย  กค.ออก 02.00 น. // หล. ออก 04.17 น.
  2804  - กค. กิตติพงศ์  ว. โชตินัย  
           
           
  เก็บตัวนักกีฬาเทนนิส อพ. ธีรพร    (  09 เม.ย. )  -   
  เก็บตัวนักกีฬาฟุตบอล  อพ.  - อภิสิทธิ์   ( 5 มี.ค.57 )  
  เก็บตัวกีฬาเปตอง อพ.  -  ประจบ    ( 27 มี.ค.57 )  
  เวรปลุก / เลื่อนรถ  00.00 - 08.00 น. วิสงค์ -  
  เวรปลุก / เลื่อนรถ  16.00 - 24.00 น. ธนู -  
  ปฏิบัติหน้าที่ นตก.    - กรกฤช  
           
           
  ประชุมฯ สรจ.บซ ศักดิ์ชัย  -   
  ช่วยงานฯ สรจ.รส. มงคล  ส. 01 มี.ค.56 // สาคร 25 มี.ค.57  -  
           
  สำรอง 00.00 - 08.00 น.   สุภาชัย    /    ฉัตรชัย  ดม.   ประมุข     /   มานพ  ร. บางครั้งการขอหยุดวันที่หกของ
      สมโภชน์  *วัลลภ สัปดาห์นั้นไม่สามารถจัดให้
          หยุดได้เนื่องจากพนักงานตึงตัว
  สำรอง 08.00 - 16.00 น.   สมยงค์    /   วิทษณุ    /   ยุทธนา สุพราช   /  ประภาพันธ์  /  สาโรจน์ พนักงานที่ทำขบวนรถข้ามศูนย์
      *อาคม  ว.   /   เกษม  ส.   /    อดูล *อนุชา   /   วิเชียร     /    *ปัญญา มาถึง กค. แล้ว ถ้าไม่แจ้ง ช.7
          ถือว่าปฏิบัติงานตามประกาศ
  สำรอง 16.00 - 24.00 น.   สมพงษ์     /   ถาวร *ศุภร    /     บุญชัย    /    สุนทรี ในวันรุ่งขึ้น
      **ภานพ    /   **วิศิษฐ์ **ทศพล  ป.   /   **วสันต์  พ. พนักงานที่ทางการจัดให้ทำวันที่ 7
          ถ้าไม่ขอหยุดกับ ม.ประกาศ หรือ
  พักผ่อนประจำปี   สมชาย  ว.  22 - 25   /  ทิพย์    22 ทศพล     22 - 24 ช.7 ถือว่าทำงานตามประกาศ
      กฤตศักย์    22 - 24   พขร. 107 คน
          ชค.    59   คน
  พักผ่อนประจำสัปดาห์   สัญชัย  ส.  - รวม  166  คน
           
  ลาป่วย    -  -  
          (  นายอาวุธ  จันทร์พูล  )
          สรพ.กค.
          21 เม.ย. 2557