การรถไฟแห่งประเทศไทย
รายงานประกาศประจำวันแขวงสารวัตรรถจักรแก่งคอย
วันอาทิตย์ที่     23   พฤศจิกายน   พ.ศ.     2557
ขบวน สถานี - สถานี ชื่อ พขร. ชื่อ ชค. หมายเหตุ
ช่วยธุรการ 07.00 - 16.00 น. สุดมานะ  สายัณห์    
ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 00.00 - 08.00 น. ปรีชา  ค.    
ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 16.00 - 24.00 น. ( ช.อดุลย์ )    
เลื่อนรถ 07.00 - 16.00 น. สุนทรี ปรีชาลักษณ์    
สับเปลี่ยน 08.00 - 16.00 น. ฉัตรชัย  ป.   สุระชัย  ป.  
ข.638 กค. - ฉท. - ฉบ. สัมฤทธิ์ วิเชียร  กค.ออก 09.09 น.
ข.635 ฉบ. - ฉท. - กค. สามารถ ศักดา  
ดท.439  (  รับ ข.533 ) กค. - จต. สุรศักดิ์  บ. มนตรี  ศ.   
ข.533 จต. - วญ. อาทร  ชัยวัฒน์  ย. จต.ออก 06.34 น.
ข.534 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. สนั่น ฉัตรชัย  ปล.  วญ.ออก 01.05 น.
ข.78/ดท.145  กค. - กท. - กค. สุทัย   มานพ  ร. กค. ออก 02.22 น.
ดท.433 / ข.537 กค.- ลา. - วญ. ( งดเดิน )    
ข.540 / พ.ปล่า ( จาก ข.656 ) กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 02.21 น.
พ.เปล่า / ข.539 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ( งดเดิน )   ศช.ออก 12.12 น.
ข.643 กค.  - ภช. - ลบ. สุรินทร์ เจนจัด กค.ออก 03.15 น.
ข.644 ลบ. - ภช. - กค. อดูล สาโรจน์   
ข.644  - กค. สรายุช วรพันธ์  
ข.233 กค. - รส. เดช ไกรมาศ กค.ออก 14.05 น.
ข.234 รส. - กค. วันชัย  จ.  *จันทร์เทพ  
พ.เปล่า / ข.535 กค. - ปป. - ลา. กิตติพงศ์  ว.  วิชาญ  กค.ออก 16.00 น.
ข.536 ลา. - ชต. ( งดเดิน )    
ข.536 / พ.เปล่า ชต. - ปป. - กค. สัจจา *วัยวุธ  
         
ดท.439 ( รับ ข.75 ) กค. - วญ. โชตินัย กิตติพงศ์  ศ. กค.ออก 11.45 น.
ข.75 วญ. - รด. สายเพ็ชร สาคร วญ.ออก 14.48 น.
ดท.77/ข.76/ดท.70 รด. - นค. - วญ. -กค. ภานพ ศตวรรษ นค.ออก 06.00 น.
พ.เปล่า / ข. 537 กค. - ปป. - ลา. ( งดเดิน )   กค.ออก 13.20 น.
ดท.433 / ข.539 กค. - จต. - ฉม. ( งดเดิน )   จต. ออก 23.57 น.
ข.539 / ข.540  ฉม. - วญ. - ลา. ( งดเดิน )   วญ. ออก 18.58 น. // ลา. ถึง 23.15 น.
ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา - กค. ( งดเดิน )    
พ.เปล่า/ข.595/พ.เปล่า กค. - หล. - ปช. - หล. ( งดเดิน )   กค.ออก 17.52 น.
ดท.234 หล. - กค. ( งดเดิน )    
ข.433 กค. - วญ. นเรษ เกษม  อ. กค.ออก 05.28 น .
ข.440  วญ. - กค. สมบัติ  พ. คำฝน วญ.ออก 05.52 น .
ข.570/569 กค. - ฉท. - คป. - ฉท. ปรีชา  ภ. ประภาพันธ์  กค. ออก 12.02 น.
ข.569/พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. ธีรพร  สุระสิทธิ์   ฉท. ออก 17.15 น.
ดท.433 / ข.536 กค. - วญ. - ลา. ( งดเดิน )   วญ.ออก 17.40 น .
ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. **โกศล  ป. **สุพัฒน์  
สับเปลี่ยน / ตกค้าง 16.00 - 24.00 น. เกษม  จ.   ชนะพล    
ข.564/565 กค. - คป. - ฉท. อาคม  อ. บรรเจิด กค. ออก 04.57 น.
ข.565/พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. นรินทร์ ทวีศักดิ์   ม. ฉท. ออก 10.24 น.
ข.652/พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. เอกพล *ไพริน กค.ออก 17.52 น. ( เวลาใหม่ )
ดีเปล่า / ข.651 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ณัฐวุฒิ บัญชา   
ข.437 กค. - ลา. ศุภร พรชัย กค.ออก 17.00 น.
ข.438 ลา. - กค. อภิสิทธิ์  สุข.  สุรชัย  จ. ลา.ออก 06.07 น.
ดท.233 / ข.595 กค. - หล. - ปช. ( งดเดิน )   หล.ออก 22.53 น.
ข.595 ปช. - รส. ( งดเดิน )    
ข.596 รส. - กค. ( งดเดิน )    
         
ข.532 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. สมชาย  ก.  ภาราดร กค.ออก 00.05 น.
พ.เปล่า / ข.531 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. เกษม  พ.  บุญโฮม    ศช.ออก 09.55 น.   ( เวลาใหม่ )
ดท.433 / ข.535 กค. - ลา. - งว. สุธีพัทธ์ สุรพัฒน์ ลา.ออก 20.39 น .
ข.535 / ดท.70 งว. - วญ. - าจ. ( งดเดิน )    
ดท.70 / ข.534 / ข.533 าจ. - กค. - ฉท. - กค. บดินทร์ ทวีชัย กค.ออก 07.30 น.
ข.533  - กค. เกรียงศักดิ์  ต. สัมพันธ์    
ข.431 กค. - รส. คำรณ ณรงค์ฤทธิ์ กค.ออก 05.00 น.
ข.432 รส. - กค. ณัฐฑวุฒิ ศิริชัย  
ข.636 กค. - ฉท. - ฉบ. ปราโมทย์   จารึก  กค.ออก 02.23 น.
ข.633 ฉบ. - ฉท. - กค. สมภพ  ธนิต   
ข.531 กค. - จต. ธนสาร  ชูวงษ์  กค.ออก 17.53 น.
ดท.440 / 532 จต. - ลา. - กค. เชิด สัญชัย  บ.   
ข.145 กค. - รส. อนนท์ วุฒิพงษ์  กค.ออก 18.15 น.
ข.146 รส. - กค. โกศล  ศ.   *สุรศักดิ์  พ.  
ข.645 กค. - ภช. - ลบ. ( งดเดิน )   กค. ออก ก21.23 น.
ข.646 ลบ. - ภช. ( งดเดิน )    
ข.646 ภช  - กค. วัฒนา สมหวัง  
ข.541 กค. - รส. ( งดเดิน )   กค.ออก 02.38 น.
ข.542 รส. - กค. วระชัย ธวัชชัย  ด. รส.ออก 00.22 น.
สับเปลี่ยน / ตกค้าง 00.00 - 08.00 น. ธนู ภาสุ  
ดท.433 / ข.531 กค. - จต. - วญ. ไชยพร ประมุข จต.ออก 21.21 น.
ข.532 วญ. - ลา. วิวัฒน์  ทรงศักดิ์   
ดท.438 / สำรอง 16.00 น.- 24.00 น. ลา. - กค. **ชัยวัฒน์ **สหรัฐ   
ข.2243/502 กค. - ซม. - กค. อมร อภิสิทธิ์  สุ.  กค.ออก 10.30 น.
         
         
ข.75  กค. -  รส. - วญ. ไชยยา ชาญ  ส.  กค.ออก 10.30 น.
ข.434 วญ. - กค. สมชาย  ศ. ภูวนัย วญ.ออก 12.22 น.
ข.656/พ.เปล่า  ( จาก ข.656 ) กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 02.58 น.
พ.เปล่า/ข.655 ศช. - มุ. - ฉท. ( งดเดิน )    
ข.655 ฉท. - กค. พงษ์ศักดิ์  สำราญ  จ.  ลา. ออก 00.41 น.
ตกค้าง 00.00 น. - 08.00 น. กค. - ปช. - กค. อรุณ ปฏิยุทธ์  
ข.439  กค. - วญ. มานพ  ส.  อภิชาต  กค.ออก 11.45 น.
ข.76 วญ. - รส. - กค. บุญชัย คำหมื่น วญ.ออก 10.15 น.
ข.591/พ.เปล่า/ดท.146 กค. - หล. - ปช. - หล. - กค. ถาวร *ชาญ  ค. กค.ออก 03.40 น.
ข.533 / ดท.434 กค. - จต. - ลา. สมยงค์  นริศ  กค.ออก 01.50 น
ข.534 ลา. - กค. สงวน ชาญชัย  
         
พ.เปล่า/ข.564 กค. - หล. - กค. สุคนธ์  ปัญญา กค.ออก 02.00 น.// หล.ออก 04.17 น.
ข.565/570 กค. - หล. - กค. เฉลิมชัย  สันติ  หาก ข.570 บรรทุกช้า ไม่ต้องรับ ข.565
พ.เปล่า/1098/7 กค. - นบ. - ฉท. - กค. อดิศักดิ์  ท.  ไพฑูรย์ กค. ออก 00.20 น.
พ.เปล่า/ข.1091/พ.เปล่า กค. - วแ. - สเ. - ฉท. ( งดเดิน )   กค. ออก 12.50 น.
ข.943/944 ( เวร 1 ) กค. - คุ. - กค. ศักดิ์ชัย วิสงค์ กค. ออก 10.10 น.  //  คุ. ออก ก18.00 น.
ข.943/944 ( เวร 2 ) กค. - คุ. - กค. วิทยา มานิต  ม.  กค. ออก 10.10 น.  //  คุ. ออก ก18.00 น.
         
เวรปลุก / เลื่อนรถ  00.00 - 08.00 น. สุภาชัย  -  
เวรปลุก  16.00 - 24.00 น. วิทษณุ   -  
เลื่อนรถ สรพ.กค. 16.00 - 24.00 น. สมโภชน์ วุฒิชัย  
ช่วยงานฯ     ( 01 มี.ค.56 ) สรจ.รส. มงคล  ส.   -  
ปฏิบัติหน้าที่ นตก. สรพ.กค.  - กรกฤช  
         
         
         
สำรอง 00.00 - 08.00 น.   วิศิษฐ์   /  สัญชัย  ส.   /  อาคม  ว.  วสันต์  พ.  /  มนัสชัย  /  *วิทูร บางครั้งการขอหยุดวันที่หกของ
        สัปดาห์นั้นไม่สามารถจัดให้
สำรอง 08.00 - 16.00 น.   สุดใจ    /  วิรัตน์  ก.  /   สนธยา      สุพราช  /  อนุสรณ์   /  จักรกริช หยุดได้เนื่องจากพนักงานตึงตัว
    สมพงษ์  /  อารมณ์  คุณากร  /  ทนงศักดิ์ พนักงานที่ทำขบวนรถข้ามศูนย์
        มาถึง กค. แล้ว ถ้าไม่แจ้ง ช.7
สำรอง 16.00 - 24.00 น.   ยาซีน  /  พงศกร ถวิล  ชัย.  /    วิสันต์   ถือว่าปฏิบัติงานตามประกาศ
    **โกศล  ศ.   /   **ชัยวัฒน์ **สุพัฒน์   /  **สหรัฐ ในวันรุ่งขึ้น
        พนักงานที่ทางการจัดให้ทำวันที่ 7
พักผ่อนประจำสัปดาห์   สมเจต  /  ฉัตรชัย  ดม.  /  อดิศักดิ์  ส. วิเทศ   /   เสถียร   /   พัฒนพงษ์ ถ้าไม่ขอหยุดกับ ม.ประกาศ หรือ
    ทิพย์  /  ณัฐพล  /  ศราวุธ  อ.  /   นิรัญ  ค. ศรัณยพงศ์  /    สุริยัน   /  สยาม ช.7 ถือว่าทำงานตามประกาศ
    กฤตศักย์  /  ธวัชชัย  /  เกษม  ส.  มังกร  /  พิชิต   
    มนตรี  คำ. /  นิศิษฐ์  /  ครองชัย   พขร. 107 คน
    สำราญ  ม.  /  ปิยะพงศ์   /  สมชาย  ว.   ชค.    87   คน
        รวม  194  คน
พักผ่อนประจำปี    ถนอม   23 ทศพล  ป. 21 - 25 / กรุณา  21 - 24  
      บัณฑิต  22 - 24  /  นรธิป  22 - 24  
      อนุชา  23   /  ธนะรัชต์  22 - 23 ( นายธีรยุทธ  ขุนขำ )
      ประจบ  21 - 24  /  ฉัตรชัย  ว. 23 ช.สรพ.กค.
        22 พ.ย. 2557
ลากิจ   ถวัลย์  ชิน.  22 - 23 สมเกียรติ  19 - 23   
         
ลาป่วย   ยุทธนา   22 - 23 ชัยภูมิ  23 - 24