การรถไฟแห่งประเทศไทย
รายงานประกาศประจำวันแขวงสารวัตรรถจักรแก่งคอย
วันเสาร์ที่     10     ตุลาคม   พ.ศ.  258
  ขบวน สถานี - สถานี ชื่อ พขร. ชื่อ ชค. หมายเหตุ
  ช่วยธุรการ 07.00 - 16.00 น. สุดมานะ  สายัณห์     
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 00.00 - 08.00 น. ( ช.ธิติสรรค์ )  -  
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 16.00 - 24.00 น. ปรีชา  ค.  -  
  เลื่อนรถ 08.00 - 16.00 น. นิศิษฐ์  สุระสิทธิ์   
  สับเปลี่ยน 08.00 - 16.00 น. ครองชัย  ศักดิ์ชัย  
1 ข.638 กค. - ฉท. -  ฉบ. วิวัฒน์  ทรงศักดิ์    กค.ออก 09.09 น.
1 ข.637 ฉบ. - ฉท. - กค. ชัยวัฒน์ รัฐพงษ์  
1 ดท.439  (  รับ ข.533 ) กค. - จต. อมร  อภิสิทธิ์  สุ.  
1 ข.533 จต. - วญ. ชาญ  ส. คุณากร จต.ออก 06.34 น.
1 ข.534 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. ภานพ  ทวีชัย วญ.ออก 00.35 น.
1 ข.78 / ดท.145  กค. - กท. - กค. มนตรี  คำ.  *จารึก   กค.ออก 02.22 น. //  หยุด  กม.11 /โรงรถจักร บซ.
2 ข.540 / พ.เปล่า   ( จาก ข.656 ) กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 02.21 น.
2 พ.เปล่า / ข.539 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ศุภร สำราญ  จ.  
2 ข.643 กค.  - ภช. - ลบ. สนธยา ฤทธิชัย  กค.ออก 03.15 น.
2 ข.644 ลบ. - ภช. - กค. ศราวุธ  อ.  ไตรศักดิ์  
2 ข.644  - กค. สรายุช  ธนะรัชต์  
2 ข.233 กค. - รส. สมเจต    สุรศักดิ์   พ.  กค.ออก 14.06 น. // รส. ถึง 16.50 น.
2 ข.234 รส. - กค. *พงศกร  บัณฑิต รส.ออก 08.22 น. // กค. ถึง 11.35 น.
3 พ.เปล่า / ข.535 กค. - ปป. - ลา. ( งดเดิน )   กค.ออก 16.00 น. // ปป. ออก 17.00 น.
3 ข.536  /พ.เปล่า ลา. - ปป. - กค. สงวน  ชาญชัย   
3 พ.เปล่า  - กค. อดิศักดิ์  ท. ไพฑูรย์   
           
           
3 ดท.439 ( รับ ข.75 ) กค. - วญ. ยาซีน ภูวนัย  กค.ออก 11.45 น.
3 ข.75 วญ. - นค. สมบัติ  พ.  สยาม    วญ.ออก 14.14 น. //  นค. ถึง 17.45 น.
3 ข.76 / ดท.70 นค. - วญ. - กค. ธวัชชัย    เสถียร  นค.ออก 07.00 น. //  วญ. ถึง 10.35 น.
4 พ.เปล่า / ข.537 กค. - ปป. - ลา. ( งดเดิน )   กค.ออก 13.20 น.
4 ดท.433/ ข.539 กค. - จต. - ฉม. ยุทธนา   ประภาพันธ์ จต. ออก 23.57 น.
4 ข.539 / 540 ฉม. - วญ. - ลา. ( งดเดิน )   วญ. ออก 18.58 น. // ลา. ถึง 23.15 น.
4 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. ( งดเดิน )    
4 พ.เปล่า / ข.595 / พ.เปล่า กค. - หล. - ปช. - หล. สัญชัย  ส.    สัญชัย  บ.   กค.ออก 17.52 น.
4 ดท.234 หล. - กค. ( งดเดิน )    
4 ข.433 กค. - วญ. เอกลักษณ์ คำฝน   กค.ออก 05.30 น .// วญ. ถึง 10.15 น.
4 ข.440  วญ. - กค. นิรัญ  ค.    ฉัตรชัย  ปล.  วญ.ออก 05.50 น . // กค. ถึง 10.40 น.
5 ข.570 / 569 กค. - คป. - ฉท.  ( งดเดิน )   กค. ออก 12.02 น.
5 ข.569 / พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. ( งดเดิน )   ฉท. ออก 17.15 น.
5 ดท.433 / ข.536 กค. - วญ. - ลา.  บุญชัย วุฒิพงษ์  วญ.ออก 17.10 น .
5 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. **สายเพ็ชร   **ชนะพล  
5 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 16.00 - 24.00 น. *สุดใจ  *สุพราช   
6 ข.564 / 565   กค. - คป. - ฉท. สมพงษ์  *บรรเจิด กค. ออก 04.57 น.
6 ข.565 / พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. สุรินทร์   สมพงษ์ ก. ฉท. ออก 10.24 น.
6 ข.652 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. อดูล สาโรจน์   กค.ออก 17.52 น. ( เวลาใหม่ )
6 ดีเปล่า / ข.651 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. อนนท์    วรพันธ์   
6 ข.437 กค. - ลา. สุภาชัย   มังกร  กค.ออก 16.55 น. // ลา. ถึง 18.30 น.
6 ข.438 ลา. - กค. สมชาย  ศ.  อนุชา  ลา.ออก 06.05 น. // กค. ถึง 07.40 น.
7 ดท.431 / ข.595 กค. - หล. - ปช. สัมฤทธิ์   เดช   หล.ออก 22.53 น.
7 ข.595 ปช. - รส. ( งดเดิน )    
7 ข.596  รส. - กค. ( งดเดิน )    
           
           
7 ข.532 /พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ - ศช. ปิยะพงศ์   สุรพัฒน์   กค.ออก 00.05 น.
7 พ.เปล่า / 531 ศช. - มุ. -  ฉท. - กท. - กค. ณัฐวุฒิ  ศตวรรษ   ศช.ออก 09.55 น.   ( เวลาใหม่ )
8 ดท.433 / ข.535 กค. - ลา. - นเ. ( งดเดิน )   ลา.ออก 20.39 น .
8 ข.535 / ดท.70 นเ. - วญ. - าจ. ไชยยา ประจบ  
8 ดท.70 / ข.534 / 533 าจ. - กค. - ฉท. - กค. สมหวัง  พรชัย กค.ออก 07.30 น.
8 ข.533  - กค. อาคม  ว.  สมเกียรติ   
8 ข.431  กค. - รส. สาคร ศักดา    กค.ออก 05.00 น. // รส. ถึง 7.47 น.
8 ข.432 รส. - กค. อารมณ์    สหรัฐ รส.ออก 17.40 น. // กค. ถึง 20.20 น.
9 ข.636 กค. - ฉท. - ฉบ.  ธีรพร วิสันต์ กค.ออก 02.23 น.
9 ข.635 ฉบ. - ฉท. - กค. วิรัตน์  ก. ชัยภูมิ  
9 ข.531  กค. - จต. นเรษ   นรธิป  กค.ออก 16.05 น. 
9 ดท.440 / ข.532 จต. - ลา. - กค. โกศล  ป.   บัญชา   
9 ข.145 กค. - รส. สุทัย  มานพ  ร.  กค.ออก 18.15 น. // รส. ถึง 21.15 น.
9 ข.146 รส. - กค. การุณ     อภิชาต     รส.ออก 14.54 น.  // กค. ถึง 17.48 น.
10 ข.645 กค. - ลบ. ( งดเดิน )   กค.ออก 21.23 น.
10 สำรองรอทำ ข.646  ลบ.  เอกพล   กฤษฎา   ลบ. ออก 22.14 น.
10 ข.646 ภช.  - กค. ( งดเดิน )    
10 ข.541 กค. - รส. ( งดเดิน )   กค.ออก 02.30 น. // รส. ถึง 06.41 น.
10 ข.542 รส. - กค. ณัฐฑวุฒิ  สุรชัย  จ. รส.ออก 03.43 น. // กค. ถึง 08.27 น.
10 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 00.00 - 08.00 น. วันชัย  จ.   วัยวุธ    
11 ดท.433/ ข.531 กค. - จต. - วญ. มานิต  ม.  ทวีศักดิ์  ม. จต.ออก 21.21 น. // วญ. ถึง 21.19 น.
11 ข.532 วญ. - ลา. ฉัตรชัย  ป. กรุณา วญ. ออก 15.06 น. 
11 ดท.438 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. **สมชาย  ก.  **ภาราดร   
11 ข.2243 / 502 กค. - ซม. - กค.  -  - กค.ออก 10.30 น. // ปช. ออก 12.59 น.
11 ข.75  กค. -  วญ. วิทษณุ    ทศพล  ป.  กค.ออก 10.30 น. // วญ. ถึง 14.04 น.
11 ข.434 วญ. - กค. สนั่น     จันทร์เทพ วญ.ออก 12.20 น. //  กค. ถึง 17.40 น.
           
12 ข.539 กค. - จต. *สุธีพัทธ์     สุระชัย  ป. กค. ออก 19.30 น.
12 ดท.440 จต. - ลา. ( งดเดิน )    
12 ข.540 ลา. - กค. ( งดเดิน )   ลา.ออก 00.41 น.
12 ตกค้าง 00.00 น. - 08.00 น. กค. - ปช. - กค.  -  -  
12 ข.439  กค. - วญ. อภิสิทธิ์  สุข.  ศิริชัย     กค.ออก 11.45 น. // วญ. ถึง 16.40 น.
12 ข.76 วญ. - กค. *ไชยพร  ทนงศักดิ์ วญ.ออก 10.45 น. // กค. ถึง14.42 น.
13 ข.591 / พ.เปล่า  /ดท.146 กค. - หล. - ปช. - หล. - กค. ถวัลย์  ชิน.   สัมพันธ์ กค.ออก 00.15 น.
13 ข.533 / ดท.434 กค. - จต. - ลา. บดินทร์   ชูวงษ์   กค.ออก 00.28 น 
13 ข.534 ลา. - กค. เชิด คำหมื่น ลา.ออก 05.08 น.
           
  ข.555 กค. -  ะน. นรินทร์ จักรกริช กค. ออก 22.57 น.
  ข.555 / ดท.434 ะน. - จต. - ลา. ( งดเดิน )   ะน. ออก 00.41 น.
  ข.556 ลา. - กค. สันติ กิตติพงศ์  ศ.    
  ดท.439 ( รับ ข.555 ) กค. - จต. สามารถ ฉัตรชัย  ว.   
  ข.555 จต. - วญ. ( งดเดิน )   จต. ออก 04.08 น.
  ข.556 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. ฉัตรชัย  ดม. ชาญ  ค.   
  ข.556 / 555 กค. - ฉท. - กค. ถาวร  *ปัญญา  กค. ออก 07.25 น. // ฉท. ออก 19.56 น.
           
  พ.เปล่า / ข.564 กค. - หล. - กค. *สุคนธ์  ค. *วิเชียร  กค.ออก 02.00 น.// หล.ออก 04.17 น.
  ข.565 / ข.570 กค. - หล. - กค. ( งดเดิน )    
  พ.เปล่า / 641 กค. - ปป. - ภช. - ลบ *เฉลิมชัย  ชัยวัฒน์  ย.    กค. ออก 01.49 น.
  สำรองรอทำ ข.642 ลบ. ( งดเดิน )    
  ข.642 / พ.เปล่า ลบ. - ภช. - ปป. - กค. ( งดเดิน )   ลบ. ออก 09.02 น.
  ข.1184  กค. - ฉท. - ศช. สมภพ   ธนิต  กค. ออก 01.50 น.  //  ศช. ถึง 05.38 น.
  ข.1183 ศช. - ฉท. - กค. สัจจา ศุภชัย   ศช. ออก 13.37 น.  //  กค. ถึง 17.28 น.
           
  ข.1451 / พ.เปล่า กค. - วแ. - ลา. ทิพย์ ณัฐพล กค. ออก 11.45 น. 
  พ.เปล่า / 1249 กค. - วแ. - ลา. *กิตติพงศ์  ว. *พิศิษฐ์  กค. ออก 04.30 น. // ลา. ถึง.08.32 น.
  ข.1249 / 1250 ลา. - าจ. - ลา. เกษม  จ.   ธนสาร ลา. ออก 09.06 น. // ลา. ถึง 15.03 น.
  ข.1250 / พ.เปล่า  ลา. - วแ. - กค.  ธนู    ธวัชชัย  ด. ลา.ออก 15.04 น. // กค. ถึง 18.30 น.
  เวรปลุก / เลื่อนรถ  00.00 - 08.00 น. *ปราโมทย์  โชตินัย  
  เวรปลุก / เลื่อนรถ  16.00 - 24.00 น. เกษม  ส. วิสงค์  
  ช่วยงานฯ     ( 01 มี.ค.56 ) สรจ.รส. มงคล  ส.   -  
  ปฏิบัติหน้าที่ นตก. สรพ.กค.  - กรกฤช      
           
  สำรอง 00.00 - 08.00 น.   *วิทยา   /    กฤตศักย์   /   อดิศักดิ์  ส. ศรัณยพงศ์     /   สุริยัน   /  *ปฏิยุทธ์ บางครั้งการขอหยุดวันที่หกของ
          สัปดาห์นั้นไม่สามารถจัดให้
  สำรอง 08.00 - 16.00 น.   เกษม  พ.   /   พงษ์ศักดิ์   /   โกศล  ศ.  ปรีชาลักษณ์     /    บุญโฮม   หยุดได้เนื่องจากพนักงานตึงตัว
      วัฒนา    /  อรุณ  เกษม  อ.   /    พัฒนพงษ์ พนักงานที่ทำขบวนรถข้ามศูนย์
          มาถึง กค. แล้ว ถ้าไม่แจ้ง ช.7
  สำรอง 16.00 - 24.00 น.   เกรียงศักดิ์  ต.   /   สมยงค์    วิเทศ     /   มนตรี  ศ.  ถือว่าปฏิบัติงานตามประกาศ
      **สมชาย  ก.    /    **สายเพ็ชร **ภาราดร    /    **ชนะพล ในวันรุ่งขึ้น
          พนักงานที่ทางการจัดให้ทำวันที่ 7
  พักผ่อนประจำสัปดาห์   สำราญ  ม.   /    ถนอม   /   อาคม  อ.  วสันต์  พ.   /   ถวิล  ชัย.  /  สุพัฒน์ ถ้าไม่ขอหยุดกับ ม.ประกาศ หรือ
      ปรีชา  ภ.   /     สมโภชน์ วุฒิชัย    /  ไพริน  /   วิชาญ  /  วิทูร ช.7 ถือว่าทำงานตามประกาศ
           
  พักผ่อนประจำปี   มานพ  ส.   10 -11 ภาสุ   10 - 12  /  ณรงค์ฤทธิ์   10 - 11 พขร. 105 คน
        ไกรมาศ  10 - 11 ชค.    90  คน
          รวม  195 คน
  ลากิจ   สุรศักดิ์  บ.     6 - 12  อนุสรณ์    10 - 14  
  หยุดชดเชยอบรมฯ   เจนจัด  10 - 11  - ( นายอาวุธ จันทร์พูล )
          สรพ.กค.
  ลาป่วย   สุนทรี  25 กย. - 5 พ.ย.58 พิชิต    8 - 08 ต.ค.58