การรถไฟแห่งประเทศไทย
รายงานประกาศประจำวันแขวงสารวัตรรถจักรแก่งคอย
วันอาทิตย์ ที่ 29  มีนาคม   พ.ศ.     2558
ขบวน สถานี - สถานี ชื่อ พขร. ชื่อ ชค. หมายเหตุ
ช่วยธุรการ 07.00 - 16.00 น.  สุดมานะ  /   สำราญ  สายัณห์  /  วุฒิชัย  
ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 00.00 - 08.00 น. ปรีชา ค.     
ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 16.00 - 24.00 น. ( ช.อดุลย์ )    
เลื่อนรถ 07.00 - 16.00 น. *นิศิษฐ์  สุนทรี  
สับเปลี่ยน 08.00 - 16.00 น. *ครองชัย  ศักดิ์ชัย   
ข.638 กค. - กท. - ศช. - ฉบ. ไชยพร สหรัฐ กค.ออก 09.09 น.
ข.635 ฉบ. - ศช. - กท. - กค. วิวัฒน์  ทรงศักดิ์  
ดท.439  (  รับ ข.533 ) กค. - จต. อนนท์  สำราญ  จ.  
ข.533 จต. - วญ.     สมยงค์ กิตติพงศ์  ศ. จต.ออก 06.34 น.
ข.534 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. ชาญ  ส. คุณากร  วญ.ออก 01.05 น.
ข.78 / ดท.145  กค. - กท. - กค. ภานพ มังกร กค. ออก 02.22 น.( เมื่อถึง  กท.แล้วให้เปลี่ยนห้องขับและติดต่อเลื่อนรถช่อง5 )
ข.540 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 02.21 น.
พ.เปล่า / ข.539 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ( งดเดิน )   ศช.ออก 12.12 น.
ข.643 กค. - ภช. - ลบ. กิตติพงศ์  ว. วิชาญ    กค.ออก 03.15 น.
ข.644 ลบ. - ภช. - กค. สนธยา ภาสุ   
ข.644  - กค. *ศราวุธ  อ. นรินทร์  
ข.233 กค. - รส. ณัฐวุฒิ พิชิต กค.ออก 14.05 น.
ข.234 รส. - กค. *สมเจต นริศ  
พ.เปล่า / ข.535 กค. - ปป. - ลา. ถาวร ปัญญา กค.ออก 16.00 น.
ข.536 ลา. - ชต. เอกพล ไกรมาศ   
ข.536 / พ.เปล่า ชต. - ปป. - กค. สงวน ชาญชัย   
         
ดท.439 ( รับ ข.75 ) กค. - วญ. โชตินัย  ปรีชาลักษณ์  กค.ออก 11.45 น.
ข.75 วญ. - รด. ยาซีน    สุระชัย  ป.  วญ.ออก 14.48 น.
ดท.77 / ข.76 / ดท.70 รด. - นค. - วญ. -กค. สมบัติ  พ. คำฝน นค.ออก 06.00 น.
ข.538 / พ.เปล่า ลา. - ปป. - กค. ( งดเดิน )   ลา. ออก 18.28 น.
ดท.433 / ข.539 กค. - จต. - ฉม. ( งดเดิน )   จต. ออก 23.57 น.
ข.539 / ข.540  ฉม. - วญ. - ลา. ( งดเดิน )   วญ. ออก 18.58 น. // ลา. ถึง 23.15 น.
ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา - กค. ( งดเดิน )    
พ.เปล่า / ข.595 / พ.เปล่า กค. - หล. - ปช. - หล. สมภพ  ธนิต กค.ออก 17.52 น.
ดท.234 หล. - กค. ( งดเดิน )    
ข.433 กค. - วญ. นเรษ บัญชา กค.ออก 05.28 น .
ข.440  วญ. - กค. เกษม  จ. สุรชัย  จ. วญ.ออก 05.52 น .
ข.570 / ข.569 กค. - คป. - ฉท. ถนอม  ศักดา กค. ออก 12.02 น.
ข.569 / พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. ฉัตรชัย  ดม ฉัตรชัย  ว. ฉท. ออก 17.15 น.
ดท.433 / ข.536 กค. - วญ. - ลา. โกศล  ศ. ธนะรัชต์  วญ.ออก 17.40 น .
ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. **พงษ์ศักดิ์  **ฉัตรชัย  ปล.   
สับเปลี่ยน / ตกค้าง 16.00 - 24.00 น. ธนู  ชนะพล  
ข.564 / 565  กค. - คป. - ฉท. สุดใจ  สุระสิทธิ์  กค. ออก 04.57 น.
ข.565 / พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. สมพงษ์  อนุสรณ์ ฉท. ออก 10.24 น.
ข.652 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. สุรินทร์  คำหมื่น กค.ออก 17.52 น. ( เวลาใหม่ )
ดีเปล่า / ข.651 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. อดูล สาโรจน์  
ข.437 กค. - ลา. อภิสิทธิ์  สุข. วรพันธ์ กค.ออก 17.00 น.
ข.438 ลา. - กค. เอกลักษณ์  *สุริยัน ลา.ออก 06.07 น.
ดท.233 / ข.595 กค. - หล. - ปช. *สมชาย ศ. *อนุชา  หล.ออก 22.53 น.
ข.595 ปช. - รส. ( งดเดิน )    
ข.596 รส. - กค. ( งดเดิน )    
         
ข.532 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. อดิศักดิ์  ท. ไพฑูรย์  กค.ออก 00.05 น.
พ.เปล่า / ข.531 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ปิยะพงษ์ สุรพัฒน์  ศช.ออก 09.55 น.   ( เวลาใหม่ )
ดท.433 / ข.535 กค. - ลา. - งว. วิทยา. *วิทูร  ลา.ออก 20.39 น .
ข.535 / ดท.70 งว. - วญ. - าจ. อรุณ  เกษม   
ดท.70 / ข.534 / ข.533  าจ. - กค. - ฉท. - กค. ไชยยา  ประจบ กค.ออก 07.30 น.
ข.533  - กค. สัมฤทธิ์  พรชัย    
ข.431 กค. - รส การุณ  *จันทร์เทพ  กค.ออก 05.00 น.
ข.432 รส. - กค. คำรณ  *เสถียร   
ข.636 กค. - ฉท. - ฉบ. ปรีชา  ภ.  สยาม กค.ออก 02.23 น.
ข.635 ฉบ. - ฉท. - กค. ธีรพร  ณรงค์ฤทธิ์   
ข.531 กค. - จต. สามารถ  ชัยภูมิ กค.ออก 17.53 น.
ดท.440 / 532 จต. - ลา. - กค. เดช  อภิสิทธิ์  สุ   
ข.145 กค. - รส. โกศล  ป. สมเกียรติ กค.ออก 18.15 น.
ข.146 รส. - กค. **ศุภร  มานพ ร.  
ข.645 กค. - ลบ. ( งดเดิน )   กค. ออก 11.00 น.
ข.646 ลบ. - ภช. ( งดเดิน )   ลบ. ออก 22.14 น.
ข.646 ภช  - กค. **กฤตศักย์ นรธิป  
ข.541 กค. - รส. ( งดเดิน )   กค.ออก 02.38 น.
ข.542 รส. - กค. ณัฐฑวุฒิ ศิริชัย รส.ออก 00.22 น.
สับเปลี่ยน / ตกค้าง 00.00 - 08.00 น. สมชาย  ก. *สุรศักดิ์  พ.  
ดท.433 / ข.531 กค. - จต. - วญ. พงศกร  สุพราช   
ข.532 วญ. - ลา. มานิต  ม. ทวีศักดิ์ ม.   
ดท.438  / สำรอง 16.00 - 24.00 น. ลา. - กค. **ฉัตรชัย ป. **กรุณา  
ข.2243 / 502 กค. - ซม. - กค. ( งดเดิน )   กค.ออก 10.30 น.
         
         
ข.75  กค. - วญ. สายเพ็ชร ภาราดร  กค.ออก 10.30 น.
ข.434 วญ. - กค. เกษม  พ. บุญโฮม  วญ.ออก 12.22 น.
พ.เปล่า / ข.655 ศช. - มุ. - กค. *อดิศักดิ์  ส. ภูวนัย กค. ออก 00.58 น.
ดท.440 จต. - ลา. ( งดเดิน )    
ข.540 ลา. - กค. ( งดเดิน )   ลา. ออก 00.41 น.
ตกค้าง 00.00 น. - 08.00 น. กค. - ปช. - กค. เกรียงศักดิ์  สัมพันธ์  
ข.439  กค. - วญ. สุทัย วัฒนา กค.ออก 11.45 น.
ข.76 วญ. - กค. อารมณ์ วิสันต์  วญ.ออก 10.15 น.
ข.591 / พ.เปล่า  /ดท.146 กค. - ปช. - หล - กค. ปราโมทย์ จารึก กค.ออก 03.40 น.
ข.533 / ดท.434 กค. - จต. - ลา. ถวัลย์  ชิน.  ธวัชชัย  ด. กค.ออก 01.50 น
ข.534 ลา. - กค. เจนจัด  ชูวงษ์   
         
ข.555 กค. - ะน. ( งดเดิน )   กค. ออก 22.57 น.
ข.555 / ดท.434 ะน. - จต. - ลา. พิศิษฐ์  วสันต์  พ.  ะน. 00.41 น.
ข.556 ลา. - กค. ( งดเดิน )   ลา. ออก 04.25 น.
ดท.439  ( รับ ข.555 ) กค. - จต. ( งดเดิน )    
ข.555 จต. - วญ. สนั่น อมร  จต. ออก 04.08 น.
ข.556 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. ( งดเดิน )   วญ.ออก 00.49 น.
ข.556 / 555 กค. - ฉท. - กค. ( งดเดิน )   กค. ออก 07.25 น.  // ฉท. ออก 19.56 น.
ข.133  กค. - วญ. *นิรัญ  ค. ทวีชัย  กค. ออก 16.40 น.
พ.เปล่า / ข.564 กค. - หล. - กค. สัจจา  ปฎิยุทธ์   กค.ออก 02.00 น.// หล.ออก 04.17 น.
ข.565/570 กค. - หล. - กค. *มนตรี   คำ *ไพริน   หาก ข.570 บรรทุกช้า ไม่ต้องรับ ข.565
พ.เปล่า / ข.641 กค.-  ปป.-  ลบ. สมโภชน์ **กฤตศักย์ กค.ออก 02.38 น.
ช่วยงานฯ     ( 01 มี.ค.56 ) สรจ.รส. มงคล  ส.   -  
         
         
ปฏิบัติหน้าที่ นตก. สรพ.กค.  - กรกฤช  
เวรปลุก / เลื่อนรถ  00.00 - 08.00 น. สุภาชัย  -  
เวรปลุก  16.00 - 24.00 น. วิสงค์   - บางครั้งการขอหยุดวันที่หกของ
เลื่อนรถ สรพ.กค. 16.00 - 24.00 น. *เกษม  ส. *ทิพย์ สัปดาห์นั้นไม่สามารถจัดให้
        หยุดได้เนื่องจากพนักงานตึงตัว
สำรอง 00.00 - 08.00 น.   เชิด  /  อาคม  ว. *วัยวุธ  /  *ทนงศักดิ์ พนักงานที่ทำขบวนรถข้ามศูนย์
        มาถึง กค. แล้ว ถ้าไม่แจ้ง ช.7
สำรอง 08.00 - 16.00 น.   อาคม  อ. /  สัญชัย  ส. / สุรศักดิ์ บ.  มนตรี  .  /  สัญชัย บ. ถือว่าปฏิบัติงานตามประกาศ
    วันชัย จ.   /   บุญชัย   ในวันรุ่งขึ้น
        พนักงานที่ทางการจัดให้ทำวันที่ 7
สำรอง 16.00 - 24.00 น.   บดินทร์  /  ธนสาร  ศตวรรษ  /  ชัยวัฒน์  ย. ถ้าไม่ขอหยุดกับ ม.ประกาศ หรือ
    **พงษ์ศักดิ์   / **ฉัตรชัย ป. **ฉัตรชัย  ปล.  / **กรุณา ช.7 ถือว่าทำงานตามประกาศ
         
พักผ่อนประจำสัปดาห์   ณัฐพล  / ธวัชชัย พัฒนพงษ์  / ศรัณยพงศ์  พขร. 106 คน
    วิทษณุ     วุฒิพงษ์   /  วิเทศ / ชาญ ค.  ชค.    85   คน
        รวม  191  คน
พักผ่อนประจำปี   สันติ   27 - 30  /  ยุทธนา  28 - 30 ประภาพันธ์  28 - 29 / จักรกริช  29  
    สมหวัง  28 - 29  /  มานพ  ส 28 - 31 วิเชียร 29 -30  /  สุพัฒน์  29 - 1  
    สรายุช  28 - 30  / ชัยวัฒน์ 29 - 31 ถวิล  ชัย 29 - 2 / บรรเจิด 29 - 1 ( นายธีรยุทธ  ขุนขำ )
    เฉลิมชัย 29 - 30  /  สุคนธ์ ค.  29 บัณฑิต  29 - 1 ช.สรพ.กค.
        28 มี.ค. 2558
ลากิจ   สาคร 28 - 29 อภิชาต  26 - 3  
ชดเชยอบรมฯ   วิรัตน์ ก. 28 - 29 / สุธีพัทธ์ 29