การรถไฟแห่งประเทศไทย
รายงานประกาศประจำวันแขวงสารวัตรรถจักรแก่งคอย
วันเสาร์ที่     20   ธันวาคม   พ.ศ.     2557
  ขบวน สถานี - สถานี ชื่อ พขร. ชื่อ ชค. หมายเหตุ
  ช่วยธุรการ 07.00 - 16.00 น. สุดมานะ สายัณห์  
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 00.00 - 08.00 น. ปรีชา ค.    
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 16.00 - 24.00 น. ( ช.อดุลย์ )    
  เลื่อนรถ 07.00 - 16.00 น. นิศิษฐ์  สุนทรี  
  สับเปลี่ยน 08.00 - 16.00 น. ครองชัย  สัญชัย  บ.  
1 ข.638 กค. - ฉท. - ฉบ. วิวัฒน์ ทรงศักดิ์ กค.ออก 09.09 น.
1 ข.637 ฉบ. - ฉท. - กค. ชัยวัฒน์ ฉัตรชัย  ว.  
1 ดท.439  (  รับ ข.533 ) กค. - จต. สัญชัย  ส. อภิสิทธิ์  สุ.  
1 ข.533 จต. - วญ. ชาญ  ส. คุณากร จต.ออก 06.34 น.
1 ข.534 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. ภานพ  พิชิต วญ.ออก 01.05 น.
1 ข.78 / ดท.145  กค. - กท. - กค. วิทยา บดินทร์ กค. ออก 02.22 น.( เมื่อถึง  กท.แล้วให้เปลี่ยนห้องขับและติดต่อเลื่อนรถช่อง5 )
2 ดท.433 / ข.537 กค.- ลา. - วญ. ( งดเดิน )    
2 ข.540 / พ.ปล่า ( จาก ข.656 ) กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 02.21 น.
2 พ.เปล่า / ข.539 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ( งดเดิน )   ศช.ออก 12.12 น.
2 ข.643 กค.  - ภช. - ลบ. สนธยา  ปฏิยุทธ์  กค.ออก 03.15 น.
2 ข.644 ลบ. - ภช. - กค. *ไชยพร ศรัณยพงศ์   
2 ข.644  - กค. สรายุช ชาญ  ค.  
2 ข.233 กค. - รส. ณัฐฑวุฒิ ธวัชชัย  ด. กค.ออก 14.05 น.
2 ข.234 รส. - กค. อนนท์  บัณฑิต  
3 พ.เปล่า / ข.535 กค. - ปป. - ลา. ( งดเดิน )   กค.ออก 16.00 น.
3 ข.536 ลา. - ชต. สงวน ชาญชัย  
           
3 ข.536 / พ.เปล่า ชต. - ปป. - กค. อดิศักดิ์  ท. ไพฑูรย์   
3 ดท.439 ( รับ ข.75 ) กค. - วญ. ยาซีน ภูวนัย กค.ออก 11.45 น.
3 ข.75 วญ. - รด. สมบัติ  พ. ฉัตรชัย  ปล. วญ.ออก 14.48 น.
3 ดท.77 / ข.76 / ดท.70 รด. - นค. - วญ. -กค. ธวัชชัย สยาม นค.ออก 06.00 น.
4 พ.เปล่า / ข.537 กค. - ปป. - ลา. ( งดเดิน )   กค.ออก 13.20 น.
4 ดท.433 / ข.539 กค. - จต. - ฉม. ( งดเดิน )   จต. ออก 23.57 น.
4 ข.539 / ข.540  ฉม. - วญ. - ลา. สมภพ ธนิต วญ. ออก 18.58 น. // ลา. ถึง 23.15 น.
4 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา - กค. ( งดเดิน )    
4 พ.เปล่า / ข.595 / พ.เปล่า กค. - หล. - ปช. - หล. อภิสิทธิ์  สุข. ปัญญา กค.ออก 17.52 น.
4 ดท.234 หล. - กค. ( งดเดิน )    
4 ข.433 กค. - วญ. นเรษ   วุฒิพงษ์  กค.ออก 05.28 น .
4 ข.440  วญ. - กค. วัฒนา วิเทศ  วญ.ออก 05.52 น .
5 ข.570 / 569 กค. - ฉท. - คป. - ฉท. สุรศักดิ์  บ. ประภาพันธ์ กค. ออก 12.02 น.
5 ข.569 / พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. สัจจา มนตรี  ศ.  ฉท. ออก 17.15 น.
5 ดท.433 / ข.536 กค. - วญ. - ลา. ธนสาร   จักรกริช  วญ.ออก 17.40 น .
5 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. **เกษม  จ. **ชนะพล  
5 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 16.00 - 24.00 น. สมเจต สุรศักดิ์  พ.   
6 ข.564 / 565 กค. - คป. - ฉท. สมพงษ์ อนุสรณ์  กค. ออก 04.57 น.
6 ข.565 / พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. สุรินทร์   *บรรเจิด  ฉท. ออก 10.24 น.
6 ข.652 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. อดูล สาโรจน์ กค.ออก 17.52 น. ( เวลาใหม่ )
6 ดีเปล่า / ข.651 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. สัมฤทธิ์ วรพันธ์  
6 ข.437 กค. - ลา. *พิศิษฐ์ มานพ  ร. กค.ออก 17.00 น.
6 ข.438 ลา. - กค. สมชาย  ศ.  สุรชัย  จ.  ลา.ออก 06.07 น.
7 ดท.233 / ข.595 กค. - หล. - ปช. ศักดา *นริศ หล.ออก 22.53 น.
7 ข.595 ปช. - รส. ( งดเดิน )    
           
7 ข.596 รส. - กค. ( งดเดิน )    
7 ข.532 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ศุภร สุรพัฒน์ กค.ออก 00.05 น.
7 พ.เปล่า / ข.531 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ณัฐวุฒิ ศตวรรษ ศช.ออก 09.55 น.   ( เวลาใหม่ )
8 ดท.433 / ข.535 กค. - ลา. - งว. ( งดเดิน )   ลา.ออก 20.39 น .
8 ข.535 / ดท.70 งว. - วญ. - าจ. ไชยยา ประจบ  
8 ดท.70 / ข.534 / ข.533 าจ. - กค. - ฉท. - กค. เดช  พรชัย กค.ออก 07.30 น.
8 ข.533  - กค. อาคม  ว. สมเกียรติ   
8 ข.431 กค. - รส. ณัฐพล สหรัฐ กค.ออก 05.00 น.
8 ข.432 รส. - กค. คำรณ สาคร   
9 ข.636 กค. - ฉท. - ฉบ. ธีรพร สุระสิทธิ์ กค.ออก 02.23 น.
9 ข.635 ฉบ. - ฉท. - กค. อารมณ์ ชัยภูมิ  
9 ข.531 กค. - จต. อมร นรธิป กค.ออก 17.53 น.
9 ดท.440 / 532 จต. - ลา. - กค. โกศล  ป. บัญชา   
9 ข.145 กค. - รส. สุทัย คำฝน กค.ออก 18.15 น.
10 ข.146 รส. - กค. ฉัตรชัย  ดม. ยุทธนา  
10 ข.645 กค. - ภช. - ลบ. ( งดเดิน )   กค. ออก 21.23 น.
10 ข.646 ลบ. - ภช. สันติ สำราญ  จ.   
11 ข.646 ภช  - กค. ( งดเดิน )    
10 ข.541 กค. - รส. ( งดเดิน )   กค.ออก 02.38 น.
10 ข.542 รส. - กค. วระชัย ณรงค์ฤทธิ์  รส.ออก 00.22 น.
10 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 00.00 - 08.00 น. วันชัย  จ.  วุฒิชัย  
11 ดท.433 / ข.531 กค. - จต. - วญ. มานิต  ม.  ทวีศักดิ์   ม. จต.ออก 21.21 น.
11 ข.532 วญ. - ลา. ฉัตรชัย  ป. กรุณา  
11 ดท.438 / สำรอง 16.00 น.- 24.00 น. ลา. - กค. **สมชาย  ก. **ภาราดร   
           
           
11 ข.2243 / 502 กค. - ซม. - กค.  -  - กค.ออก 10.30 น.
11 ข.75  กค. -  รส. - วญ. สามารถ วิสันต์  กค.ออก 10.30 น.
11 ข.434 วญ. - กค. สนั่น จันทร์เทพ   วญ.ออก 12.22 น.
12 ข.539 กค. - จต. ( งดเดิน )   กค. ออก 02.58 น.
12 ดท.440 จต. - ลา. โกศล  ศ. ทวีชัย  
12 ข.540 ลา. - กค. ( งดเดิน )    
12 ตกค้าง 00.00 น. - 08.00 น. กค. - ปช. - กค. เอกพล เกษม  อ.  
12 ข.439  กค. - วญ. **เกษม  จ. ศิริชัย กค.ออก 11.45 น.
12 ข.76 วญ. - รส. - กค. สายเพ็ชร ทนงศักดิ์ วญ.ออก 10.15 น.
12 ข.591 / พ.เปล่า  /ดท.146 กค. - หล. - ปช. - หล. - กค. ถวัลย์  ชิน. ภาสุ กค.ออก 03.40 น.
13 ข.533 / ดท.434 กค. - จต. - ลา. เจนจัด ชูวงษ์ กค.ออก 01.50 น
13 ข.534 ลา. - กค. เชิด คำหมื่น  
           
  พ.เปล่า / ข.564 กค. - หล. - กค. *เฉลิมชัย *ประเมศฐ์  กค.ออก 02.00 น.// หล.ออก 04.17 น.
  ข.565 / 570 กค. - หล. - กค. พงษ์ศักดิ์ วิสงค์ หาก ข.570 บรรทุกช้า ไม่ต้องรับ ข.565
  ข.921 / 2 / 5 / 6 กค. - คุ. - แส. - ขธ. - กค. อดิศักดิ์  ส. สุพัฒน์ กค. ออก 09.20 น.
  พ.เปล่า/ข.1091/พ.เปล่า กค. - วแ. - สเ. - ฉท. ( งดเดิน )   กค. ออก 12.50 น.
  พ.เปล่า/ข.1092/พ.เปล่า ฉท. - สเ. - วแ. - กค. ปิยะพงศ์ สุระชัย  ป.   
  ดท.140 / สำรอง 08.00 - 16.00 น. รส. - กค. **นิรัญ  ค. **ไพริน   
  ช่วยงานฯ     ( 01 มี.ค.56 ) สรจ.รส. มงคล  ส.   -  
  ปฏิบัติหน้าที่ นตก. สรพ.กค.  - กรกฤช  
  เวรปลุก / เลื่อนรถ  00.00 - 08.00 น. สุภาชัย  -  
  เวรปลุก  16.00 - 24.00 น. วิทษณุ  -  
  เลื่อนรถ สรพ.กค. 16.00 - 24.00 น. กฤตศักย์ โชตินัย  
           
           
  สำรอง 00.00 - 08.00 น.   มานพ  ส.  /  *สุธีพัทธ์  /  เกษม  ส. อนุชา  /  *จารึก  /  วิทูร บางครั้งการขอหยุดวันที่หกของ
          สัปดาห์นั้นไม่สามารถจัดให้
  สำรอง 08.00 - 16.00 น.   ศราวุธ  อ.  /  เกษม  พ.  /  อาทร วัยวุธ  /  ปรีชาลักษณ์  /  ทศพล  ป. หยุดได้เนื่องจากพนักงานตึงตัว
      ทิพย์  /  ธนู    /  **นิรัญ  ค. บุญโฮม  /  ชัยวัฒน์  ย.  /  **ไพริน  พนักงานที่ทำขบวนรถข้ามศูนย์
          มาถึง กค. แล้ว ถ้าไม่แจ้ง ช.7
  สำรอง 16.00 - 24.00 น.    อรุณ  /   นรินทร์   /  มนตรี  คำ. สัมพันธ์  /  ธนะรัชต์  /  วสันต์ พ. ถือว่าปฏิบัติงานตามประกาศ
      **สมชาย  ก. **ชนะพล  /  **ภาราดร  ในวันรุ่งขึ้น
          พนักงานที่ทางการจัดให้ทำวันที่ 7
  พักผ่อนประจำสัปดาห์   สำราญ  ม.  /  กิตติพงศ์  ว.  /  สุดใจ สุริยัน  /  พัฒนพงษ์  /  เสถียร ถ้าไม่ขอหยุดกับ ม.ประกาศ หรือ
      ถนอม  /  ถาวร / สมโภชน์  /  ปราโมทย์ มนัสชัย  /  ถวิล  ชัย.  /  สุพราช ช.7 ถือว่าทำงานตามประกาศ
      สุคนธ์  /  อาคม  อ.  /  พงศกร / ปรีชา  ภ. วิชาญ  /  วิเชียร  
          พขร. 107 คน
  พักผ่อนประจำปี   เกรียงศักดิ์  ต.  20 - 21   - ชค.    87   คน
      เอกลักษณ์   20- 25  /  วิรัตน์ ก.  20 - 21   รวม  194  คน
      สมยงค์  20 - 22  /  สมหวัง  20 - 21    
           
  หยุดชดเชยอบรมฯ   ศักดิ์ชัย   20  - ( นายวิชัย  วงษ์กระสันต์ )
          ช.สรพ.กค.
  ลากิจ   บุญชัย  19 - 21 กิตติพงศ์  ศ. 18 - 21    
        ไกรมาศ  20 - 21  /  อภิชาต  16 - 21 19 ธ.ค. 2557
           
  ลาป่วย    - มังกร  19 - 20  
           
  หมายเหตุ   การขอหยุดวันที่ 7 ให้พนักงานแจ้งขอหยุดก่อนประกาศออก หากจัดทำวันที่ 7 แล้วขอหยุดหลังประกาศออกให้ลาป่วย เนื่องจากบางวันพนักงานตึงตัว