การรถไฟแห่งประเทศไทย
                                                                    รายงานประกาศประจำวันแขวงสารวัตรรถจักรแก่งคอย
                                                                               วันศุกร์ที่   28   สิงหาคม  พ.ศ.  2558
  ขบวน สถานี - สถานี ชื่อ พขร. ชื่อ ชค. หมายเหตุ
  ช่วยธุรการ 07.00 - 16.00 น. สำราญ  ม.   /    สุดมานะ สายัณห์      
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 00.00 - 08.00 น. (  ช.อดุลย์  )    
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 16.00 - 24.00 น. ปรีชา  ค.    
  เลื่อนรถ 08.00 - 16.00 น. นิศิษฐ์  สุนทรี  
  สับเปลี่ยน 08.00 - 16.00 น. ครองชัย สุคนธ์  ค.  
1 ดท.142 / 283 / รถยนต์ กค. - กท. - ศช. - ฉบ. สัจจา คำฝน   กค.ออก 09.09 น.
1 ข.637 ฉบ. - ฉท. - กค. ( งดเดิน )    
1 ดท.439  (  รับ ข.533 ) กค. - จต. คำรณ  สุรพัฒน์  
1 ข.533 จต. - วญ. วิสงค์ ศตวรรษ จต.ออก 06.34 น.
1 ข.534 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. เอกลักษณ์ เกษม  อ. วญ.ออก 00.35 น.
1 ข.78 / ดท.145  กค. - กท. - กค. วิทยา  ประจบ กค.ออก 02.22 น. // กท. ถึง 05.00 น.กม.11 /โรงรถจักร บซ.
2 ข.540 / พ.เปล่า    ( จาก ข.656 ) กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 02.21 น.
2 พ.เปล่า / ข.539 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ( งดเดิน )   ศช.ออก 12.12 น.
2 ข.643 กค.  - ภช. - ลบ. อาคม  ว.  อนุชา กค.ออก 03.15 น.
2 ข.644 ลบ. - ภช. - กค. สรายุช วิชาญ  
2 ข.644  - กค. เฉลิมชัย   นรธิป  
2 ข.233 กค. - รส. พงศกร สนธยา กค.ออก 14.06 น. // รส. ถึง 16.50 น.
2 ข.234 รส. - กค. สาคร    สมหวัง รส.ออก 08.22 น. // กค. ถึง 11.35 น.
3 พ.เปล่า / ข.535 กค. - ปป. - ลา. สมภพ ชัยภูมิ   กค.ออก 16.00 น. // ปป. ออก 17.00 น.
3 ข.536  /พ.เปล่า ลา. - ปป. - กค. เชิด กิตติพงศ์  ศ.  
3 พ.เปล่า  - กค. โกศล  ป. สัญชัย  บ.   
           
3 ดท.439 ( รับ ข.75 ) กค. - วญ. ภานพ   คุณากร กค.ออก 11.45 น.
3 ข.75 วญ. - นค. ธวัชชัย ศรัณยพงศ์  วญ.ออก 14.14 น. //  นค. ถึง 17.45 น.
3 ข.76 / ดท.70 นค. - วญ. - กค. อาคม  อ. ถวิล  ชัย.  นค.ออก 07.00 น. //  วญ. ถึง 10.35 น.
4 พ.เปล่า / ข.537 กค. - ปป. - ลา. ( งดเดิน )   กค.ออก 13.20 น.
4 ดท.433/ ข.539 กค. - จต. - ฉม. ( งดเดิน )   จต. ออก 23.57 น.
4 ข.539 / 540 ฉม. - วญ. - ลา. ( งดเดิน )   วญ. ออก 18.58 น. // ลา. ถึง 23.15 น.
4 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. ( งดเดิน )   วญ. ออก 18.58 น. // ลา. ถึง 23.15 น.
4 พ.เปล่า / ข.595 / พ.เปล่า กค. - หล. - ปช. - หล. ( งดเดิน )   กค.ออก 17.52 น.
4 ดท.234 หล. - กค. ( งดเดิน )    
4 ข.433 กค. - วญ. ไชยยา  วัยวุธ กค.ออก 05.30 น .// วญ. ถึง 10.15 น.
4 ข.440  วญ. - กค. นเรษ บุญโฮม วญ.ออก 05.50 น . // กค. ถึง 10.40 น.
5 ข.570 / 569 กค. - คป. - ฉท.  ฉัตรชัย  ป.   สาโรจน์ กค. ออก 12.02 น.
5 ข.569 / พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. สมชาย  ก. นริศ ฉท. ออก 17.15 น.
5 พ.เปล่า ( ข.569 )  - กค.  -  -  
5 ดท.433 / ข.536 กค. - วญ. - ลา.  วิทษณุ วิสันต์  วญ.ออก 17.10 น .
5 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. **อมร **จันทร์เทพ  
5 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 16.00 - 24.00 น. สุธีพัทธ์    ชาญ  ค.  
6 ข.564 / 565   กค. - คป. - ฉท. อดูล    ทวีชัย กค. ออก 04.57 น.
6 ข.565 / พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. เกรียงศักดิ์  ต.   สัมพันธ์  ฉท. ออก 10.24 น.
6 ข.652 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. สุภาชัย *สุระสิทธิ์ กค.ออก 17.52 น. ( เวลาใหม่ )
6 ดีเปล่า / ข.651 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. นิรัญ  ค. ศิริชัย  
6 ข.437 กค. - ลา. ศราวุธ  อ.   ทนงศักดิ์   กค.ออก 16.55 น. // ลา. ถึง 18.30 น.
6 ข.438 ลา. - กค. ไชยพร จารึก ลา.ออก 06.05 น. // กค. ถึง 07.40 น.
7 ดท.431 / ข.595 กค. - หล. - ปช. ( งดเดิน )   หล.ออก 22.53 น.
7 ข.595 ปช. - รส. ( งดเดิน )    
7 ข.596 รส. - กค. สมเจต ปฏิยุทธ์  
           
7 ข.532 /พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ - ศช. อารมณ์ สหรัฐ  กค.ออก 00.05 น.
7 พ.เปล่า / 531 ศช. - มุ. -  ฉท. - กท. - กค. วันชัย  จ. ปัญญา ศช.ออก 09.55 น.   ( เวลาใหม่ )
7 สำรอง 16.00-24.00 น.    -  -  
8 ดท.433 / ข.535 กค. - ลา. - นเ. บุญชัย ชัยวัฒน์  ย. ลา.ออก 20.39 น .
8 ข.535 / ดท.70 นเ. - วญ. - าจ. วัฒนา ณรงค์ฤทธิ์   
8 ดท.70 / ข.534 / 533 าจ. - กค. - ฉท. - กค. เดช ธวัชชัย  ด. กค.ออก 07.30 น.
8 ข.533  - กค. ธนู ภาสุ  
8 ข.431  กค. - รส. อนนท์   *ยุทธนา กค.ออก 05.00 น. // รส. ถึง 7.47 น.
8 ข.432 รส. - กค. ปราโมทย์      สุรศักดิ์   พ. รส.ออก 17.40 น. // กค. ถึง 20.20 น.
9 ข.636 กค. - ฉท. - ฉบ. ชัยวัฒน์   ธนิต กค.ออก 02.23 น.
9 ข.635 ฉบ. - ฉท. - กค. พงษ์ศักดิ์ อภิสิทธิ์  สุ.   
9 ข.531  กค. - จต. ชาญ  ส. มานพ  ร.  กค.ออก 16.05 น. 
9 ดท.440 / ข.532 จต. - ลา. - กค. สุทัย พิชิต  
9 ข.145 กค. - รส. ณัฐพล   สยาม กค.ออก 18.15 น. // รส. ถึง 21.15 น.
9 ข.146 รส. - กค. ถนอม  ภาราดร  รส.ออก 14.54 น.  // กค. ถึง 17.48 น.
10 ข.645 กค. - ลบ. ( งดเดิน )   กค.ออก 11.00 น.
10 ข.646  ลบ. - ภช.  ( งดเดิน )   ลบ. ออก 22.14 น.
10 ข.646 ภช.  - กค. ( งดเดิน )    
10 ข.541 กค. - รส. การุณ สำราญ  จ.  กค.ออก 02.30 น. // รส. ถึง 06.41 น.
10 ข.542 รส. - กค. ( งดเดิน )   รส.ออก 03.43 น. // กค. ถึง 08.27 น.
10 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 00.00 - 08.00 น. **ถาวร **สุระชัย  ป.  
11 ดท.433/ ข.531 กค. - จต. - วญ. สงวน  ชาญชัย จต.ออก 21.21 น. // วญ. ถึง 21.19 น.
11 ข.532 วญ. - ลา. อดิศักดิ์  ท. ไพฑูรย์  วญ. ออก 15.06 น. 
11 ดท.438 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. **ยาซีน **ภูวนัย  
11 ข.2243 / 502 กค. - ซม. - กค. อภิสิทธิ์  สุข. มังกร กค.ออก 10.30 น. // ปช. ออก 12.59 น.
11 ข.75  กค. -  วญ. สุดใจ เสถียร  กค.ออก 10.30 น. // วญ. ถึง 14.04 น.
11 ข.434 วญ. - กค. พิศิษฐ์  วสันต์  พ. วญ.ออก 12.20 น. //  กค. ถึง 17.40 น.
           
12 ข.656 / พ.เปล่า กค. - มุ. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 00.58 น.
12 พ.เปล่า / 655 ศช. -  มุ. - ฉท. ( งดเดิน )    
12 ข.655 ฉท. - กค. ( งดเดิน )    
12 ตกค้าง 00.00 น. - 08.00 น. กค. - ปช. - กค. ปรีชา  ภ.  วุฒิพงษ์  
12 ข.439  กค. - วญ. เกษม  จ. ชนะพล กค.ออก 11.45 น. // วญ. ถึง 16.40 น.
12 ข.76 วญ. - กค. *มานพ  ส.  วิเชียร วญ.ออก 10.45 น. // กค. ถึง14.42 น.
13 ข.591 / พ.เปล่า  /ดท.146 กค. - หล. - ปช. - หล. - กค. สุรศักดิ์  บ.  *จักรกริช  กค.ออก 00.15 น.
13 ข.533 / ดท.434 กค. - จต. - ลา. โกศล  ศ. ธนะรัชต์ กค.ออก 00.28 น 
13 ข.534 ลา. - กค. สนั่น ฉัตรชัย  ปล.   ลา.ออก 05.08 น.
           
  ข.555 กค. -  ะน. ( งดเดิน )   กค. ออก 22.57 น.
  ข.555 / ดท.434 ะน. - จต. - ลา. มานิต  ม. ทศพล  ป. ะน. ออก 00.41 น.
  ข.556 ลา. - กค. ( งดเดิน )    
  ดท.439 ( รับ ข.555 ) กค. - จต. ( งดเดิน )    
  ข.555 จต. - วญ. สันติ บัณฑิต  จต. ออก 04.08 น.
  ข.556 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. ( งดเดิน )    
  ข.555  - กค. อรุณ สุพราช  กค. ออก 07.25 น. // ฉท. ออก 19.56 น.
  พ.เปล่า / ข.564 กค. - หล. - กค. **ถวัลย์  ชิน. **บรรเจิด กค.ออก 02.00 น.// หล.ออก 04.17 น.
  ข.565 / ข.570 กค. - หล. - กค. เอกพล อภิชาต    
  คุมดีเซล 4124 พ่วงท้าย ข.644  - กค.  - กฤตศักย์  
  พ.เปล่า / 641 กค. - ปป. - ภช. - ลบ ( งดเดิน )   กค. ออก 01.49 น.
  สำรองรอทำ ข.642 ลบ. ( งดเดิน )    
  ข.642 / พ.เปล่า ลบ. - ภช. - ปป. - กค. ( งดเดิน )   ลบ. ออก 09.02 น.
  พหุ ข.541 / พ.เปล่า กค. - ปช. - กค. *สัมฤทธิ์  *ศักดา กค. ออก 02.30 น.
  พ.เปล่า / 1203 / 1204 / พ.เปล่า กค. - ภช. - นซ. - ภช. - กค. *สามารถ  *ธีรพร กค. ออก 06.00 น.  ( รถรางเหล็ก )
           
           
  อบรม CSR ( 26 - 28 ) ป่าสักบูติก รีสอร์ท **ถาวร  /   ณัฐวุฒิ  /  **ถวัลย์  ชิน.  **บรรเจิด   /  **ประภาพันธ์   
      ณัฐฑวุฒิ  /  โชตินัย   /  บดินทร์ กรุณา    /   **สุระชัย  ป.  
  ข.1103 ( CSR 1 ) กค. - ฉท. มนตรี  คำ. คำหมื่น ฉท. ออก 11.49 น.
  ข.1103 ( CSR 2 ) ค. - ฉท. อดิศักดิ์  ส. ชูวงษ์  ฉท. ออก 12.19 น.
           
  เวรปลุก / เลื่อนรถ  00.00 - 08.00 น. เกษม  ส.  พรชัย  
  เวรปลุก / เลื่อนรถ  16.00 - 24.00 น. *นรินทร์  **ประภาพันธ์  
  ช่วยงานฯ     ( 01 มี.ค.56 ) สรจ.รส. มงคล  ส.   - บางครั้งการขอหยุดวันที่หกของ
  ปฏิบัติหน้าที่ นตก. สรพ.กค.  - กรกฤช    /   วุฒิชัย สัปดาห์นั้นไม่สามารถจัดให้
          หยุดได้เนื่องจากพนักงานตึงตัว
  สำรอง 00.00 - 08.00 น.   สุรินทร์  /  *สมพงษ์   /  *สมยงค์ วิเทศ  /  *ฉัตรชัย  ว.  /  *ไกรมาศ   พนักงานที่ทำขบวนรถข้ามศูนย์
          มาถึง กค. แล้ว ถ้าไม่แจ้ง ช.7
  สำรอง 08.00 - 16.00 น.   ทิพย์  /   สัญชัย  ส. สุริยัน  /  สุรชัย  จ.  /  *ทวีศักดิ์  ม.  ถือว่าปฏิบัติงานตามประกาศ
      กิตติพงศ์  ว.  /  เกษม  พ. ศุภร  /   พัฒนพงษ์ ในวันรุ่งขึ้น
          พนักงานที่ทางการจัดให้ทำวันที่ 7
  สำรอง 16.00 - 24.00 น.   สมชาย  ศ.    /  ปิยะพงศ์  /  สมโภชน์ ปรีชาลักษณ์     /   **ภูวนัย ถ้าไม่ขอหยุดกับ ม.ประกาศ หรือ
      **อมร    /   **ยาซีน **จันทร์เทพ ช.7 ถือว่าทำงานตามประกาศ
           
  พักผ่อนประจำสัปดาห์   วิวัฒน์ อนุสรณ์  /  ทรงศักดิ์  /  สุพัฒน์ พขร. 106 คน
          ชค.    85   คน
  พักผ่อนประจำปี   ศักดิ์ชัย    26 - 29   /  วิรัตน์  ก.  28 - 30 บัญชา    26 - 29   /  วิทูร    27 - 28 รวม  191  คน
      สายเพ็ชร  28 - 30  /  ฉัตรชัย  ดม.  28 - 29 มนตรี  ศ.  28 - 01  
  ลาป่วย   ธนสาร   28 - 29    
  ลากิจ   สมบัติ  พ.  28 - 29 วรพันธ์     26 - 30  /   ไพริน  24 - 28 ( นายธีรยุทธ  ขุนขำ )
        สมเกียรติ  26 - 30 ช.สรพ.กค.
  หยุดชดเชยอบรมฯ   เจนจัด  28 - 29   27 ส.ค. 2558