การรถไฟแห่งประเทศไทย
รายงานประกาศประจำวันแขวงสารวัตรรถจักรแก่งคอย
วันจันทร์ที่   25   พฤษภาคม  พ.ศ.  2558
  ขบวน สถานี - สถานี ชื่อ พขร. ชื่อ ชค. หมายเหตุ
  ช่วยธุรการ 07.00 - 16.00 น. สำราญ  ม. /   สุดมานะ  สายัณห์    /     วิทูร   
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 00.00 - 08.00 น. ( ช.ธิติสรรค์ )    
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 16.00 - 24.00 น. ( ช.อดุลย์ )    
  เลื่อนรถ 07.00 - 16.00 น. นิศิษฐ์  สุนทรี  
  สับเปลี่ยน 08.00 - 16.00 น. อดูล   ธีรพร  
1 ข.638 กค.- ฉท. - ฉบ. สมชาย   ศ. อนุชา  กค.ออก 09.09 น.
1 ข.637   ฉบ. - ฉท. - กค. กิตติพงศ์  ว.  ณัฐวุฒิ  
1 ดท.439  (  รับ ข.533 ) กค. - จต. สัมฤทธิ์  ไกรมาศ  
1 ข.533 จต. - วญ. สัจจา  กรุณา  จต.ออก 06.34 น.
1 ข.534 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. สันติ  ปรีชาลักษณ์  วญ.ออก 01.05 น.
1 ข.78 / ดท.145  กค. - กท. - กค. วิรัตน์  ก.   สุรพัฒน์  กค.ออก 02.22 น. ( ถึง กท.ใช้ ว.ช่อง5 )
2 ดท.142 / 285 / รถยนต์  ( รับ ข.539 ) กค. - กท. - ฉท. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 02.21 น.
2 พ.เปล่า / ข.539 ศช. - มุ. - กค. *ปิยะพงศ์ สุพัฒน์ ศช.ออก 12.12 น.
2 ข.643 กค.  - ภช. - ลบ. กฤตศักย์  อมร   กค.ออก 03.15 น.
2 ข.644 ลบ. - ภช. - กค. อาคม  อ.  บรรเจิด  
2 ข.644  - กค.  -  -  
2 ข.233 กค. - รส. ยุทธนา พรชัย   กค.ออก 14.05 น.
2 ข.234 รส. - กค. *ณัฐฑวุฒิ  *อารมณ์    
3 พ.เปล่า / ข.535 กค. - ปป. - ลา. ธวัชชัย ศรัณยพงศ์ กค.ออก 16.00 น.
3 ข.536 ลา. - ชต. ปรีชา  ภ. ปฏิยุทธ์   
3 ข.536 / พ.เปล่า ชต. - ปป. - กค. ( งดเดิน )    
           
3 ดท.439 ( รับ ข.75 ) กค. - วญ. บุญชัย  สุระชัย  ป. กค.ออก 11.45 น.
3 ข.75 วญ. - รด. สายเพ็ชร  นรธิป  วญ.ออก 14.48 น.
3 ดท.77 / ข.76 / ดท.70 รด. - นค. - วญ. -กค. โกศล   ป.   บัญ  นค.ออก 06.00 น.
4 พ.เปล่า / ข.537 กค. - ปป. - ลา. ( งดเดิน )
( งดเดิน )
( งดเดิน )
  กค.ออก 13.20 น.
4 ดท.433 / ข.539 กค. - จต. - ฉม. สุดใจ  ทรงศักดิ์  จต. ออก 23.57 น.
4 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ฉม. - วญ. - ลา. ( งดเดิน )   วญ. ออก 18.58 น. // ลา. ถึง 23.15 น.
4 พ.เปล่า / ข.595 / พ.เปล่า กค. - หล. - ปช. - หล. นรินทร์  ประภาพันธ์   กค.ออก 17.52 น.
4 ดท.234 หล. - กค. ( งดเดิน )    
4 ข.433 กค. - วญ. นเรษ บุญโฮม กค.ออก 05.28 น .
4 ข.440  วญ. - กค. ศุภร   บัณฑิต   วญ.ออก 05.52 น .
5 ข.570 / 569 กค. - คป. - ฉท.  วันชัย  จ. สาโรจน์ กค. ออก 12.02 น.
5 ข.569 / พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. สามารถ  ธนะรัชต์  ฉท. ออก 17.15 น.
5 ดท.433 / ข.536 กค. - วญ. - ลา. ฉัตรชัย  ป.  *ภานพ วญ.ออก 17.40 น .
5 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. ( งดเดิน )    
5 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 16.00 - 24.00 น. เกษม  พ. *ทศพล  ป.  
6 ข.564 / 565   กค. - คป. - ฉท. *สุทัย  จันทร์เทพ  กค. ออก 04.57 น.
6 ข.565 / พ.เปล่า ฉท. - กค. สุธีพัทธ์   นริศ ฉท. ออก 10.24 น.
6 ข.652 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. อรุณ ชัยภูมิ กค.ออก 17.52 น. ( เวลาใหม่ )
6 ดีเปล่า / ข.651 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. บดินทร์   ทวีชัย  
6 ข.437 กค. - ลา. เกรียงศักดิ์  ต.  สัมพันธ์ กค.ออก 17.00 น.
6 ข.438 ลา. - กค. *อภิสิทธิ์  สุข. ภาราดร  ลา.ออก 06.07 น.
7 ดท.233 / ข.595 กค. - หล. - ปช. ณัฐพล *ศิริชัย   หล.ออก 22.53 น.
7 ข.595 ปช. - รส. ( งดเดิน )    
7 ข.596  - กค. สาคร  ชูวงษ์   
           
7 ข.532 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. โกศล  ศ. เกษม  อ.  กค.ออก 00.05 น.
7 พ.เปล่า / ข.531 ศช. - มุ. - ศช. - ฉท. - กค. เชิด คำหมื่น ศช.ออก 09.55 น.   ( เวลาใหม่ )
8 ดท.433 / ข.535 กค. - ลา. - งว. นิรัญ  ค.  ชาญ  ค. ลา.ออก 20.39 น .
8 ข.535 / ดท.70 งว. - วญ. - าจ. เฉลิมชัย  ถวิล  ชัย.     
8 ดท.70 / ข.534 / ข.533 าจ. - กค. - ฉท. - กค. วัฒนา  อภิชาต กค.ออก 07.30 น.
8 ข.533   - กค. *เกษม  จ.  ชัยวัฒน์  ย.   
8 ข.431  กค. - รส. มานพ  ส. ณรงค์ฤทธิ์  กค.ออก 05.00น.
8 ข.432 รส. - กค. เดช  ธวัชชัย  ด.      
9 ข.636 กค. - ฉท. - ฉบ. ศราวุธ  อ.  วัยวุธ กค.ออก 02.23 น.
9 ข.635 ฉบ. - ฉท. - กค. ไชยพร   สหรัฐ  
9  ข.531 กค. - จต. สุรินทร์ สุระสิทธิ์   กค.ออก 17.53 น.
9 ดท.440 / ข.532   จต. - ลา. - กค. วิทยา    ชัยวัฒน์   
9 ข.145 กค. - รส. การุณ อภิสิทธิ์  สุ. กค.ออก 18.15 น.
9 ข.146 รส. - กค. ชาญ  ส. คุณากร  
10 ข.645 กค. - ลบ. ( งดเดิน )   กค. ออก 21.23 น.
10 ข.646  ลบ. - ภช. สมภพ  ธนิต   ลบ. ออก 22.14 น.
10 ข.646 ภช.  - กค. ( งดเดิน )    
10 ข.541 กค. - รส. ( งดเดิน )   กค.ออก 02.38 น.
10 ข.542 รส. - กค. คำรณ   อนุสรณ์  รส.ออก 00.22 น.
10 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 00.00 - 08.00 น. มนตรี   คำ.  *ชนะพล    
11 ดท.433 /  ข.531 กค. - จต. - วญ. ทิพย์  สุริยัน จต.ออก 21.21 น.
11 ข.532   วญ. - ลา. ถาวร ปัญญา    
11 ดท.438 / สำรอง 16.00 น.- 24.00 น. ลา. - กค. **สมยงค์ **สัญชัย  บ.  
11 ข.2243 / 502 กค. - ซม. - กค.  -  - กค.ออก 10.30 น.
           
11 ข.75  กค. -  วญ. อดิศักดิ์  ท.  ไพฑูรย์  กค.ออก 10.30 น.
11 ข.434 วญ. - กค. ยาซีน   ภูวนัย วญ.ออก 12.22 น.
12 ข.539 กค. - จต. อดิศักดิ์  ส.  เสถียร  กค. ออก 18.30 น.
12 ดท.440 จต. - ลา. ( งดเดิน )    
12 ข.540 ลา. - กค. ( งดเดิน )   ลา. ออก 00.41 น.
12 ตกค้าง 00.00 น. - 08.00 น. กค. - ปช. - กค. *สุภาชัย  ธนสาร  
12 ข.439  กค. - วญ. สมชาย  ก.  ไพริน  กค.ออก 11.45 น.
12 ข.76 วญ. - กค. ไชยยา  ฉัตรชัย  ปล. วญ.ออก 10.15 น.
13 ข.591 / พ.เปล่า  /ดท.146 กค. - หล. - ปช. - หล. - กค. ฉัตรชัย  ดม.  ทนงศักดิ์    กค.ออก 03.40 น.
13 ข.533 / ดท.434 กค. - จต. - ลา. ถนอม วิเชียร กค.ออก 01.50 น
13 ข.534 ลา. - กค. ศักดา  ฉัตรชัย  ว.   ลา.ออก 05.08 น.
           
  พ.เปล่า / ข.564 กค. - หล. - กค. สัญชัย   ส.   กิตติพงศ์  ศ.  กค.ออก 02.00 น.// หล.ออก 04.17 น.
  ข.565/570 กค. - หล. - กค. สุคนธ์   ค.  *มังกร     
  พ.เปล่า / ข.641 กค. - ปป. - ภช. - ลบ. สมโภชน์ วิชาญ กค.ออก 03.40 น.
  ข.555 กค. -  ะน. อนนท์ *พิชิต กค. ออก 22.57 น.
  ข.555 / ดท.434 ะน. - จต. - ลา. ( งดเดิน )   ะน. ออก 00.41 น.
  ข.556 ลา. - กค. ปราโมทย์ จารึก ลา. ออก  04.25 น.
  ดท.439 ( รับ ข.555 ) กค. - จต. พิศิษฐ์ วสันต์  พ.   
  ข.555 จต. - วญ. ( งดเดิน )   จต. ออก 04.08 น.
  ข.556 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. *สมบัติ  พ. จักรกริช  วญ. ออก 00.49 น.
  ข.556/555 กค. - ฉท. - กค. อาคม  ว . สมเกียรติ   กค. ออก 07.25 น. // ฉท. ออก 19.56 น.
  ประชุมฯ ห้องประชุม นสน.กค. ครองชัย /  เจนจัด /  สมหวัง   -  
           
           
  ตรวจร่วมฯ   ได. ปรีชา  ค.  -  
  ตรวจร่วมฯ  ( วางท่อลอด ) ะน.  มานิต  ม.  -  
  อบรม ( สบค.บซ.  25 - 29 พ.ค.58 ) บซ.  - วุฒิชัย  บางครั้งการขอหยุดวันที่หกของ
  เวรปลุก / เลื่อนรถ  00.00 - 08.00 น. เกษม  ส.  - สัปดาห์นั้นไม่สามารถจัดให้
  เวรปลุก  16.00 - 24.00 น. โชตินัย   - หยุดได้เนื่องจากพนักงานตึงตัว
  เลื่อนรถ สรพ.กค. 16.00 - 24.00 น. ถวัลย์  ชิน  *วิสงค์ พนักงานที่ทำขบวนรถข้ามศูนย์
  ช่วยงานฯ     ( 01 มี.ค.56 ) สรจ.รส. มงคล  ส.       - มาถึง กค. แล้ว ถ้าไม่แจ้ง ช.7
  ปฏิบัติหน้าที่ นตก. สรพ.กค.  - กรกฤช ถือว่าปฏิบัติงานตามประกาศ
  สำรอง 00.00 - 08.00 น.   สมเจต  /  สนั่น  /  *ธนู สุรศักดิ์   พ.  /  สำราญ  จ. /  *วุฒิพงษ์ ในวันรุ่งขึ้น
          พนักงานที่ทางการจัดให้ทำวันที่ 7
  สำรอง 08.00 - 16.00 น.   สุรศักดิ์  บ. /  สนธยา  /  สงวน  *มานพ  ร.   /    *วิสันต์  /   ชาญชัย   ถ้าไม่ขอหยุดกับ ม.ประกาศ หรือ
      เอกพล  / *วิทษณุ /  *เอกลักษณ์   พัฒนพงษ์  / *คำฝน  /  ทวีศักดิ์  ม. ช.7 ถือว่าทำงานตามประกาศ
        *ภาสุ  
          พขร. 106 คน
  สำรอง 16.00 - 24.00 น.   สมพงษ์    /     วิวัฒน์    ประจบ   /     *สุรชัย  จ.  ชค.    85   คน
      **สมยงค์ **สัญชัย  บ. รวม  191  คน
           
  พักผ่อนประจำสัปดาห์   สรายุช   /    ศักดิ์ชัย สยาม  /  ศตวรรษ  /  วรพันธ์   
          ( นายธีรยุทธ  ขุนขำ )
  พักผ่อนประจำปี   พงศกร  24 - 26 / พงษ์ศักด์   25 - 28 สุพราช   24 - 25  / วิเทศ  25 - 30 ช.สรพ.กค.
  ลากิจ    - มนตรี  ศ.   22 - 26 24 พ.ค. 2558
           
  เนื่องจาก  ข.565/570 , ข.570 เป็นขบวนรถเดินต่อเนื่อง ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้ติดตามขบวนรถด้วยตนเอง เพราะในเวลาดังกล่าวไม่มี พ.เวรปลุก ทำการ