การรถไฟแห่งประเทศไทย
รายงานประกาศประจำวันแขวงสารวัตรรถจักรแก่งคอย
วันอาทิตย์ที่     26   ตุลาคม   พ.ศ.     2557
ขบวน สถานี - สถานี ชื่อ พขร. ชื่อ ชค. หมายเหตุ
ช่วยธุรการ 07.00 - 16.00 น. สุดมานะ   /  สำราญ  ม. สายัณห์   
ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 00.00 - 08.00 น. ปรีชา  ค.    
ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 16.00 - 24.00 น. ( ช.ธิติสรรค์ )    
เลื่อนรถ 07.00 - 16.00 น. *อดิศักดิ์  ส. สุนทรี  
สับเปลี่ยน 08.00 - 16.00 น. ครองชัย ปรีชาลักษณ์  
ข.638 กค. - ฉท. - ฉบ. *พงษ์ศักดิ์ *เสถียร กค.ออก 09.09 น.
ข.635 ฉบ. - ฉท. - กค. ธีรพร สุระสิทธิ์  
ดท.439  (  รับ ข.533 ) กค. - จต. อารมณ์  ทวีชัย   
ข.533 จต. - วญ. วิรัตน์  ก. นรธิป จต.ออก 06.34 น.
ข.534 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. โกศล  ป. บัญชา  วญ.ออก 01.05 น.
ข.78/ดท.145  กค. - กท. - กค. สุทัย  มานพ  ร.  กค. ออก 02.22 น.
ดท.433 / ข.537 กค.- ลา. - วญ. ( งดเดิน )    
ข.540 / พ.ปล่า ( จาก ข.656 ) กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 02.21 น.
พ.เปล่า / ข.539 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. อาคม  อ. บรรเจิด ศช.ออก 12.12 น.
ข.643 กค.  - ภช. - ลบ. เกษม  พ. พิชิต   กค.ออก 03.15 น.
ข.644 ลบ. - ภช. - กค. วิศิษฐ์  ศตวรรษ  
ข.644  - กค. ศุภร สาโรจน์   
ข.233 กค. - รส. ณัฐฑวุฒิ บัณฑิต   กค.ออก 14.05 น.
ข.234 รส. - กค. วระชัย  สุรพัฒน์  
พ.เปล่า / ข.535 กค. - ปป. - ลา. พงศกร สุพราช  กค.ออก 16.00 น.
ข.536 ลา. - ชต. ( งดเดิน )    
ข.536 / พ.เปล่า ชต. - ปป. - กค. ฉัตรชัย  ป. กรุณา   
         
ดท.439 ( รับ ข.75 ) กค. - วญ. สมชาย  ก.  ภาราดร  กค.ออก 11.45 น.
ข.75 วญ. - รด. สนั่น บุญโฮม วญ.ออก 14.48 น.
ดท.77/ข.76/ดท.70 รด. - นค. - วญ. -กค. ภานพ วิสันต์ นค.ออก 06.00 น.
พ.เปล่า / ข. 537 กค. - ปป. - ลา. ( งดเดิน )   กค.ออก 13.20 น.
ดท.433 / ข.539 กค. - จต. - ฉม. สุธีพัทธ์ วสันต์  พ.  จต. ออก 23.57 น.
ข.539 / ข.540  ฉม. - วญ. - ลา. ( งดเดิน )   วญ. ออก 18.58 น. // ลา. ถึง 23.15 น.
ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา - กค. ( งดเดิน )    
พ.เปล่า/ข.595/พ.เปล่า กค. - หล. - ปช. - หล. ( งดเดิน )   กค.ออก 17.52 น.
ดท.234 หล. - กค. ( งดเดิน )    
ข.433 กค. - วญ. สมบัติ  พ. สุระชัย  ป. กค.ออก 05.28 น .
ข.440  วญ. - กค. ไชยยา   ศิริชัย วญ.ออก 05.52 น .
ข.570/569 กค. - คป. - ฉท. ปราโมทย์ จารึก กค. ออก 12.02 น.
ข.569/พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. ถวัลย์  ชิน.  ธนิต ฉท. ออก 17.15 น.
ดท.433 / ข.536 กค. - วญ. - ลา. ( งดเดิน )   วญ.ออก 17.40 น .
ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. **ธนสาร  **ทศพล  ป.  
สับเปลี่ยน / ตกค้าง 16.00 - 24.00 น. โกศล  ศ. ธนะรัชต์   
ข.564/565 กค. - คป. - ฉท. สมภพ ถวิล  ชัย. กค. ออก 04.57 น.
ข.565/พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. มานพ  ส. อภิชาติ ฉท. ออก 10.24 น.
ข.652/พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ถาวร บุญชัย กค.ออก 17.52 น. ( เวลาใหม่ )
ดีเปล่า / ข.651 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. วัฒนา ณรงค์ฤทธิ์   
ข.437 กค. - ลา. อาคม  ว. ธวัชชัย  ด. กค.ออก 17.00 น.
ข.438 ลา. - กค. อภิสิทธิ์   สุข. ภาสุ ลา.ออก 06.07 น.
ดท.233 / ข.595 กค. - หล. - ปช. ( งดเดิน )   หล.ออก 22.53 น.
ข.595 ปช. - รส. ( งดเดิน )    
ข.596 รส. - กค. ( งดเดิน )    
         
ข.532 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. สมพงษ์ พรชัย  กค.ออก 00.05 น.
พ.เปล่า / ข.531 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. สามารถ อนุชา   ศช.ออก 09.55 น.   ( เวลาใหม่ )
ดท.433 / ข.535 กค. - ลา. - งว. เฉลิมชัย  นริศ  ลา.ออก 20.39 น .
ข.535 / ดท.70 งว. - วญ. - าจ. ( งดเดิน )    
ดท.70 / ข.534 / ข.533 าจ. - กค. - ฉท. - กค. อนนท์ สำราญ  จ. กค.ออก 07.30 น.
ข.533  - กค. สนธยา ปฏิยุทธ์  
ข.431 กค. - รส. *สมเจต วุฒิพงษ์  กค.ออก 05.00 น.
ข.432 รส. - กค. คำรณ  ชาญ  ส.  
ข.636 กค. - ฉท. - ฉบ ปิยะพงศ์  *ทนงศักดิ์  กค.ออก 02.23 น.
ข.633 ฉบ. - ฉท. - กค. สมยงค์ คำฝน  
ข.531 กค. - จต. สงวน ชาญชัย กค.ออก 17.53 น.
ดท.440 / 532 จต. - ลา. - กค. อดิศักดิ์  ท. ไพฑูรย์  
ข.145 กค. - รส. ยาซีน ภูวนัย กค.ออก 18.15 น.
ข.146 รส. - กค. *ณัฐพล สยาม  
ข.645 กค. - ภช. - ลบ. ( งดเดิน )   กค. ออก 11.00 น.
ข.646 ลบ. - ภช. ( งดเดิน )    
ข.646 ภช  - กค. ( งดเดิน )    
ข.541 กค. - รส. สัญชัย  ส.  สมเกียรติ กค.ออก 02.38 น.
ข.542 รส. - กค. ( งดเดิน )   รส.ออก 00.22 น.
สับเปลี่ยน / ตกค้าง 00.00 - 08.00 น. สมชาย  ว. *วัยวุธ    
ดท.433 / ข.531 กค. - จต. - วญ. ถนอม    วิเชียร  จต.ออก 21.21 น.
ข.532 วญ. - ลา. สุรินทร์   ฉัตรชัย  ว.  
ดท.438 / สำรอง 16.00 น.- 24.00 น. ลา. - กค. **เอกพล **มนตรี  ศ.  
ข.2243/502 กค. - ซม. - กค.  -  - กค.ออก 10.30 น.
         
         
ข.75  กค. -  รส. - วญ. นเรษ  ฉัตรชัย  ปล. กค.ออก 10.30 น.
ข.434 วญ. - กค. เกษม  จ. ชนะพล วญ.ออก 12.22 น.
ข.539 กค. - จต. สุดใจ  *จันทร์เทพ  กค. ออก 19.30 น.
ดท.440 จต. - ลา. ( งดเดิน )   กค. ออก 02.58 น.
ข.540 ลา. - กค. ( งดเดิน )   ลา. ออก 00.41 น.
ข.655 ฉท. - กค. ( งดเดิน )    
ตกค้าง 00.00 น. - 08.00 น. กค. - ปช. - กค. ( งดเดิน )    
ข.439  กค. - วญ. สาคร วรพันธ์  กค.ออก 11.45 น.
ข.76 วญ. - รส. - กค. มานิต  ม.  จักรกริช วญ.ออก 10.15 น.
ข.591/พ.เปล่า/ดท.146 กค. - หล. - ปช. - หล. - กค.  เชิด  วิชาญ  กค.ออก 03.40 น.
ข.533 / ดท.434 กค. - จต. - ลา. สัมฤทธิ์   ไกรมาศ กค.ออก 01.50 น
ข.534 ลา. - กค. สัจจา *ศรัณยพงศ์   
ข.565 / 570 กค. - หล. - กค. อดูล   *วิทูร หาก ข.570 บรรทุกช้า ไม่ต้องรับ ข.565
พ.เปล่า/ข.564 กค. - หล. - กค. *มนตรี  คำ. ปัญญา กค.ออก 02.00 น.// หล.ออก 04.17 น.
พหุ ข.1271/พ.เปล่า กค. - ปช. - กค. *สมชาย  ศ. ชัยวัฒน์  ย. กค. ออก 06.00 น.
ข.1271/ดท.432  ( เที่ยว 1 ) กค. - ปช. - กค. *ธวัชชัย *สุรศักดิ์  พ. กค. ออก 06.00 น.
ดท.431/1272 กค. - ปช. - กค. วิวัฒน์ ทรงศักดิ์   
ข.1271/1272      ( เที่ยว 2 ) กค. - มล. - กค. *เกษม  ส. วิสงค์  กค. ออก 13.00 น.
นำทาง ข.78 / ดท.145 กค. - กท. - กค. อาทร  - กค. ออก 02.22 น.
พ.เปล่า/1092/พ.เปล่า ฉท. - สเ. - วแ. - ให. ชัยวัฒน์ ประจบ   ฉท. ออก 21.10 น.
พหุ ข.541/พ.เปล่า กค. - ปช. - กค. *ฉัตรชัย  ดม.   สหรัฐ  กค.ออก 02.38 น.
ข.1244 ( รถราง ) ลมอัด ลบ. - ภช. - กค. เจนจัด *วุฒิชัย ลบ. ออก  02.31 น.
ดท.234 รส. - กค. ปรีชา  ภ. /  สมโภชน์  /  วันชัย  จ.   -  
    นิศิษฐ์    
         
         
เวรปลุก / เลื่อนรถ  00.00 - 08.00 น. สมหวัง  -  
เวรปลุก  16.00 - 24.00 น. สุภาชัย  -  
เลื่อนรถ สรพ.กค. 16.00 - 24.00 น. กิตติพงศ์  ว.  อภิสิทธิ์  สุ. บางครั้งการขอหยุดวันที่หกของ
ช่วยงานฯ     ( 01 มี.ค.56 ) สรจ.รส. มงคล  ส.   - สัปดาห์นั้นไม่สามารถจัดให้
ปฏิบัติหน้าที่ นตก. สรพ.กค.  - กรกฤช หยุดได้เนื่องจากพนักงานตึงตัว
        พนักงานที่ทำขบวนรถข้ามศูนย์
สำรอง 00.00 - 08.00 น.   วิทยา    /   *ศราวุธ  อ. สุพัฒน์   /   สุรชัย  จ.  มาถึง กค. แล้ว ถ้าไม่แจ้ง ช.7
        ถือว่าปฏิบัติงานตามประกาศ
สำรอง 08.00 - 16.00 น.   *นิรัญ  ค. /  *ทิพย์   /  สันติ   คุณากร   /   ประภาพันธ์  /  ชูวงษ์ ในวันรุ่งขึ้น
        พนักงานที่ทางการจัดให้ทำวันที่ 7
สำรอง 16.00 - 24.00 น.   ไชยพร  /  บดินทร์  ชัยภูมิ   /    โชตินัย ถ้าไม่ขอหยุดกับ ม.ประกาศ หรือ
    **ธนสาร  /  **เอกพล **ทศพล  ป.   /  **มนตรี  ศ. ช.7 ถือว่าทำงานตามประกาศ
         
พักผ่อนประจำสัปดาห์   กฤตศักย์   /  ธนู   /  วิทษณุ วิเทศ   /  ชาญ  ค.  /   พัฒนพงษ์  พขร. 107 คน
    ศักดิ์ชัย  /  สรายุช  ไพริน  /   มังกร      ชค.    87   คน
        รวม  194  คน
พักผ่อนประจำปี   เดช   24 - 30  /  สุคนธ์   26 - 27 ทวีศักดิ์   ม. 25 - 31  
    ยุทธนา  25 - 27  /  ศักดา  25 - 27 สัมพันธ์  24 - 26  
    สุรศักดิ์  บ. 24 - 28  /  อมร  24 - 26 กิตติพงศ์  ศ.   24 - 26 ( นายธีรยุทธ  ขุนขำ )
    เกรียงศักดิ์  ต. 24 - 26  /  ณัฐวุฒิ  24 - 26 สุริยัน  21  -  28   ช.สรพ.กค.
    สายเพ็ชร 22 - 26   /  นรินทร์   25 - 26   25 ต.ค. 2557
ลากิจ    - มนัสชัย  25 - 28  /  อนุสรณ์  25 - 29  
      คำหมื่น  24 - 26  /  สัญชัย  บ.  25 - 28  
      ประมุข  26 - 28  
ลาป่วย   อรุณ  25 - เกษม  อ.  25 -