การรถไฟแห่งประเทศไทย
รายงานประกาศประจำวันแขวงสารวัตรรถจักรแก่งคอย
วันพุธที่     23   กรกฎาคม   พ.ศ.     2557
  ขบวน สถานี - สถานี ชื่อ พขร. ชื่อ ชค. หมายเหตุ
  ช่วยธุรการ 07.00 - 16.00 น. สุดมานะ   สายัณห์  /  สุริยัน   
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 00.00 - 08.00 น. ปรีชา  ค.    
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 16.00 - 24.00 น. วิทษณุ     
  เลื่อนรถ 07.00 - 16.00 น. นิศิษฐ์ *สัญชัย  บ.  
  สับเปลี่ยน 08.00 - 16.00 น. ครองชัย อดูล    
1 ข.638 กค. - ฉท. - ฉบ. ( งดเดิน )   กค.ออก 09.09 น.
1 ข.635 ฉบ. - ฉท. - กค. ( งดเดิน )    
1 ดท.439  (  รับ ข.533 ) กค. - จต. ไชยพร ศรัณยพงศ์    
1 ข.533 จต. - วญ. ปรีชา  ภ.  เสรี จต.ออก 06.34 น.
1 ข.534 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. ธีรพร  สุระสิทธิ์ วญ.ออก 01.05 น.
1 ตกค้าง ปช. 00.00 - 08.00 น. อารมณ์ ชัยภูมิ  
2 ดท.433 / ข.537 กค.- ลา. - วญ. ( งดเดิน )    
2 ข.540 / พ.ปล่า ( จาก ข.656 ) กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 02.21 น.
2 เปล่า / ข.539 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ( งดเดิน )   ศช.ออก 12.12 น.
2 ข.643 กค.  - ภช. - ลบ. สมโภชน์ วิทูร   กค.ออก 03.15 น.
2 ข.644 ลบ. - ภช. - กค. อาคม  อ. สุพัฒน์  
2 ข.644  - กค. กฤตศักย์  วิสงค์   
2 ข.233 กค. - รส. *สมชาย  ก.  *ภาราดร กค.ออก 14.05 น.
2 ข.234 รส. - กค. ธวัชชัย สยาม  
3 พ.เปล่า / ข.535 กค. - ปป. - ลา. สนั่น บัณฑิต กค.ออก 16.00 น.
3 ข.536 ลา. - ชต. สมบัติ  พ. มานิต  ม.  
3 ข.536 / พ.เปล่า ชต. - ปป. - กค. วันชัย  จ.   วสันต์  พ.  
           
3 ดท.439 ( รับ ข.75 ) กค. - วญ. พงศกร   สุพราช กค.ออก 11.45 น.
3 ข.75 วญ. - รด. ภานพ จักรกริช  วญ.ออก 14.48 น.
3 ดท.77/ข.76/ดท.70 รด. - นค. - วญ. -กค. ฉัตรชัย  ป. กรุณา นค.ออก 06.00 น.
4 พ.เปล่า / ข. 537 กค. - ปป. - ลา. ( งดเดิน )   กค.ออก 13.20 น.
4 ข.538 / พ.เปล่า ลา. - ปป. - กค. ( งดเดิน )   ลา.ออก 18.28 น.
4 ดท.433 / ข.539 กค. - จต. - ฉม. ( งดเดิน )   จต. ออก 23.57 น.
4 ข.539 / ข.540  ฉม. - วญ. - ลา. สัมฤทธิ์  วิสันต์  วญ. ออก 18.58 น. // ลา ถึง 23.15 น.
4 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา - กค. ( งดเดิน )    
4 พ.เปล่า/ข.595/พ.เปล่า กค. - หล. - ปช. - หล. สมหวัง  จันทร์เทพ กค.ออก 17.52 น.
4 ดท.234 หล. - กค. ( งดเดิน )    
4 ข.433 กค. - วญ. วระชัย สุระชัย  ป. กค.ออก 05.28 น .
4 ข.440  วญ. - กค. ไชยยา จารึก วญ.ออก 05.52 น .
5 พ.เปล่า / ข.641 กค. - ปป. - ภช. - ลบ. ( งดเดิน )   กค.ออก 01.49 น.
5 สำรองรอทำ ข.642 ลบ. ( งดเดิน )    
5 ข.642 ลบ. - ภช. - กค. ( งดเดิน )    
5 ดท.433 / ข.536 กค. - วญ. - ลา. อรุณ  เกษม  อ. วญ.ออก 17.40 น .
5 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. **มานพ  ส. **สำราญ จ.  
5 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 16.00 - 24.00 น. สรายุช   ชูวงษ์  
6 ข.564/565  กค. - คป. - ฉท. ปิยะพงศ์ สมภพ  กค. ออก 04.57 น.
6 ข.565/พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. โกศล  ป. ธนะรัชต์  ฉท. ออก 10.24 น.
6 ข.652/พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. นิรัญ  ค. ชาญ  ค.  กค.ออก 17.52 น. ( เวลาใหม่ )
6 ดีเปล่า / ข.651 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ยาซีน  ถวิล  ชัย.   
6 ข.437 กค. - ลา. นรินทร์  อภิชาติ กค.ออก 17.00 น.
6 ข.438 ลา. - กค. ชัยวัฒน์ วัยวุธ ลา.ออก 06.07 น.
           
           
7 ดท.233/ข.595 กค. - หล. - ปช. เดช ธวัชชัย  ด. หล.ออก 22.53 น.
7 ข.595 ปช. - รส. ( งดเดิน )    
7 ข.596 รส. - กค. ( งดเดิน )    
7 ข.532  / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. วิรัตน์ ก. ประมุข   กค.ออก 00.05 น.
7 พ.เปล่า / ข.531 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. วิวัฒน์  สหรัฐ  ศช.ออก 09.55 น. ( เวลาใหม่ )
8 ดท.433 / ข.535 กค. - ลา. - งว. ชาญ   ส. คุณากร ลา.ออก 20.39 น .
8 ข.535 / ดท.70 งว. - วญ. - าจ. อภิสิทธิ์   สุข. สุรชัย  จ.   
8 ดท.70 / ข.534 / ข.533 าจ. - กค. - ฉท. - กค. ณัฐพล   *ณรงค์ฤทธิ์ กค.ออก 07.30 น.
8 ข.533  - กค. เฉลิมชัย นริศ   
8 ข.431 กค. - รส. สามารถ    ปราโมทย์ กค.ออก 05.00 น.
8 ข.432 รส. - กค. อนนท์ ณัฐฑวุฒิ  
9 ข.636 กค. - ฉท. - ฉบ นเรษ  ปัญญา กค.ออก 02.23 น.
9 ข.633 ฉบ. - ฉท. - กค. พงษ์ศักดิ์  ทศพล  ป.  
9 ข.531 กค. - จต. วิทยา  *พรชัย กค.ออก 17.53 น.
9 ดท.440 / 532 จต. - ลา. - กค. ถาวร  บุญชัย  
9 ข.145 กค. - รส. ศักดา ศิริชัย กค.ออก 18.15 น.
10 ข.146 รส. - กค. สงวน ชาญชัย    
10 ข.645    (  ไทยเบฟฯ   ) กค . - ภช. - ลบ. ( งดเดิน )   กค.ออก 21.23 น.
10 ข.646 ลบ. - ภช. *สัญชัย  ส.   วิศิษฐ์  
10 ข.646 ภช. - กค. ( งดเดิน )    
10 ข.541 กค. - รส. ( งดเดิน )   กค.ออก 02.38 น.
10 ข.542 รส. - กค. ยุทธนา ประภาพันธ์   รส.ออก 00.22 น.
10 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 00.00 - 08.00 น. เกษม  ส.  โชตินัย  
           
           
11 ดท.433/531 กค. - จต. - วญ. ณัฐวุฒิ อนุชา  จต.ออก 21.21 น.
11 ข.532 วญ. - ลา. สมชาย  ว. วุฒิพงษ์  
11 ดท.438 / สำรอง 16.00 น.- 24.00 น. ลา. - กค. **ฉัตรชัย  ดม.  **วิเทศ  
11 ข.2243/502 กค. - ซม. - กค.  -   -  กค.ออก 10.30 น.
11 ข.75  กค. -  รส. - วญ. สายเพ็ชร  ฉัตรชัย  ว.  กค.ออก 10.30 น.
12 ข.434 วญ. - กค. สุรศักดิ์  บ. มนตรี  ศ. วญ.ออก 12.22 น.
12 ข.539 กค. - จต. ( งดเดิน )   กค. ออก 19.30 น.
12 ดท.440 จต. - ลา. สุทัย มานพ  ร.  
12 ข.540 ลา. - กค. ( งดเดิน )   ลา. ออก 00.41 น.
13 พหุ ข.541 /พ.เปล่า กค. - ปช. - กค. ( งดเดิน )   กค.ออก 02.38 น.
13 ข.439  กค. - วญ. สัจจา  ฉัตรชัย  ปล.  กค.ออก 11.45 น.
13 ข.76 วญ. - รส. - กค. สุรินทร์ ชนะพล วญ.ออก 10.15 น.
13 ข.591/พ.เปล่า/ดท.146 กค. - หล. - ปช. - หล. - กค. ( งดเดิน )   กค.ออก 03.40 น.
13 ข.533 / ดท.434 กค. - จต. - ลา. ศุภร  คำฝน   กค.ออก 01.50 น
13 ข.534 ลา. - กค. สมชาย  ศ. ประจบ ลา.ออก 05.08 น.
  พ.เปล่า/1249   ( หิน ) กค. - วแ. - กค. ทิพย์ *สาโรจน์  กค. ออก 04.30 น.
  ข.1249  ( รอทำ ข.1250 วันรุ่งขึ้น ) กค. - ลา. สมยงค์ สมเกียรติ กค. ออก 06.35 น.
  ข.1249/50 ลา. - แบ. - ลา. เกษม  จ. ธนสาร แบ. ออก 12.35 น.
  ข.1250 ลา. - กค. บดินทร์  *สัมพันธ์ ลา. ออก 14.04 น.
  ข.1250 กค. - วแ. - กค. สนธยา ปฏิยุทธ์   กค. ออก 15.30 น.
  คณะทำงาน ( หลักสูตรรถเลื่อนไหล ) ลป. ศักดิ์ชัย  ( 22 - 25 )  - กค.ออก 02.00 น.
  พ.เปล่า/ข.564 กค. - หล. - กค. สุดใจ มนัสชัย กค.ออก 02.00 น.// หล.ออก 04.17น.
  พ.เปล่า/ข.1091/พ.เปล่า ( หมอน ) กค. - วแ. - สเ. - ฉท. *อาทร ทวีศักดิ์  ม. กค.ออก 11.10 น.
  ข.1092/พ.เปล่า ( หมอน อรัญ )  - กค. สุธีพัทธ์ เอกพล   
  ข.1242/1 ( รางเหล็ก ) กค. - ฉท. - กค. อดิศักดิ์  ส. เสถียร  กค.ออก 02.00 น.
           
           
  ข.2801 / ดท.432 ( พ.รส. รับเข้า รส.) กค. - ปช. - กค. ศราวุธ  อ. ทนงศักดิ์ กค.ออก 02.35 น.
  พหุ ข.2801 / ดท.432 (D ทำ ข.2802 (1) กค. - ปช. - กค. เชิด คำหมื่น กค.ออก 02.35 น.
  ดท.431 / ข.2802 ( เที่ยว 1 ) กค. - ปช. - ซม. - กค. ถนอม  วิชียร ปช.ออก 12.00 น.
  ดท.431 / ข.2802 ( เที่ยว 2 ) กค. - ปช. - ซม. - กค. อดิศักดิ์  ท.  ไพฑูรย์ ปช.ออก 20.00 น.
  ประชุมฯ ส่วนกลาง กท. เจนจัด  -  
  ปฏิบัติหน้าที่ นตก.    - กรกฤช  
  ช่วยงานฯ สรจ.รส. มงคล  ส. 01 มี.ค.56   -  
  เวรปลุก / เลื่อนรถ  00.00 - 08.00 น. สุภาชัย  - บางครั้งการขอหยุดวันที่หกของ
  เวรปลุก  16.00 - 24.00 น. เกษม พ.  - สัปดาห์นั้นไม่สามารถจัดให้
  เลื่อนรถ สรพ.กค. 16.00 - 24.00 น. กิตติพงศ์  ว. นรธิป หยุดได้เนื่องจากพนักงานตึงตัว
  สำรอง 00.00 - 08.00 น.   คำรณ  /  เกรียงศักดิ์  ต.   บุญโฮม    /   อภิสิทธิ์  สุ    พนักงานที่ทำขบวนรถข้ามศูนย์
          มาถึง กค. แล้ว ถ้าไม่แจ้ง ช.7
  สำรอง 08.00 - 16.00 น.   สาคร  /  อาคม  ว.  /  อมร วัฒนา   /  ไกรมาศ  /  วรพันธ์  /  วุฒิชัย ถือว่าปฏิบัติงานตามประกาศ
            ในวันรุ่งขึ้น
  สำรอง 16.00 - 24.00 น.   ธนู  /  ถวัลย์  ชิน.  /  **มานพ  ส. ไพริน  /  บัญชา  /  **สำราญ จ. พนักงานที่ทางการจัดให้ทำวันที่ 7
      **ฉัตรชัย  ดม.  **วิเทศ ถ้าไม่ขอหยุดกับ ม.ประกาศ หรือ
          ช.7 ถือว่าทำงานตามประกาศ
  พักผ่อนประจำปี   มนตรี  คำ.  18 - 23  /   สมเจต  21 - 25 สุรศักดิ์  พ.  21 - 25  /  บรรเจิด  20 - 23 พขร. 107 คน
      สุคนธ์  21 - 24   /   โกศล  ศ.  22 - 24 อนุสรณ์  22  -  23 ชค.    81   คน
      สมพงษ์  22 - 23  /   สำราญ  ม. 23 - 24   รวม  188  คน
  ลากิจ    -  วิชาญ  20 - 24  /  ศิริภาณุ  22 - 23  
        ทรงศักดิ์  19 - 23  
  พักผ่อนประจำสัปดาห์   สันติ  /  สุนทรี  ปรีชาลักษณ์   /  กิตติพงศ์  ศ. (  นายอาวุธ  จันทร์พูล  )
          สรพ.กค.
  ลาป่วย    - พัฒนพงษ์   26 มิ.ย. -   /   มังกร  22 - 22 ก.ค. 2557