การรถไฟแห่งประเทศไทย
รายงานประกาศประจำวันแขวงสารวัตรรถจักรแก่งคอย
วันอังคารที่     25   พฤศจิกายน   พ.ศ.     2557
  ขบวน สถานี - สถานี ชื่อ พขร. ชื่อ ชค. หมายเหตุ
  ช่วยธุรการ 07.00 - 16.00 น. สุดมานะ  /  สำราญ  ม.  สายัณห์  /  สุริยัน    
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 00.00 - 08.00 น. วิทษณุ     
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 16.00 - 24.00 น. ( ช.อดุลย์ )    
  เลื่อนรถ 07.00 - 16.00 น. นิศิษฐ์ *อนุชา   
  สับเปลี่ยน 08.00 - 16.00 น. ครองชัย ประจบ  
1 ข.638 กค. - ฉท. - ฉบ. บดินทร์ วุฒิพงษ์  กค.ออก 09.09 น.
1 ข.635 ฉบ. - ฉท. - กค. ฉัตรชัย  ดม.  วิเทศ   
1 ดท.439  (  รับ ข.533 ) กค. - จต. สัมฤทธิ์ วิเชียร   
1 ข.533 จต. - วญ. สามารถ ศักดา จต.ออก 06.34 น.
1 ข.534 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. สุรศักดิ์  บ. มนตรี  ศ.  วญ.ออก 01.05 น.
1 ข.78/ดท.145  กค. - กท. - กค. อาทร  ชัยวัฒน์  ย. กค. ออก 02.22 น.
2 ดท.433 / ข.537 กค.- ลา. - วญ. ( งดเดิน )    
2 ข.540 / พ.ปล่า ( จาก ข.656 ) กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 02.21 น.
2 พ.เปล่า / ข.539 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ( งดเดิน )   ศช.ออก 12.12 น.
2 ข.643 กค.  - ภช. - ลบ. เฉลิมชัย  ถวิล  ชัย.  กค.ออก 03.15 น.
2 ข.644 ลบ. - ภช. - กค. สมพงษ์ อนุสรณ์   
2 ข.644  - กค. สุรินทร์ เจนจัด  
2 ข.233 กค. - รส. สมชาย  ว. ณรงค์ฤทธิ์ กค.ออก 14.05 น.
2 ข.234 รส. - กค. สมเจต *วรพันธ์  
3 พ.เปล่า / ข.535 กค. - ปป. - ลา. สมบัติ  พ. คำฝน กค.ออก 16.00 น.
3 ข.536 ลา. - ชต. สมชาย  ศ. ฉัตรชัย  ว.  
3 ข.536 / พ.เปล่า ชต. - ปป. - กค. กิตติพงศ์  ว.  วิชาญ   
           
3 ดท.439 ( รับ ข.75 ) กค. - วญ. มานิต  ม.  ไกรมาศ กค.ออก 11.45 น.
3 ข.75 วญ. - รด. สัจจา วสันต์  พ. วญ.ออก 14.48 น.
3 ดท.77/ข.76/ดท.70 รด. - นค. - วญ. -กค. โชตินัย กิตติพงศ์  ศ. นค.ออก 06.00 น.
4 พ.เปล่า / ข. 537 กค. - ปป. - ลา. ( งดเดิน )   กค.ออก 13.20 น.
4 ดท.433 / ข.539 กค. - จต. - ฉม. ( งดเดิน )   จต. ออก 23.57 น.
4 ข.539 / ข.540  ฉม. - วญ. - ลา. ( งดเดิน )   วญ. ออก 18.58 น. // ลา. ถึง 23.15 น.
4 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา - กค. ( งดเดิน )    
4 พ.เปล่า/ข.595/พ.เปล่า กค. - หล. - ปช. - หล. ( งดเดิน )   กค.ออก 17.52 น.
4 ดท.234 หล. - กค. ( งดเดิน )    
4 ข.433 กค. - วญ. ไชยยา พรชัย กค.ออก 05.28 น .
4 ข.440  วญ. - กค. สมหวัง *ฉัตรชัย  ปล.  วญ.ออก 05.52 น .
5 ข.570/569 กค. - ฉท. - คป. - ฉท. นิรัญ  ค. สยาม กค. ออก 12.02 น.
5 ข.569/พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. บุญชัย ศรัณยพงศ์  ฉท. ออก 17.15 น.
5 ดท.433 / ข.536 กค. - วญ. - ลา. ธีรพร  สุระสิทธิ์   วญ.ออก 17.40 น .
5 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. **อารมณ์  **คุณากร   
5 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 16.00 - 24.00 น. อภิสิทธิ์  สุข. ชาญชัย  
6 ข.564/565 กค. - คป. - ฉท. สุทัย   มานพ  ร. กค. ออก 04.57 น.
6 ข.565/พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. อรุณ วิทูร ฉท. ออก 10.24 น.
6 ข.652/พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. อาคม  อ. บรรเจิด กค.ออก 17.52 น. ( เวลาใหม่ )
6 ดีเปล่า / ข.651 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. นรินทร์ ทวีศักดิ์   ม.  
6 ข.437 กค. - ลา. สมโภชน์ ไพริน กค.ออก 17.00 น.
6 ข.438 ลา. - กค. *ณัฐวุฒิ *บัญชา  ลา.ออก 06.07 น.
7 ดท.233 / ข.595 กค. - หล. - ปช. ( งดเดิน )   หล.ออก 22.53 น.
7 ข.595 ปช. - รส. ( งดเดิน )    
7 ข.596 รส. - กค. ( งดเดิน )    
           
7 ข.532 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ถนอม เสถียร กค.ออก 00.05 น.
7 พ.เปล่า / ข.531 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. วิรัตน์  ก.  *ธวัชชัย  ด. ศช.ออก 09.55 น.   ( เวลาใหม่ )
8 ดท.433 / ข.535 กค. - ลา. - งว. ณัฐฑวุฒิ  วิสันต์ ลา.ออก 20.39 น .
8 ข.535 / ดท.70 งว. - วญ. - าจ. พงศกร จันทร์เทพ  
8 ดท.70 / ข.534 / ข.533 าจ. - กค. - ฉท. - กค. สุธีพัทธ์ *สุรพัฒน์ กค.ออก 07.30 น.
8 ข.533  - กค. วระชัย สุระชัย  ป.  
8 ข.431 กค. - รส. ยุทธนา ทวีชัย กค.ออก 05.00 น.
8 ข.432 รส. - กค. สงวน สุรศักดิ์  พ.  
9 ข.636 กค. - ฉท. - ฉบ. สมชาย  ก. ศิริชัย กค.ออก 02.23 น.
9 ข.633 ฉบ. - ฉท. - กค. วิศิษฐ์  ทนงศักดิ์  
9 ข.531 กค. - จต. ปราโมทย์   จารึก  กค.ออก 17.53 น.
9 ดท.440 / 532 จต. - ลา. - กค. สมภพ  ธนิต   
9 ข.145 กค. - รส. อนนท์ ชูวงษ์  กค.ออก 18.15 น.
10 ข.146 รส. - กค. เชิด คำหมื่น  
10 ข.645 กค. - ภช. - ลบ. โกศล  ศ.   ธนะรัชต์  กค. ออก ก21.23 น.
10 ข.646 ลบ. - ภช. ( งดเดิน )   ลบ. ออก 22.14 น.
11 ข.646 ภช  - กค. ( งดเดิน )    
10 ข.541 กค. - รส. มานพ  ส.  อภิชาต  กค.ออก 02.38 น.
10 ข.542 รส. - กค. ( งดเดิน )   รส.ออก 00.22 น.
10 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 00.00 - 08.00 น. วิทยา  สัญชัย  บ.   
11 ดท.433 / ข.531 กค. - จต. - วญ. ธนู ภาสุ จต.ออก 21.21 น.
11 ข.532 วญ. - ลา.  ศราวุธ  อ.  วัยวุธ  
11 ดท.438 / สำรอง 16.00 น.- 24.00 น. ลา. - กค. **ไชยพร **ประมุข  
11 ข.2243/502 กค. - ซม. - กค. วิวัฒน์ ทรงศักดิ์  กค.ออก 10.30 น.
           
           
11 ข.75  กค. -  รส. - วญ. ภานพ  สหรัฐ กค.ออก 10.30 น.
11 ข.434 วญ. - กค. อมร อภิสิทธิ์  สุ.  วญ.ออก 12.22 น.
12 ข.656/พ.เปล่า  ( จาก ข.656 ) กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 02.58 น.
12 พ.เปล่า/ข.655 ศช. - มุ. - ฉท. ณัฐพล  สุรชัย  จ.  
12 ข.655 ฉท. - กค. ( งดเดิน )   ลา. ออก 00.41 น.
12 ตกค้าง 00.00 น. - 08.00 น. กค. - ปช. - กค. กฤตศักย์ *บุญโฮม  
12 ข.439  กค. - วญ. อดิศักดิ์  ท.  สำราญ  จ.  กค.ออก 11.45 น.
12 ข.76 วญ. - รส. - กค. สนธยา      ปฏิยุทธ์ วญ.ออก 10.15 น.
12 ข.591/พ.เปล่า/ดท.146 กค. - หล. - ปช. - หล. - กค. นเรษ ชนะพล  กค.ออก 03.40 น.
13 ข.533 / ดท.434 กค. - จต. - ลา. สุดใจ  เกษม  อ.  กค.ออก 01.50 น
13 ข.534 ลา. - กค. ถาวร ชาญ  ค.  
           
  พหุ.541/พ.เปล่า กค. - ปช. - กค. เกรียงศักดิ์  ต. สัมพันธ์ กค.ออก 02.38 น.
  นำทาง ข.78/ดท.145 กค. - กท. - กค.  -  - กค. ออก 02.22 น.
  พ.เปล่า/ข.564 กค. - หล. - กค. สุคนธ์  *ปัญญา กค.ออก 02.00 น.// หล.ออก 04.17 น.
  ข.565/570 กค. - หล. - กค. อดูล สาโรจน์  หาก ข.570 บรรทุกช้า ไม่ต้องรับ ข.565
  พ.เปล่า./1092/พ.เปล่า ฉท. - สเ. - วแ. - กค. ถวัลย์  ชิน. วุฒิชัย  
  ตรวจประแจฯ  วญ. - แบ. วันชัย  จ.   -  
  ประชุมร่วมฯ  ชต. อดิศักดิ์  ส.  -  
  เวรปลุก / เลื่อนรถ  00.00 - 08.00 น. เกษม  พ.   -  
  เวรปลุก  16.00 - 24.00 น. สุภาชัย  -  
  เลื่อนรถ สรพ.กค. 16.00 - 24.00 น. เกษม  ส.  ไพฑูรย์   
  ช่วยงานฯ     ( 01 มี.ค.56 ) สรจ.รส. มงคล  ส.   -  
  ปฏิบัติหน้าที่ นตก. สรพ.กค.  - กรกฤช  
           
           
  สำรอง 00.00 - 08.00 น.   ปิยะพงศ์  /  สมยงค์  ชัยภูมิ  /  ศตวรรษ  /  นริศ บางครั้งการขอหยุดวันที่หกของ
          สัปดาห์นั้นไม่สามารถจัดให้
  สำรอง 08.00 - 16.00 น.   พงษ์ศักดิ์  /  สัญชัย  ส.  /  ทิพย์ สุพัฒน์  /  สุพราช หยุดได้เนื่องจากพนักงานตึงตัว
      สันติ  /  ฉัตรชัย  ป.  /  ปรีชา  ภ. ประภาพันธ์  พนักงานที่ทำขบวนรถข้ามศูนย์
          มาถึง กค. แล้ว ถ้าไม่แจ้ง ช.7
  สำรอง 16.00 - 24.00 น.   วัฒนา  /  เกษม  จ. ภาราดร  /  กรุณา ถือว่าปฏิบัติงานตามประกาศ
      **อารมณ์  /  **ไชยพร **คุณากร  /  **ประมุข ในวันรุ่งขึ้น
          พนักงานที่ทางการจัดให้ทำวันที่ 7
  พักผ่อนประจำสัปดาห์   อาคม  ว.  /  คำรณ  /  โกศล  ป. ภูวนัย   /   บัณฑิต   ถ้าไม่ขอหยุดกับ ม.ประกาศ หรือ
      ศุภร  /  ธนสาร  /  สายเพ็ชร สมเกียรติ  /  ปรีชาลักษณ์  /  นรธิป  ช.7 ถือว่าทำงานตามประกาศ
      ชาญ  ส.  /  เดช   /  ยาซีน    
      สาคร  /  สนั่น   พขร. 107 คน
          ชค.    87   คน
  พักผ่อนประจำปี   ศักดิ์ชัย  25 - 26  /  เอกพล  25 ทศพล  ป. 21 - 25 รวม  194  คน
      วิสงค์  25 - 26  /   สรายุช  25  จักรกริช  25 - 30  
      มนตรี  คำ. 24 - 27  /  ปรีชา  ค.  24 - 25 พัฒนพงษ์  25 - 28  
      ชัยวัฒน์   25     ( นายธีรยุทธ  ขุนขำ )
          ช.สรพ.กค.
          24 พ.ย. 2557
  ลากิจ    ธวัชชัย   24 - 25   /  สุนทรี  25 มังกร  25 -  /   พิชิต  25 - 27  
        มนัสชัย   25 - 27