การรถไฟแห่งประเทศไทย
รายงานประกาศประจำวันแขวงสารวัตรรถจักรแก่งคอย
วันพุธที่   28  มกราคม   พ.ศ.     2558
  ขบวน สถานี - สถานี ชื่อ พขร. ชื่อ ชค. หมายเหตุ
  ช่วยธุรการ 07.00 - 16.00 น. สุดมานะ  /  สำราญ  ม. สายัณห์  /  สุริยัน  /  พัฒนพงษ์  
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 00.00 - 08.00 น. ( ช.อดุลย์ )    
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 16.00 - 24.00 น. ปรีชา ค.    
  เลื่อนรถ 07.00 - 16.00 น. ธีรพร *สัญชัย  บ.  
  สับเปลี่ยน 08.00 - 16.00 น. ครองชัย  ศักดิ์ชัย    
1 ดท.142/283/รถยนต์ กค. - กท. - ศช. - ฉบ. โกศล  ป. บัญชา   
1 ข.637 ฉบ. - ฉท. - กค. ( งดเดิน )    
1 ดท.439  (  รับ ข.533 ) กค. - จต. ณัฐพล วิทูร  
1 ข.533 จต. - วญ. อาคม  อ.  ชูวงษ์ จต.ออก 06.34 น.
1 ข.534 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. นรินทร์ มานพ  ร. วญ.ออก 01.05 น.
1 ข.78 / ดท.145  กค. - กท. - กค. ณัฐวุฒิ มนตรี   ศ. กค. ออก 02.22 น.( เมื่อถึง  กท.แล้วให้เปลี่ยนห้องขับและติดต่อเลื่อนรถช่อง5 )
2 ข.540 / พ.ปล่า  กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 02.21 น.
2 พ.เปล่า / ข.539 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ( งดเดิน )   ศช.ออก 12.12 น.
2 ข.643 กค.  - ภช. - ลบ. เฉลิมชัย ถวิล  ชัย. กค.ออก 03.15 น.
2 ข.644 ลบ. - ภช. - กค. วันชัย  จ. สุพราช  
2 ข.644  - กค. สมโภชน์ วุฒิชัย  
2 ข.233 กค. - รส. มานิต  ม. บัณฑิต กค.ออก 14.05 น.
2 ข.234 รส. - กค. ยุทธนา ณัฐฑวุฒิ  
2 พ.เปล่า / ข.535 กค. - ปป. - ลา. เกษม  พ.  บุญโฮม กค.ออก 16.00 น.
3 ข.536 ลา. - ชต. ( งดเดิน )    
3 ข.536 / พ.เปล่า ชต. - ปป. - กค. ศักดา  จันทร์เทพ  
           
3 ดท.439 ( รับ ข.75 ) กค. - วญ. สมบัติ  พ. ทศพล  ป. กค.ออก 11.45 น.
3 ข.75 วญ. - รด. สุรศักดิ์  บ.  สุระชัย  ป. วญ.ออก 14.48 น.
3 ดท.77 / ข.76 / ดท.70 รด. - นค. - วญ. -กค. ธวัชชัย ทวีชัย นค.ออก 06.00 น.
3 ข.538 / พ.เปล่า ลา. - ปป. - กค. ( งดเดิน )   ลา. ออก 18.28 น.
4 ดท.433 / ข.539 กค. - จต. - ฉม. ( งดเดิน )   จต. ออก 23.57 น.
4 ข.539 / ข.540  ฉม. - วญ. - ลา. ( งดเดิน )   วญ. ออก 18.58 น. // ลา. ถึง 23.15 น.
4 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา - กค. ( งดเดิน )    
4 พ.เปล่า / ข.595 / พ.เปล่า กค. - หล. - ปช. - หล. อดิศักดิ์  ส. ทนงศักดิ์ กค.ออก 17.52 น.
4 ดท.234 หล. - กค. ( งดเดิน )    
4 ข.433 กค. - วญ. ไชยยา  สยาม  กค.ออก 05.28 น .
4 ข.440  วญ. - กค. อารมณ์  อนุชา  วญ.ออก 05.52 น .
4 ข.570 / ข.569 กค. - คป. - ฉท. ธนสาร ทวีศักดิ์  ม. กค. ออก 12.02 น.
5 ข.569 / พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. สมชาย  ศ. ธนะรัชต์   ฉท. ออก 17.15 น.
5 ดท.433 / ข.536 กค. - วญ. - ลา. ( งดเดิน )   วญ.ออก 17.40 น .
5 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. **พงศกร **ภานพ  
5 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 16.00 - 24.00 น. มานพ  ส. อภิชาต  
5 ข.564 / 565 กค. - คป. - ฉท. อภิสิทธิ์  สุข.   สุรชัย  จ.  กค. ออก 04.57 น.
6 ข.565 / พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. ธนู ภาสุ ฉท. ออก 10.24 น.
6 ข.652 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ศราวุธ  อ. ธวัชชัย  ด.   กค.ออก 17.52 น. ( เวลาใหม่ )
6 ดีเปล่า / ข.651 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. สุทัย ชัยภูมิ   
6 ข.437 กค. - ลา. วิวัฒน์ สุพัฒน์  กค.ออก 17.00 น.
6 ข.438 ลา. - กค. ชัยวัฒน์  สหรัฐ ลา.ออก 06.07 น.
6 ดท.233 / ข.595 กค. - หล. - ปช. ชาญ  ส. คุณากร หล.ออก 22.53 น.
7 ข.595 ปช. - รส. ( งดเดิน )    
7 ข.596 รส. - กค. ( งดเดิน )    
           
7 ข.532 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. บดินทร์ นริศ กค.ออก 00.05 น.
7 พ.เปล่า / ข.531 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. สามารถ ชาญ  ค.  ศช.ออก 09.55 น.   ( เวลาใหม่ )
7 ดท.433 / ข.535 กค. - ลา. - งว. นเรษ ปัญญา   ลา.ออก 20.39 น .
8 ข.535 / ดท.70 งว. - วญ. - าจ. ( งดเดิน )    
8 ดท.70 / ข.534 / ข.533  าจ. - กค. - ฉท. - กค. เอกลักษณ์ คำฝน  กค.ออก 07.30 น.
8 ข.533  - กค. ถาวร  สุระสิทธิ์   
8 ข.431 กค. - รส. สมยงค์ พิชิต กค.ออก 05.00 น.
8 ข.432 รส. - กค. สงวน ชาญชัย   
8 ข.636 กค. - ฉท. - ฉบ. ยาซีน ภูวนัย กค.ออก 02.23 น.
9 ข.635 ฉบ. - ฉท. - กค. ปิยะพงศ์ ชัยวัฒน์  ย.  
9 ข.531 กค. - จต. ปรีชา  ภ.  เสถียร กค.ออก 17.53 น.
9 ดท.440 / 532 จต. - ลา. - กค. พิศิษฐ์    วสันต์ พ.   
9 ข.145 กค. - รส. พงษ์ศักดิ์ **สุรศักดิ์  พ.  กค.ออก 18.15 น.
9 ข.146 รส. - กค. สมภพ ศรัณยพงศ์  
10 ข.645 กค. - ภช. - ลบ. ( งดเดิน )   กค. ออก 11.00 น.
10 ข.646 ลบ. - ภช. ( งดเดิน )   ลบ. ออก 22.14 น.
10 ข.646 ภช  - กค. ( งดเดิน )    
11 ข.541 กค. - รส. ( งดเดิน )   กค.ออก 02.38 น.
10 ข.542 รส. - กค. ปราโมทย์ *ปฎิยุทธ์ รส.ออก 00.22 น.
10 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 00.00 - 08.00 น. เกษม  ส. เกษม  อ.   
10 ดท.433 / ข.531 กค. - จต. - วญ. สนั่น ฉัตรชัย  ปล.  จต.ออก 21.21 น.
11 ข.532 วญ. - ลา. เกษม  จ.  ชนะพล  
11 ดท.438 / สำรอง 16.00 น.- 24.00 น. ลา. - กค. **สมเจต **สุรศักดิ์  พ.   
11 ข.2243 / 502 กค. - ซม. - กค. สุดใจ จารึก  กค.ออก 10.30 น.
           
           
11 ข.75  กค. - วญ. สมพงษ์ อนุสรณ์ กค.ออก 10.30 น.
11 ข.434 วญ. - กค. สุรินทร์ ธนิต วญ.ออก 12.22 น.
11 ข.656/พ.เปล่า ( จาก ข.540 ) กค. - มุ. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 00.58 น.
12 พ.เปล่า / ข.655 ศช. - มุ. - ฉท. ( งดเดิน )    
12 ข.655 ฉท. - กค. *วิรัตน์  ก. ศิริชัย ลา. ออก 00.41 น.
12 ตกค้าง 00.00 น. - 08.00 น. กค. - ปช. - กค. กิตติพงศ์  ว.  วิชาญ  
12 ข.439  กค. - วญ. สัมฤทธิ์  ไกรมาศ  กค.ออก 11.45 น.
12 ข.76 วญ. - กค. สัจจา มังกร วญ.ออก 10.15 น.
12 ข.591 / พ.เปล่า  /ดท.146 กค. - หล. - ปช. - หล. - กค. คำรณ สุรพัฒน์ กค.ออก 03.40 น.
12 ข.533 / ดท.434 กค. - จต. - ลา. วิสงค์ ศตวรรษ กค.ออก 01.50 น
13 ข.534 ลา. - กค. มนตรี  คำ.   ไพริน  
           
  พ.เปล่า / ข.1091 / พเปล่า กค. - วแ. - สเ. - ฉท. ฉัตรชัย  ดม. วิเทศ กค. ออก 12.50 น.  
  พ.เปล่า / ข.1092 / พเปล่า ฉท. - สเ. - วแ . - กค. ศุภร วิสันต์ ฉท. ออก 07.15 น.
  พ.เปล่า / ข.564 กค. - หล. - กค. กฤตศักย์  *ไพฑูรย์ กค.ออก 02.00 น.// หล.ออก 04.17 น.
  ข.565/570 กค. - หล. - กค. สุคนธ์  ทรงศักดิ์ หาก ข.570 บรรทุกช้า ไม่ต้องรับ ข.565
  ข.2801/ดท.432 กค. - ซม. - กค. วัฒนา *ณรงค์ฤทธิ์ กค. ออก 02.35 น.
  ดท.431/ข.2802 กค. - ซม. - กค. สุธีพัทธ์  วัยวุธ ซม. ออก 12.00 น.
  เวรปลุก / เลื่อนรถ  00.00 - 08.00 น. สุภาชัย  -  
  เวรปลุก  16.00 - 24.00 น. สนธยา  -  
  เลื่อนรถ สรพ.กค. 16.00 - 24.00 น. เจนจัด นรธิป  
  ช่วยงานฯ     ( 01 มี.ค.56 ) สรจ.รส. มงคล  ส.   -  
  ปฏิบัติหน้าที่ นตก. สรพ.กค.  - กรกฤช  
  เก็บตัวนักกีฬาฯ บซ. สายเพ็ชร  19 - อภิสิทธิ์  สุ.  12 -   /   ประจบ 12 -   
           
           
           
  สำรอง 00.00 - 08.00 น.   อาคม  ว.  /  อนนท์  /  อรุณ สมเกียรติ  /  *สัมพันธ์  /  *ภาราดร บางครั้งการขอหยุดวันที่หกของ
          สัปดาห์นั้นไม่สามารถจัดให้
  สำรอง 08.00 - 16.00 น.   ฉัตรชัย  ป.  /  ทิพย์  /   เอกพล ฉัตรชัย  ว.  /  กรุณา  /  จักรกริช หยุดได้เนื่องจากพนักงานตึงตัว
      ถนอม  /  นิรัญ  ค.  วิเชียร  /  วุฒิพงษ์ พนักงานที่ทำขบวนรถข้ามศูนย์
          มาถึง กค. แล้ว ถ้าไม่แจ้ง ช.7
  สำรอง 16.00 - 24.00 น.   วิทยา  /  สาคร  /  ถวัลย์  ชิน. สำราญ  จ. /  วรพันธ์  /  ประภาพันธ์ ถือว่าปฏิบัติงานตามประกาศ
      **พงศกร  /  **สมเจต **ภานพ ในวันรุ่งขึ้น
          พนักงานที่ทางการจัดให้ทำวันที่ 7
  พักผ่อนประจำสัปดาห์   สุนทรี  /  สมหวัง  /  โชตินัย  /  สันติ กิตติพงศ์  ศ. / ปรีชาลักษณ์ /  คำหมื่น  ถ้าไม่ขอหยุดกับ ม.ประกาศ หรือ
      สมชาย  ก. /  เกรียงศักดิ์  ต.  /  เชิด   สาโรจน์   /  พรชัย  ช.7 ถือว่าทำงานตามประกาศ
      อมร   /  อดิศักดิ์  ท. /  อดูล    
      สัญชัย  ส.   พขร. 106 คน
          ชค.    85   คน
  พักผ่อนประจำปี   เดช  23 - 29  /  บุญชัย  23 - 28 บรรเจิด  25 - 28 รวม  191  คน
      สรายุช 24 - 28  /  นิศิษฐ์  27 - 28    
      ไชยพร  25 - 28  /  วิทษณุ  27 - 31    
          ( นายธีรยุทธ  ขุนขำ )
  ลาป่วย   โกศล  ศ.  27 -   - ช.สรพ.กค.
          27 ม.ค. 2558