การรถไฟแห่งประเทศไทย
รายงานประกาศประจำวันแขวงสารวัตรรถจักรแก่งคอย
วันอาทิตย์ ที่   26  เมษายน  พ.ศ.  2558
  ขบวน สถานี - สถานี ชื่อ พขร. ชื่อ ชค. หมายเหตุ
  ช่วยธุรการ 07.00 - 16.00 น. สำราญ  ม. สายัณห์  /   วุฒิชัย  
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 00.00 - 08.00 น. ( ช.ธิติสรรค์ )    
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 16.00 - 24.00 น. ปรีชา ค.    
  เลื่อนรถ 07.00 - 16.00 น. นิศิษฐ์ สุนทรี    
  สับเปลี่ยน 08.00 - 16.00 น. ครองชัย ศักดิ์ชัย  
1 ดท.142 / 285 / รถยนต์ กค. - กท. - ฉท. - ฉบ. พงศกร   สุพราช  กค.ออก 09.09 น.
1 ดท.รถยนต์ / 286 / 67 ฉบ. - ฉท. - กท. - กค. สุธีพัทธ์  มังกร  
1 ดท.439  (  รับ ข.533 ) กค. - จต. ฉัตรชัย  ป. กรุณา   
1 ข.533 จต. - วญ. เกษม  พ.  ภาราดร จต.ออก 06.34 น.
1 ข.534 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. **สมชาย  ก. บุญโฮม วญ.ออก 01.05 น.
1 ข.78 / ดท.145  กค. - กท. - กค.  โกศล  ป.  วิทษณุ กค. ออก 02.22 น.( เมื่อถึง  กท.แล้วให้เปลี่ยนห้องขับและติดต่อเลื่อนรถช่อง5 )
2 ข.540 / พ.ปล่า ( จาก ข.656 ) กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 02.21 น.
2 พ.เปล่า / ข.539 ศช. - มุ. - กค. ( งดเดิน )   ศช.ออก 12.12 น.
2 ข.643 กค.  - ภช. - ลบ. เฉลิมชัย บัญชา กค.ออก 03.15 น.
2 ข.644 ลบ. - ภช. - กค. ถาวร ภาสุ  
2 ข.644  - กค. ธนู **วิชาญ  
2 ข.233 กค. - รส. สาคร   *จันทร์เทพ กค.ออก 14.05 น.
2 ข.234 รส. - กค. การุณ  ชัยวัฒน์  ย.  
3 พ.เปล่า / ข.535 กค. - ปป. - ลา. *ธวัชชัย จารึก กค.ออก 16.00 น.
3 ข.536 ลา. - ชต. มานพ  ส. จักรกริช  
3 ข.536 / พ.เปล่า ชต. - ปป. - กค. ( งดเดิน )    
           
3 ดท.439 ( รับ ข.75 ) กค. - วญ. เชิด   ไพฑูรย์ กค.ออก 11.45 น.
3 ข.75 วญ. - รด. ธนสาร ทศพล  ป. วญ.ออก 14.48 น.
3 ดท.77 / ข.76 / ดท.70 รด. - นค. - วญ. -กค. **สนั่น อารมณ์   นค.ออก 06.00 น.
4 พ.เปล่า / ข.537 กค. - ปป. - ลา. ( งดเดิน )   กค.ออก 13.20 น.
4 ดท.433 / ข.539 กค. - จต. - ฉม. ( งดเดิน )   จต. ออก 23.57 น.
4 ข.539 / ข.540  ฉม. - วญ. - ลา. บุญชัย  อภิชาต  วญ. ออก 18.58 น. // ลา. ถึง 23.15 น.
4 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา - กค. ( งดเดิน )    
4 พ.เปล่า / ข.595 / พ.เปล่า กค. - หล. - ปช. - หล. ( งดเดิน )   กค.ออก 17.52 น.
4 ดท.234 หล. - กค. วิทยา วัฒนา   
4 ข.433 กค. - วญ. นเรษ คำฝน กค.ออก 05.28 น .
4 ข.440  วญ. - กค. เอกลักษณ์ สุระสิทธิ์   วญ.ออก 05.52 น .
5 ข.570 / 569 กค. - คป. - ฉท.  ไชยพร  สหรัฐ  กค. ออก 12.02 น.
5 ข.569 / พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. เอกพล  ทวีศักดิ์  ม. ฉท. ออก 17.15 น.
5 ดท.433 / ข.536 กค. - วญ. - ลา. สุรินทร์ อภิสิทธิ์  สุ. วญ.ออก 17.40 น .
5 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. ( งดเดิน )    
5 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 16.00 - 24.00 น. เกษม  จ. *สุริยัน  
6 ข.564 / 565 กค. - คป. - ฉท. ถวัลย์  ชิน นริศ กค. ออก 04.57 น.
6 ข.565 / พ.เปล่า ฉท. - กค. สามารถ อนุสรณ์ ฉท. ออก 10.24 น.
6 ข.652 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. อนนท์  สำราญ  จ.  กค.ออก 17.52 น. ( เวลาใหม่ )
6 ดีเปล่า / ข.651 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. สนธยา  คำหมื่น     
6 ข.437 กค. - ลา. *มนตรี  คำ. ปัญญา กค.ออก 17.00 น.
6 ข.438 ลา. - กค. **อาคม  ว. **สยาม ลา.ออก 06.07 น.
7 ดท.233 / ข.595 กค. - หล. - ปช. ( งดเดิน )   หล.ออก 22.53 น.
7 ข.595 ปช. - รส. สมยงค์  ธนะรัชต์   
7 ข.596 รส. - กค. ( งดเดิน )    
           
7 ข.532 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. อดิศักดิ์  ท. มานพ  กค.ออก 00.05 น.
7 พ.เปล่า / ข.531 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ยาซีน ภูวนัย  ศช.ออก 09.55 น.   ( เวลาใหม่ )
8 ดท.433 / ข.535 กค. - ลา. - งว. ปราโมทย์   วสันต์  พ. ลา.ออก 20.39 น .
8 ข.535 / ดท.70 งว. - วญ. - าจ. ยุทธนา สันติ   
8 ดท.70 / ข.534 / ข.533 าจ. - กค. - ฉท. - กค. **สมภพ สุรพัฒน์  กค.ออก 07.30 น.
8 ข.533  - กค. สัญชัย  ส. สัญชัย  บ.  
8 ข.431 กค. - รส. ณัฐวุฒิ   สมเกียรติ กค.ออก 05.00 น.
8 ข.432 รส. - กค. เดช วุฒิพงษ์  
9 ข.636 กค. - ฉท. - ฉบ. ถนอม  วิเชียร  กค.ออก 02.23 น.
9 ข.635 ฉบ. - ฉท. - กค. ศักดา ฉัตรชัย  ว.  
9 ข.531 กค. - จต. สุรศักดิ์  บ. มนตรี  ศ.  กค.ออก 17.53 น.
9 ดท.440 / 532 จต. - ลา. - กค. โกศล  ศ.  **พรชัย   
9 ข.145 กค. - รส. คำรณ ฉัตรชัย  ปล. กค.ออก 18.15 น.
9 ข.146 รส. - กค. *วันชัย  จ. ศิริชัย  
10 สำรองรอทำ ข.646 ลบ. สมโภชน์ เจนจัด กค. ออก 21.23 น.
10 ข.646 ลบ. - ภช. ( งดเดิน )   ลบ. ออก 22.14 น.
10 ข.646 ภช  - กค. ( งดเดิน )    
10 ข.541 กค. - รส. ( งดเดิน )   กค.ออก 02.38 น.
10 ข.542 รส. - กค. ( งดเดิน )   รส.ออก 00.22 น.
10 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 00.00 - 08.00 น. ภานพ   **ชาญชัย   
11 ดท.433 / ข.531 กค. - จต. - วญ. กิตติพงศ์  ว. **วิชาญ จต.ออก 21.21 น.
11 ข.532 วญ. - ลา. สัมฤทธิ์ ไกรมาศ     
11 ดท.438 / สำรอง 16.00 น.- 24.00 น. ลา. - กค. **สัจจา  **นรธิป  
11 ข.2243 / 502 กค. - ซม. - กค. ( งดเดิน )   กค.ออก 10.30 น.
           
           
11 ข.75  กค. -  วญ. ไชยยา ธนิต  กค.ออก 10.30 น.
12 ข.434 วญ. - กค. สายเพ็ชร สุระชัย  ป. วญ.ออก 12.22 น.
12 ดท.ข.440 จต. - ลา อรุณ เกษม  อ.  
12 พ.เปล่า / ข.655 ศช. - มุ. - ฉท. ( งดเดิน )    
12 ข.655 ฉท. - กค. ( งดเดิน )    
12 ตกค้าง 00.00 น. - 08.00 น. กค. - ปช. - กค. *สมชาย  ศ. *กฤตศักย์  
12 ข.439  กค. - วญ. เกรียงศักดิ์  ต. สัมพันธ์ กค.ออก 11.45 น.
13 ข.76 วญ. - กค. สุทัย ชนะพล วญ.ออก 10.15 น.
13 ข.591 / พ.เปล่า  /ดท.146 กค. - หล. - ปช. - หล. - กค. *อดิศักดิ์  ส. ปฏิยุทธ์  กค.ออก 03.40 น.
13 ข.533 / ดท.434 กค. - จต. - ลา. อภิสิทธิ์  สุข. สุรชัย  จ.  กค.ออก 01.50 น
13 ข.534 ลา. - กค.  **นรินทร์ ชัยภูมิ ลา.ออก 05.08 น.
           
  สำรองรอทำ ข.642 ลบ. ปรีชา  ภ. ถวิล  ชัย.  
  พ.เปล่า / ข.564 กค. - หล. - กค. อดูล   **วัยวุธ  กค.ออก 02.00 น.// หล.ออก 04.17 น.
  ข.565 / 570 กค. - หล. - กค. สุคนธ์ *ไพริน  หาก ข.570 บรรทุกช้าไม่ต้องรับ ข.565
  ข.555 กค. -  ะน. *สมเจต   *สุรศักดิ์  พ. กค. ออก 22.57 น.
  ข.555 / ดท.434 ะน. - จต. - ลา. ( งดเดิน )   ะน. ออก 00.41 น.
  ข.556 ลา. - กค. ศุภร  สาโรจน์  ลา. ออก  04.25 น.
  ดท.439 ( รับ ข.555 ) กค. - จต. **อาคม  ว. **สยาม  
  ข.555 จต. - วญ. ( งดเดิน )   จต. ออก 04.08 น.
  ข.556 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. *นิรัญ  ค.   บัณฑิต วญ. ออก 00.49 น.
  ข.556 / 555 กค. - ฉท. - กค. *ศราวุธ  อ. *ชาญ  ค.  กค. ออก 07.25 น. // ฉท. ออก 19.56 น.
  ดท.234 / 277 / รถยนต์ ( อบรม CSR ) กค. - กท. - ฉท. - ฉบ สมภพ / **สัจจา  / สุดใจ / มานิต  ม. **พรชัย  / ** ทวีชัย  /  ทรงศักดิ์    
      พิศิษฐ์   /  ชัยวัฒน์  /  นรินทร์  **วัยวุธ  /  **ชาญชัย   
      **สมชาย  ศ.  /  สมชาย  ก. /  **สนั่น     
           
  เวรปลุก / เลื่อนรถ  00.00 - 08.00 น. วิสงค์     
  เวรปลุก  16.00 - 24.00 น. *เกษม     
  เลื่อนรถ สรพ.กค. 16.00 - 24.00 น. โชตินัย   สมหวัง  
           
  แข่งกีฬาฯ    - ประจบ บางครั้งการขอหยุดวันที่หกของ
  ช่วยงานฯ     ( 01 มี.ค.56 ) สรจ.รส. มงคล  ส.   - สัปดาห์นั้นไม่สามารถจัดให้
  ปฏิบัติหน้าที่ นตก. สรพ.กค.  - กรกฤช หยุดได้เนื่องจากพนักงานตึงตัว
          พนักงานที่ทำขบวนรถข้ามศูนย์
  สำรอง 00.00 - 08.00 น.   อาคม  อ.  /  วิรัตน์  ก. / **สมชาย  ศ. บรรเจิด  /  วรพันธ์  /  *ศรัณยพงศ์   มาถึง กค. แล้ว ถ้าไม่แจ้ง ช.7
          ถือว่าปฏิบัติงานตามประกาศ
  สำรอง 08.00 - 16.00 น.   สงวน  /  *ฉัตรชัย  ดม.  /  บดินทร์   สุพัฒน์    /   *ทนงศักดิ์  /    ศตวรรษ   ในวันรุ่งขึ้น
      สรายุช *วิทูร  พนักงานที่ทางการจัดให้ทำวันที่ 7
          ถ้าไม่ขอหยุดกับ ม.ประกาศ หรือ
  สำรอง 16.00 - 24.00 น.   *พงษ์ศักดิ์  /  ชาญ  ส.  /   สมบัติ  พ. ธวัชชัย  ด.  /    ชูวงษ์  /  **นรธิป   ช.7 ถือว่าทำงานตามประกาศ
        คุณากร   
          พขร. 106 คน
  พักผ่อนประจำสัปดาห์   ณัฐพล   /    ทิพย์   /   สุดมานะ  พัฒนพงษ์  /  วิเทศ  /  อนุชา   ชค.    85   คน
      สุภาชัย   /  ณัฐฑวุฒิ    รวม  191  คน
  พักผ่อนประจำปี   ธีรพร   25 - 27   /  วิวัฒน์   25 - 26 ประภาพันธ์  25 - 26  /  พิชิต  24 - 26  
      อมร 23 - 27  /   สมพงษ์   25 - 29 ณรงค์ฤทธิ์   25 - 26  /  เสถียร  20 - 26  
      พิศิษฐ์  19 - 26 /  ปิยะพงศ์ 24 - 26  วิสันต์  26 - 1 ( นายธีรยุทธ  ขุนขำ )
          ช.สรพ.กค.
  ลาป่วย    - กิตติพงศ์  ศ. 26 - 27 /  ปรีชาลักษณ์ 26 - 27 25 เม.ย. 2558