การรถไฟแห่งประเทศไทย
รายงานประกาศประจำวันแขวงสารวัตรรถจักรแก่งคอย
วันอังคารที่     29   กรกฎาคม   พ.ศ.     2557
  ขบวน สถานี - สถานี ชื่อ พขร. ชื่อ ชค. หมายเหตุ
  ช่วยธุรการ 07.00 - 16.00 น. สุดมานะ  /  สำราญ  ม. สายัณห์  /  สุริยัน   
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 00.00 - 08.00 น. ( ช.ธิติสรรค์ )    
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 16.00 - 24.00 น. วิทษณุ     
  เลื่อนรถ 07.00 - 16.00 น. นิศิษฐ์ สัญชัย  บ.  
  สับเปลี่ยน 08.00 - 16.00 น. ครองชัย ศักดิ์ชัย  
1 ข.638 กค. - ฉท. - ฉบ. อภิสิทธิ์   สุข. วิสันต์   
1 ข.635 ฉบ. - ฉท. - กค. มนตรี  คำ. ทนงศักดิ์  
1 ดท.439  (  รับ ข.533 ) กค. - จต. วิทยา  สมภพ  
1 ข.533 จต. - วญ. อรุณ เกษม  อ. จต.ออก 06.34 น.
1 ข.534 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. ไชยยา ประจบ วญ.ออก 01.05 น.
1 ตกค้าง ปช. 00.00 - 08.00 น. สมหวัง  พรชัย  
2 ดท.433 / ข.537 กค.- ลา. - วญ. ( งดเดิน )    
2 ข.540 / พ.ปล่า ( จาก ข.656 ) กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 02.21 น.
2 เปล่า / ข.539 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ( งดเดิน )   ศช.ออก 12.12 น.
2 ข.643 กค.  - ภช. - ลบ. ปรีชา  ภ. เสรี กค.ออก 03.15 น.
2 ข.644 ลบ. - ภช. - กค. กฤตศักย์ ธีรพร  
2 ข.644  - กค. สมโภชน์ ชัยภูมิ  
2 ข.233 กค. - รส. ศักดา สุรศักดิ์  พ. กค.ออก 14.05 น.
2 ข.234 รส. - กค. อารมณ์ *สาคร  
3 พ.เปล่า / ข.535 กค. - ปป. - ลา. ภานพ มานพ  ร. กค.ออก 16.00 น.
3 ข.536 ลา. - ชต. ( งดเดิน )    
3 ข.536 / พ.เปล่า ชต. - ปป. - กค. อาคม  อ. บรรเจิด  
           
3 ดท.439 ( รับ ข.75 ) กค. - วญ. นรินทร์ สุระชัย  ป. กค.ออก 11.45 น.
3 ข.75 วญ. - รด. สายเพ็ชร ชูวงษ์ วญ.ออก 14.48 น.
3 ดท.77/ข.76/ดท.70 รด. - นค. - วญ. -กค. สันติ กิตติพงศ์  ศ. นค.ออก 06.00 น.
4 พ.เปล่า / ข. 537 กค. - ปป. - ลา. ( งดเดิน )   กค.ออก 13.20 น.
4 ข.538 / พ.เปล่า ลา. - ปป. - กค. ( งดเดิน )   ลา.ออก 18.28 น.
4 ดท.433 / ข.539 กค. - จต. - ฉม. ( งดเดิน )   จต. ออก 23.57 น.
4 ข.539 / ข.540  ฉม. - วญ. - ลา. ทิพย์ ไพฑูรย์ วญ. ออก 18.58 น. // ลา ถึง 23.15 น.
4 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา - กค. ( งดเดิน )    
4 พ.เปล่า/ข.595/พ.เปล่า กค. - หล. - ปช. - หล. โกศล  ศ.  สุพราช กค.ออก 17.52 น.
4 ดท.234 หล. - กค. ( งดเดิน )    
4 ข.433 กค. - วญ. ฉัตรชัย  ป. กรุณา กค.ออก 05.28 น .
4 ข.440  วญ. - กค. อาทร ภาราดร วญ.ออก 05.52 น .
5 พ.เปล่า / ข.641 กค. - ปป. - ภช. - ลบ. ( งดเดิน )   กค.ออก 01.49 น.
5 สำรองรอทำ ข.642 ลบ. ( งดเดิน )    
5 ข.642 ลบ. - ภช. - กค. ถาวร  เอกพล  
5 ดท.433 / ข.536 กค. - วญ. - ลา. ( งดเดิน )   วญ.ออก 17.40 น .
5 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. **นิรัญ  ค. **ทศพล  ป.   
5 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 16.00 - 24.00 น. วิรัตน์ ก. ศรัณยพงศ์  
6 ข.564/565  กค. - คป. - ฉท. วิสงค์ ธนะรัชต์ กค. ออก 04.57 น.
6 ข.565/พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. สมยงค์ ศิริชัย ฉท. ออก 10.24 น.
6 ข.652/พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. มานพ  ส. จารึก กค.ออก 17.52 น. ( เวลาใหม่ )
6 ดีเปล่า / ข.651 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ถวัลย์  ชิน. ชนะพล   
6 ข.437 กค. - ลา. บดินทร์ สัมพันธ์ กค.ออก 17.00 น.
6 ข.438 ลา. - กค. เชิด คำหมื่น ลา.ออก 06.07 น.
           
           
7 ดท.233/ข.595 กค. - หล. - ปช. พงศกร ณัฐฑวุฒิ หล.ออก 22.53 น.
7 ข.595 ปช. - รส. ( งดเดิน )    
7 ข.596 รส. - กค. ( งดเดิน )    
7 ข.532  / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ปิยะพงศ์ อภิชาติ  กค.ออก 00.05 น.
7 พ.เปล่า / ข.531 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. พงษ์ศักดิ์ สุพัฒน์ ศช.ออก 09.55 น. ( เวลาใหม่ )
8 ดท.433 / ข.535 กค. - ลา. - งว. ธนู ไพริน ลา.ออก 20.39 น .
8 ข.535 / ดท.70 งว. - วญ. - าจ. ( งดเดิน )    
8 ดท.70 / ข.534 / ข.533 าจ. - กค. - ฉท. - กค. ไชยพร ประมุข กค.ออก 07.30 น.
8 ข.533  - กค. วัฒนา ทรงศักดิ์  
8 ข.431 กค. - รส. สมเจต สหรัฐ กค.ออก 05.00 น.
8 ข.432 รส. - กค. สงวน ชาญชัย  
9 ข.636 กค. - ฉท. - ฉบ สุทัย สุรชัย  จ. กค.ออก 02.23 น.
9 ข.633 ฉบ. - ฉท. - กค. ณัฐพล ชาญ  ค.  
9 ข.531 กค. - จต. สัมฤทธิ์ นริศ กค.ออก 17.53 น.
9 ดท.440 / 532 จต. - ลา. - กค. สามารถ จักรกริช  
9 ข.145 กค. - รส. อนนท์ สำราญ จ. กค.ออก 18.15 น.
10 ข.146 รส. - กค. สนธยา อภิสิทธิ์  สุ  
10 ข.645    (  ไทยเบฟฯ   ) กค . - ภช. - ลบ. ( งดเดิน )   กค.ออก 21.23 น.
10 ดท.342/303/646 กค.- ภช. - ลบ. - ภช. กิตติพงศ์  ว. วิชาญ  
10 ข.646 ภช. - กค. ( งดเดิน )    
10 ข.541 กค. - รส. ( งดเดิน )   กค.ออก 02.38 น.
10 ข.542 รส. - กค. ( งดเดิน )   รส.ออก 00.22 น.
10 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 00.00 - 08.00 น. อดิศักดิ์  ท.  ปัญญา  
11 ดท.433/531 กค. - จต. - วญ. ปราโมทย์ มังกร จต.ออก 21.21 น.
11 ข.532 วญ. - ลา. อดิศักดิ์  ส. เสถียร  
           
           
11 ดท.438 / สำรอง 16.00 น.- 24.00 น. ลา. - กค. **วิศิษฐ์ **วสันต์  พ.  
11 ข.2243/502 กค. - ซม. - กค.  -   -  กค.ออก 10.30 น.
11 ข.75  กค. -  รส. - วญ. สมบัติ  พ. ปฏิยุทธ์  กค.ออก 10.30 น.
12 ข.434 วญ. - กค. สัญชัย  ส. วระชัย วญ.ออก 12.22 น.
12 ข.539 กค. - จต. ( งดเดิน )   กค. ออก 19.30 น.
12 ดท.440 จต. - ลา. ฉัตรชัย  ดม.  วิเทศ  
12 ข.540 ลา. - กค. ( งดเดิน )   ลา. ออก 00.41 น.
13 พหุ ข.541 /พ.เปล่า กค. - ปช. - กค. ( งดเดิน )   กค.ออก 02.38 น.
13 ข.439  กค. - วญ. สุรศักดิ์  บ. มนตรี  ศ. กค.ออก 11.45 น.
13 ข.76 วญ. - รส. - กค. สมชาย  ก. ถวิล  ชัย.  วญ.ออก 10.15 น.
13 ข.591/พ.เปล่า/ดท.146 กค. - หล. - ปช. - หล. - กค. สุรินทร์ ศิริภาณุ กค.ออก 03.40 น.
13 ข.533 / ดท.434 กค. - จต. - ลา. ชัยวัฒน์  วิทูร  กค.ออก 01.50 น
13 ข.534 ลา. - กค. สุดใจ มนัสชัย ลา.ออก 05.08 น.
  พ.เปล่า/1249   ( หิน ) กค. - วแ. - กค. สุคนธ์ คุณากร กค. ออก 04.30 น.
  ข.1249  ( รอทำ ข.1250 วันรุ่งขึ้น ) กค. - ลา. ถนอม วิเชียร กค. ออก 06.35 น.
  ข.1249/50 ลา. - แบ. - ลา. เกษม  จ. ธนสาร แบ. ออก 12.35 น.
  ข.1250 ลา. - กค. สุธีพัทธ์ ฉัตรชัย  ว.  ลา. ออก 14.04 น.
  ข.1250 / พ.เปล่า กค. - วแ. - กค. ศราวุธ  อ.  วัยวุธ กค. ออก 15.30 น.
  พ.เปล่า/ข.564 กค. - หล. - กค. สัจจา สาโรจน์ กค.ออก 02.00 น.// หล.ออก 04.17น.
  พ.เปล่า/ข.1092/พ.เปล่า ( หมอน อรัญ ) ฉท. - สเ. - วแ. - ให. โชตินัย ปรีชาลักษณ์  
  2902/พ.เปล่า ( ทหารไปสระบุรี ) กค. - ะร. - กค. อมร นรธิป   
  ข.1221 กค. - ลา. *ณัฐวุฒิ *อนุชา กค.ออก 11.30 น.
  ดท.1221 กค. - ลา. - วญ. สมชาย  ว. วุฒิพงษ์   
           
           
  ปฏิบัติหน้าที่ นตก.    - กรกฤช  
  ช่วยงานฯ สรจ.รส. มงคล  ส. 01 มี.ค.56   -  
  เวรปลุก / เลื่อนรถ  00.00 - 08.00 น. เกษม พ.  -  
  เวรปลุก  16.00 - 24.00 น. สุภาชัย  -  
  เลื่อนรถ สรพ.กค. 16.00 - 24.00 น. เฉลิมชัย จันทร์เทพ  
          บางครั้งการขอหยุดวันที่หกของ
  ตรวจพื้นที่ วญ. - แบ. วันชัย  จ.   - สัปดาห์นั้นไม่สามารถจัดให้
  TPM ชบ. เจนจัด วุฒิชัย หยุดได้เนื่องจากพนักงานตึงตัว
          พนักงานที่ทำขบวนรถข้ามศูนย์
  สำรอง 00.00 - 08.00 น.   สมพงษ์  /  *โกศล  ป.  /  เกษม  ส.  คำฝน  /  ไกรมาศ  /  ฉัตรชัย  ปล.  มาถึง กค. แล้ว ถ้าไม่แจ้ง ช.7
          ถือว่าปฏิบัติงานตามประกาศ
  สำรอง 08.00 - 16.00 น.   ยุทธนา  /  อดูล  /  มานิต  ประภาพันธ์  /  บุญชัย  /  ทวีศักดิ์  ม. ในวันรุ่งขึ้น
       สมชาย  ศ. สุระสิทธิ์  /  ณรงค์ฤทธิ์ พนักงานที่ทางการจัดให้ทำวันที่ 7
          ถ้าไม่ขอหยุดกับ ม.ประกาศ หรือ
  สำรอง 16.00 - 24.00 น.   วิวัฒน์  /  สรายุช  /  **นิรัญ  ค. อนุสรณ์  /  สยาม  /  **ทศพล  ป.  ช.7 ถือว่าทำงานตามประกาศ
      **วิศิษฐ์ **วสันต์  พ. พขร. 107 คน
          ชค.    81   คน
  พักผ่อนประจำปี   ปรีชา  ค. 28 - 30  /  สุนทรี  28 - 29  - รวม  188  คน
           
  พักผ่อนประจำสัปดาห์   สนั่น  /  ยาซีน  /  นเรษ  /  ชาญ   ส. วรพันธ์  /  ธวัชชัย  ด.  /  บุญโฮม  
      เดช  /  ศุภร  /  อาคม  ว.  /  คำรณ บัณฑิต   /   บัญชา  /  สมเกียรติ (  นายธีรยุทธ    ขุนขำ  )
          ช.สรพ.กค.
  ลากิจ   ธวัชชัย  28 - 30  - 28 ก.ค. 2557
  ลาป่วย   เกรียงศักดิ์  ต.  28 -  พัฒนพงษ์   26 มิ.ย. -