การรถไฟแห่งประเทศไทย
รายงานประกาศประจำวันแขวงสารวัตรรถจักรแก่งคอย
วันศุกร์ที่     31   ตุลาคม   พ.ศ.     2557
  ขบวน สถานี - สถานี ชื่อ พขร. ชื่อ ชค. หมายเหตุ
  ช่วยธุรการ 07.00 - 16.00 น. สุดมานะ   /  สำราญ  ม. สายัณห์   /   สุริยัน  
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 00.00 - 08.00 น. วิทษณุ     
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 16.00 - 24.00 น. ปรีชา  ค.    
  เลื่อนรถ 07.00 - 16.00 น. นิศิษฐ์ สุนทรี  
  สับเปลี่ยน 08.00 - 16.00 น. ครองชัย ศักดิ์ชัย    
1 ข.638 กค. - ฉท. - ฉบ. พงษ์ศักดิ์ ประจบ กค.ออก 09.09 น.
1 ข.635 ฉบ. - ฉท. - กค. สมหวัง พรชัย   
1 ดท.439  (  รับ ข.533 ) กค. - จต. อาคม  ว. สมเกียรติ   
1 ข.533 จต. - วญ. อภิสิทธิ์   สุข. สยาม จต.ออก 06.34 น.
1 ข.534 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. ปรีชา  ภ.  ศรัณยพงศ์  วญ.ออก 01.05 น.
1 ข.78/ดท.145  กค. - กท. - กค. ทิพย์  เสถียร กค. ออก 02.22 น.
2 ดท.433 / ข.537 กค.- ลา. - วญ. ( งดเดิน )    
2 ข.540 / พ.ปล่า ( จาก ข.656 ) กค. - ฉท. - มุ. - ศช. โกศล  ป. ชัยภูมิ  กค. ออก 02.21 น.
2 พ.เปล่า / ข.539 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ( งดเดิน )   ศช.ออก 12.12 น.
2 ข.643 กค.  - ภช. - ลบ. ธนู เจนจัด กค.ออก 03.15 น.
2 ข.644 ลบ. - ภช. - กค. กฤตศักย์ สรายุช  
2 ข.644  - กค. ( งดเดิน )    
2 ข.233 กค. - รส. ถาวร   สุรศักดิ์  พ. กค.ออก 14.05 น.
2 ข.234 รส. - กค. สงวน ชาญชัย  
3 พ.เปล่า / ข.535 กค. - ปป. - ลา. เอกพล ชูวงษ์ กค.ออก 16.00 น.
3 ข.536 ลา. - ชต. สันติ  กิตติพงศ์  ศ.  
3 ข.536 / พ.เปล่า ชต. - ปป. - กค. ศุภร บัณฑิต    
           
3 ดท.439 ( รับ ข.75 ) กค. - วญ. สมบัติ  พ. ทศพล  ป.  กค.ออก 11.45 น.
3 ข.75 วญ. - รด. ธวัชชัย บรรเจิด วญ.ออก 14.48 น.
3 ดท.77/ข.76/ดท.70 รด. - นค. - วญ. -กค. พงศกร สุพราช  นค.ออก 06.00 น.
4 พ.เปล่า / ข. 537 กค. - ปป. - ลา. ( งดเดิน )   กค.ออก 13.20 น.
4 ดท.433 / ข.539 กค. - จต. - ฉม. ( งดเดิน )   จต. ออก 23.57 น.
4 ข.539 / ข.540  ฉม. - วญ. - ลา. ( งดเดิน )   วญ. ออก 18.58 น. // ลา. ถึง 23.15 น.
4 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา - กค. ( งดเดิน )    
4 พ.เปล่า/ข.595/พ.เปล่า กค. - หล. - ปช. - หล. ( งดเดิน )   กค.ออก 17.52 น.
4 ดท.234 หล. - กค. อาทร ภูวนัย  
4 ข.433 กค. - วญ. ไชยยา   บุญโฮม  กค.ออก 05.28 น .
4 ข.440  วญ. - กค. สุธีพัทธ์  วสันต์  พ. วญ.ออก 05.52 น .
5 ข.570/569 กค. - คป. - ฉท. ( งดเดิน )   กค. ออก 12.02 น.
5 ข.569/พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. ( งดเดิน )   ฉท. ออก 17.15 น.
5 ดท.433 / ข.536 กค. - วญ. - ลา. ณัฐฑวุฒิ  ศิริชัย  วญ.ออก 17.40 น .
5 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. **อารมณ์  **สุพัฒน์   
5 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 16.00 - 24.00 น. วิสงค์  จารึก  
6 ข.564/565 กค. - คป. - ฉท. วิรัตน์  ก. *อภิชาติ กค. ออก 04.57 น.
6 ข.565/พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. เชิด  *ประภาพันธ์ ฉท. ออก 10.24 น.
6 ข.652/พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ฉัตรชัย  ป. ศตวรรษ กค.ออก 17.52 น. ( เวลาใหม่ )
6 ดีเปล่า / ข.651 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. โกศล  ศ. ธนะรัชต์   
6 ข.437 กค. - ลา. นิรัญ  ค. นรธิป    กค.ออก 17.00 น.
6 ข.438 ลา. - กค. **สมภพ อภิสิทธิ์  สุ. ลา.ออก 06.07 น.
7 ดท.233 / ข.595 กค. - หล. - ปช. ( งดเดิน )   หล.ออก 22.53 น.
7 ข.595 ปช. - รส. วัฒนา วุฒิพงษ์   
7 ข.596 รส. - กค. ( งดเดิน )    
           
7 ข.532 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. สุรศักดิ์  บ. ภาสุ กค.ออก 00.05 น.
7 พ.เปล่า / ข.531 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ศราวุธ  อ. วัยวุธ   ศช.ออก 09.55 น.   ( เวลาใหม่ )
8 ดท.433 / ข.535 กค. - ลา. - งว. ธนสาร สหรัฐ  ลา.ออก 20.39 น .
8 ข.535 / ดท.70 งว. - วญ. - าจ. อมร   คุณากร     
8 ดท.70 / ข.534 / ข.533 าจ. - กค. - ฉท. - กค. ชาญ  ส. กรุณา  กค.ออก 07.30 น.
8 ข.533  - กค. มานิต  ม.  พิชิต  
8 ข.431 กค. - รส. ณัฐพล สุระสิทธิ์ กค.ออก 05.00 น.
8 ข.432 รส. - กค. คำรณ นริศ   
9 ข.636 กค. - ฉท. - ฉบ อนนท์ คำฝน กค.ออก 02.23 น.
9 ข.633 ฉบ. - ฉท. - กค. เกรียงศักดิ์  ต. ปรีชาลักษณ์  
9 ข.531 กค. - จต. สมชาย  ก.  บัญชา กค.ออก 17.53 น.
9 ดท.440 / 532 จต. - ลา. - กค. นเรษ  สุรชัย  จ.   
9 ข.145 กค. - รส. ปราโมทย์ บุญชัย กค.ออก 18.15 น.
10 ข.146 รส. - กค. อาคม  อ. ทนงศักดิ์   
10 ข.645 กค. - ภช. - ลบ. ( งดเดิน )   กค. ออก 11.00 น.
10 ข.646 ลบ. - ภช. ( งดเดิน )    
11 ข.646 ภช  - กค. ( งดเดิน )    
10 ข.541 กค. - รส. ( งดเดิน )   กค.ออก 02.38 น.
10 ข.542 รส. - กค. ( งดเดิน )   รส.ออก 00.22 น.
10 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 00.00 - 08.00 น. วิศิษฐ์  *จักรกริช  
11 ดท.433 / ข.531 กค. - จต. - วญ. **สมภพ  ( ดท.439 ) ธนิต จต.ออก 21.21 น.
11 ข.532 วญ. - ลา. สัญชัย  ส. สุรพัฒน์  
11 ดท.438 / สำรอง 16.00 น.- 24.00 น. ลา. - กค. **ณัฐวุฒิ  **มังกร  
11 ข.2243/502 กค. - ซม. - กค.  -  - กค.ออก 10.30 น.
           
           
11 ข.75  กค. -  รส. - วญ. ฉัตรชัย  ดม.   วิเทศ  กค.ออก 10.30 น.
11 ข.434 วญ. - กค. ถนอม    ฉัตรชัย  ปล. วญ.ออก 12.22 น.
12 ข.539 กค. - จต. ( งดเดิน )   กค. ออก 19.30 น.
12 ข.540 ลา. - กค. ( งดเดิน )   ลา. ออก 00.41 น.
12 ข.655 ฉท. - กค. ( งดเดิน )    
12 ตกค้าง 00.00 น. - 08.00 น. กค. - ปช. - กค. เกษม  จ. สำราญ  จ.  
12 ข.439  กค. - วญ. สมเจต ชนะพล กค.ออก 11.45 น.
12 ข.76 วญ. - รส. - กค. สุดใจ  ชัยวัฒน์  ย. วญ.ออก 10.15 น.
12 ข.591/พ.เปล่า/ดท.146 กค. - หล. - ปช. - หล. - กค. สุรินทร์   สัมพันธ์  กค.ออก 03.40 น.
13 ข.533 / ดท.434 กค. - จต. - ลา. อดูล สาโรจน์  กค.ออก 01.50 น
13 ข.534 ลา. - กค. สาคร   วรพันธ์   
13          
  พ.เปล่า/ข.564 กค. - หล. - กค. สุคนธ์  ปัญญา กค.ออก 02.00 น.// หล.ออก 04.17 น.
  พหุ ข.1271/พ.เปล่า กค. - ปช. - กค.  -   - กค. ออก 06.00 น.
  ข.1271/ดท.432  ( เที่ยว 1 ) กค. - ปช. - กค. มนตรี  คำ. วิเชียร  กค. ออก 06.00 น.
  ดท.431/1272 กค. - ปช. - กค. เกษม  ส. มานพ  ร.  
  ข.1271/1272      ( เที่ยว 2 ) กค. - มล. - กค. เดช ถวิล  ชัย. กค. ออก 13.00 น.
  พ.เปล่า/ข.1091/พ.เปล่า/1092 กค. - วแ. - สเ. - ฉท. - สเ. - อษ. ปิยะพงศ์  โชตินัย กค. ออก 03.40 น.//ฉท. ออก 22.45 น.
  ข.1092/พ.เปล่า อษ. - วแ. - กค. ( งดเดิน )    
  ดท.234 รส. - กค. สมชาย  ว.   ณรงค์ฤทธิ์    
  ดท.438 ลา. - กค. วันชัย  จ.   -  
  ตรวจพื้นที่  วแ. อดิศักดิ์  ส.  -  
  เวรปลุก / เลื่อนรถ  00.00 - 08.00 น. *วระชัย   -  
  เวรปลุก  16.00 - 24.00 น. สุภาชัย  -  
           
           
  เลื่อนรถ สรพ.กค. 16.00 - 24.00 น. สมโภชน์ *เกษม  อ.   
  ช่วยงานฯ     ( 01 มี.ค.56 ) สรจ.รส. มงคล  ส.   -  
  ปฏิบัติหน้าที่ นตก. สรพ.กค.  - กรกฤช บางครั้งการขอหยุดวันที่หกของ
          สัปดาห์นั้นไม่สามารถจัดให้
  สำรอง 00.00 - 08.00 น.   สัจจา  /  ยาซีน  /   เฉลิมชัย  อนุชา  /  ธวัชชัย  ด.  /   วิทูร หยุดได้เนื่องจากพนักงานตึงตัว
          พนักงานที่ทำขบวนรถข้ามศูนย์
  สำรอง 08.00 - 16.00 น.   สมชาย  ศ.  /   วิทยา  /    สุทัย ไพริน   /  วิสันต์  /  ชาญ  ค. มาถึง กค. แล้ว ถ้าไม่แจ้ง ช.7
      อดิศักดิ์  ท.   /  กิตติพงศ์  ว.     สัญชัย  บ.  /  พัฒนพงษ์   ถือว่าปฏิบัติงานตามประกาศ
          ในวันรุ่งขึ้น
  สำรอง 16.00 - 24.00 น.   บดินทร์  /  เกษม  พ.  ทวีชัย  /  ประมุข  /  วิชาญ พนักงานที่ทางการจัดให้ทำวันที่ 7
      **อารมณ์  /  **ณัฐวุฒิ  **สุพัฒน์  /  **มังกร ถ้าไม่ขอหยุดกับ ม.ประกาศ หรือ
          ช.7 ถือว่าทำงานตามประกาศ
  พักผ่อนประจำสัปดาห์   สัมฤทธิ์  /  สมพงษ์  /  ศักดา อนุสรณ์  /  ไกรมาศ  /  ฉัตรชัย  ว.  
      สมยงค์  /  วิวัฒน์  /  มานพ  ส. ทรงศักดิ์  /  มนัสชัย  /  ทวีศักดิ์   ม. พขร. 107 คน
      ไชยพร  /  ธีรพร  /  อรุณ  /  ยุทธนา  สุระชัย  ป.   ชค.    87   คน
      นรินทร์  /  สามารถ  /  ถวัลย์  ชิน.    รวม  194  คน
           
  พักผ่อนประจำปี   สายเพ็ชร  29 - 31  /  สนั่น  29 - 01 วุฒิชัย  30 - 31  /  ไพฑูรย์  30 - 2  
      สนธยา  30 - 01    ( นายธีรยุทธ  ขุนขำ )
          ช.สรพ.กค.
  ลากิจ   ภานพ  31 - 1  /  ชัยวัฒน์  31 - 1 คำหมื่น  30 - 2  /  ภาราดร  30 - 2 30 ต.ค. 2557
        จันทร์เทพ  29 - 31 / มนตรี  ศ.  31 - 2  
           
  ลาป่วย    - ปฏิยุทธ์  30 -