การรถไฟแห่งประเทศไทย
รายงานประกาศประจำวันแขวงสารวัตรรถจักรแก่งคอย
วันพฤหัสบดีที่     27   พฤศจิกายน   พ.ศ.     2557
  ขบวน สถานี - สถานี ชื่อ พขร. ชื่อ ชค. หมายเหตุ
  ช่วยธุรการ 07.00 - 16.00 น. สุดมานะ  /  สำราญ  ม.  สายัณห์  /  สุริยัน    
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 00.00 - 08.00 น. ปรีชา  ค.    
  ทำหน้าที่ ช.สรจ.กค. 7 16.00 - 24.00 น. ( ช.อดุลย์ )    
  เลื่อนรถ 07.00 - 16.00 น. นิศิษฐ์ วัยวุธ  
  สับเปลี่ยน 08.00 - 16.00 น. ครองชัย ศักดิ์ชัย   
1 ข.638 กค. - ฉท. - ฉบ. สัญชัย  ส. สัญชัย  บ.  กค.ออก 09.09 น.
1 ข.635 ฉบ. - ฉท. - กค. ณัฐวุฒิ อนุชา   
1 ดท.439  (  รับ ข.533 ) กค. - จต. บดินทร์ วุฒิพงษ์   
1 ข.533 จต. - วญ. ฉัตรชัย  ดม.  วิเทศ  จต.ออก 06.34 น.
1 ข.534 / ดท.434 วญ. - ลา. - กค. สัมฤทธิ์ วิเชียร  วญ.ออก 01.05 น.
1 ข.78/ดท.145  กค. - กท. - กค. ศักดา ฉัตรชัย  ว. กค. ออก 02.22 น.
2 ดท.433 / ข.537 กค.- ลา. - วญ. ( งดเดิน )    
2 ข.540 / พ.ปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ( งดเดิน )   กค. ออก 02.21 น.
2 พ.เปล่า / ข.539 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. ( งดเดิน )   ศช.ออก 12.12 น.
2 ข.643 กค.  - ภช. - ลบ. กฤตศักย์ วุฒิชัย กค.ออก 03.15 น.
2 ข.644 ลบ. - ภช. - กค. เฉลิมชัย  ศตวรรษ  
2 ข.644  - กค. ( งดเดิน )    
2 ข.233 กค. - รส. สุดใจ  อนุสรณ์  กค.ออก 14.05 น.
2 ข.234 รส. - กค. สมเจต สุรศักดิ์  พ.  
3 พ.เปล่า / ข.535 กค. - ปป. - ลา. ถนอม สาโรจน์  กค.ออก 16.00 น.
3 ข.536 ลา. - ชต. สาคร  วรพันธ์  
3 ข.536 / พ.เปล่า ชต. - ปป. - กค. สมบัติ  พ. คำฝน  
           
3 ดท.439 ( รับ ข.75 ) กค. - วญ. สมชาย  ศ. วสันต์  พ. กค.ออก 11.45 น.
3 ข.75 วญ. - รด. พงศกร จันทร์เทพ วญ.ออก 14.48 น.
3 ดท.77/ข.76/ดท.70 รด. - นค. - วญ. -กค. มานิต  ม.  ไกรมาศ นค.ออก 06.00 น.
4 พ.เปล่า / ข. 537 กค. - ปป. - ลา. ( งดเดิน )   กค.ออก 13.20 น.
4 ดท.433 / ข.539 กค. - จต. - ฉม. ( งดเดิน )   จต. ออก 23.57 น.
4 ข.539 / ข.540  ฉม. - วญ. - ลา. ( งดเดิน )   วญ. ออก 18.58 น. // ลา. ถึง 23.15 น.
4 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา - กค. ( งดเดิน )    
4 พ.เปล่า/ข.595/พ.เปล่า กค. - หล. - ปช. - หล. ( งดเดิน )   กค.ออก 17.52 น.
4 ดท.234 หล. - กค. อดิศักดิ์  ส. กิตติพงศ์  ศ.  
4 ข.433 กค. - วญ. วิทยา  สุพัฒน์  กค.ออก 05.28 น .
4 ข.440  วญ. - กค. อารมณ์  สุระชัย  ป. วญ.ออก 05.52 น .
5 ข.570/569 กค. - ฉท. - คป. - ฉท. ปิยะพงศ์  พรชัย กค. ออก 12.02 น.
5 ข.569/พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. อาคม  ว.  สมเกียรติ ฉท. ออก 17.15 น.
5 ดท.433 / ข.536 กค. - วญ. - ลา. ธวัชชัย ศรัณยพงศ์ วญ.ออก 17.40 น .
5 ดท.440 / สำรอง 16.00-24.00 น. ลา. - กค. **ปรีชา  ภ. **ประภาพันธ์   
5 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 16.00 - 24.00 น. ธีรพร  สุระสิทธิ์    
6 ข.564/565 กค. - คป. - ฉท. วิรัตน์  ก. นรธิป  กค. ออก 04.57 น.
6 ข.565/พ.เปล่า ฉท. - หล. - กค. โกศล  ป. บัญชา  ฉท. ออก 10.24 น.
6 ข.652/พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. สุทัย   มานพ  ร. กค.ออก 17.52 น. ( เวลาใหม่ )
6 ดีเปล่า / ข.651 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. อรุณ วิทูร  
6 ข.437 กค. - ลา. อาคม  อ. บรรเจิด กค.ออก 17.00 น.
6 ข.438 ลา. - กค. นรินทร์ ทวีศักดิ์   ม. ลา.ออก 06.07 น.
7 ดท.233 / ข.595 กค. - หล. - ปช. ( งดเดิน )   หล.ออก 22.53 น.
7 ข.595 ปช. - รส. ศุภร บัณฑิต  
7 ข.596 รส. - กค. ( งดเดิน )    
           
7 ข.532 / พ.เปล่า กค. - ฉท. - มุ. - ศช. ไชยพร  ประมุข  กค.ออก 00.05 น.
7 พ.เปล่า / ข.531 ศช. - มุ. - ฉท. - กค. สมยงค์  สุพราช ศช.ออก 09.55 น.   ( เวลาใหม่ )
8 ดท.433 / ข.535 กค. - ลา. - งว. อาทร  ภาราดร  ลา.ออก 20.39 น .
8 ข.535 / ดท.70 งว. - วญ. - าจ. เกษม  พ.  ฉัตรชัย  ปล.   
8 ดท.70 / ข.534 / ข.533 าจ. - กค. - ฉท. - กค. ณัฐฑวุฒิ  วิสันต์ กค.ออก 07.30 น.
8 ข.533  - กค. กิตติพงศ์  ว.  วิชาญ   
8 ข.431 กค. - รส. สุธีพัทธ์ สุรพัฒน์ กค.ออก 05.00 น.
8 ข.432 รส. - กค. วระชัย ประจบ  
9 ดท.142/283/รถยนต์ กค. - กท. - ฉท. - ฉบ. เกรียงศักดิ์  ต. สัมพันธ์  กค.ออก 02.23 น.
9 ดท.รถยนต์/284/67 ฉบ. - ศช. - กท. - กค. เชิด คำหมื่น   
9 ข.531 กค. - จต. สมชาย  ก. ศิริชัย กค.ออก 17.53 น.
9 ดท.440 / 532 จต. - ลา. - กค. วิศิษฐ์  ทนงศักดิ์  
9 ข.145 กค. - รส. ปราโมทย์   ปรีชาลักษณ์  กค.ออก 18.15 น.
10 ข.146 รส. - กค. คำรณ   *ธนิต  
10 ข.645 กค. - ภช. - ลบ. ( งดเดิน )   กค. ออก ก21.23 น.
10 ข.646 ลบ. - ภช. ( งดเดิน )   ลบ. ออก 22.14 น.
11 ข.646 ภช  - กค. โกศล  ศ.   ธนะรัชต์   
10 ข.541 กค. - รส. ( งดเดิน )   กค.ออก 02.38 น.
10 ข.542 รส. - กค. ( งดเดิน )   รส.ออก 00.22 น.
10 สับเปลี่ยน / ตกค้าง 00.00 - 08.00 น. อภิสิทธิ์  สุข.  *ชาญชัย  
11 ดท.433 / ข.531 กค. - จต. - วญ. วัฒนา  ณรงค์ฤทธิ์ จต.ออก 21.21 น.
11 ข.532 วญ. - ลา. เดช  ธวัชชัย  ด.  
11 ดท.438 / สำรอง 16.00 น.- 24.00 น. ลา. - กค. **ธนู **ภาสุ  
11 ข.2243/502 กค. - ซม. - กค.  -  - กค.ออก 10.30 น.
           
           
           
11 ข.75  กค. -  รส. - วญ. สนั่น  จักรกริช  กค.ออก 10.30 น.
11 ข.434 วญ. - กค. สายเพ็ชร ทรงศักดิ์  วญ.ออก 12.22 น.
12 ข.656/พ.เปล่า  ( จาก ข.656 ) กค. - ฉท. - มุ. - ศช. อมร อภิสิทธิ์  สุ. กค. ออก 02.58 น.
12 พ.เปล่า/ข.655 ศช. - มุ. - ฉท. ( งดเดิน )    
12 ข.655 ฉท. - กค. ( งดเดิน )   ลา. ออก 00.41 น.
12 ตกค้าง 00.00 น. - 08.00 น. กค. - ปช. - กค. ณัฐพล  สุรชัย  จ.  
12 ข.439  กค. - วญ. สามารถ นริศ กค.ออก 11.45 น.
12 ข.76 วญ. - รส. - กค. เกษม  จ. ชาญ  ค.  วญ.ออก 10.15 น.
12 ข.591/พ.เปล่า/ดท.146 กค. - หล. - ปช. - หล. - กค. สนธยา  ปฏิยุทธ์ กค.ออก 03.40 น.
13 ข.533 / ดท.434 กค. - จต. - ลา. ชาญ  ส.  ทศพล  ป. กค.ออก 01.50 น
13 ข.534 ลา. - กค. นเรษ ชนะพล   
           
  นำทาง ข.78/ดท.145 กค. - กท. - กค.  -  - กค. ออก 02.22 น.
  พ.เปล่า/ข.564 กค. - หล. - กค. สุคนธ์  ปัญญา กค.ออก 02.00 น.// หล.ออก 04.17 น.
  ข.565/570 กค. - หล. - กค. วิวัฒน์ *ทวีชัย หาก ข.570 บรรทุกช้า ไม่ต้องรับ ข.565
  ตรวจประแจฯ กค. - ลา. วันชัย  จ.  -  
  ประชุมฯ  ห้อง  วอล. อดูล  /  สมหวัง  -  
  พ.เปล่า/ข.1088 กค. - วแ. - กค.     กค. ออก 17.40 น.
  เวรปลุก / เลื่อนรถ  00.00 - 08.00 น. วิทษณุ   -  
  เวรปลุก  16.00 - 24.00 น. สุภาชัย  -  
  เลื่อนรถ สรพ.กค. 16.00 - 24.00 น. มานพ  ส.  อภิชาต   
  ช่วยงานฯ     ( 01 มี.ค.56 ) สรจ.รส. มงคล  ส.   -  
  ปฏิบัติหน้าที่ นตก. สรพ.กค.  - กรกฤช  
           
           
           
  สำรอง 00.00 - 08.00 น.   อดิศักดิ์  ท.   /  ภานพ   /  สมโภชน์ ไพฑูรย์   /  เกษม  อ. /  *สำราญ  จ.  บางครั้งการขอหยุดวันที่หกของ
          สัปดาห์นั้นไม่สามารถจัดให้
  สำรอง 08.00 - 16.00 น.   สมพงษ์   /   เกษม  ส.   /  สันติ คุณากร  /  ไพริน  /  ถวิล  ชัย.  หยุดได้เนื่องจากพนักงานตึงตัว
      โชตินัย   /  ถวัลย์  ชิน.  /  ศราวุธ  อ.  สยาม พนักงานที่ทำขบวนรถข้ามศูนย์
      ยุทธนา  /   นิรัญ  ค.   มาถึง กค. แล้ว ถ้าไม่แจ้ง ช.7
          ถือว่าปฏิบัติงานตามประกาศ
  สำรอง 16.00 - 24.00 น.   สรายุช  /   ถาวร  /  วิสงค์  ชัยวัฒน์  ย.   /   *กรุณา ในวันรุ่งขึ้น
      **ปรีชา  ภ.   /  **ธนู **ประภาพันธ์  /  **ภาสุ พนักงานที่ทางการจัดให้ทำวันที่ 7
          ถ้าไม่ขอหยุดกับ ม.ประกาศ หรือ
  พักผ่อนประจำสัปดาห์   สัจจา  /   สุรินทร์  /  สุรศักดิ์  บ. มนตรี  ศ. /  สหรัฐ  /  ชูวงษ์  ช.7 ถือว่าทำงานตามประกาศ
      สมภพ  /  สงวน  / อนนท์ ชัยภูมิ   
      ชัยวัฒน์  /  บุญชัย  /  เจนจัด   พขร. 107 คน
      ฉัตรชัย  ป.  /  เอกพล  /  ไชยยา   ชค.    87   คน
      สุนทรี   รวม  194  คน
           
  พักผ่อนประจำปี   ยาซีน  26  -  27  /  พงษ์ศักดิ์    27 พัฒนพงษ์  25 - 28  
      มนตรี  คำ. 24 - 27  /  ธนสาร  26  -  27  บุญโฮม      27 - 30 ( นายธีรยุทธ  ขุนขำ )
      ทิพย์  27   ช.สรพ.กค.
          26 พ.ย. 2557
  ลากิจ   สมชาย  ว.  27 - 29 มังกร  25 -  /   พิชิต  25 - 27  
        มนัสชัย   25 - 27  /  ภูวนัย  26 - 30  
        จารึก  27   /  เสถียร  27  - 28